strona główna "Aforyzmy i cytaty"

PO ANGIELSKU

powrót do działu
powrót do działu Aforyzmy/cytaty


Wybierz pierwszą literę cytatu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W Y

A

>> a bad woman is a sort of woman a man never gets tired of - zepsuta kobieta należy do tego rodzaju istot, których mężczyźni nigdy nie mają dosyć. Oscar Wilde.

>> a bore deprives you of solitude without providing you with company - nudziarz pozbawia cię samotności, nie zapewniając towarzystwa.

>> a bore is a man who talks when you want him to listen - nudziarz to człowiek, który mówi, kiedy chcesz, żeby słuchał.

>> a boy becomes a man when he stops asking his father for money and requests a loan - chłopiec staje się mężczyzną, kiedy przestaje prosić ojca o pieniądze, a domaga się pożyczki.

>> a cad is a man who kisses and tells - cham to ktoś, kto mówi, gdy całuje.

>> a classic is something that everybody wants to have read and nobody wants to read - klasyka to dzieła, które każdy chce znać, ale których nikt nie chce czytać.

>> a friend to all is a friend to none - przyjaciel wszystkich nie jest niczyim przyjacielem.

>> a fool must now and then be right by chance - i głupiec od czasu do czasu musi przez przypadek mieć rację.

>> a gentleman is a man who has respect for those who can be of no possible service to him - dżentelmen to człowiek, który ma szacunek dla tych, którzy nie mogą mu oddać żadnej przysługi.

>> a gentleman is never rude, except on purpose - dżentelmen nigdy nie jest niegrzeczny, chyba że umyślnie.

>> a good listener makes more friends than a good talker - dobry słuchacz ma więcej przyjaciół niż dobry mówca.

>> a good scare is worth more than good advice - lepiej dobrze nastraszyć niż udzielać dobrych rad.

>> a good woman is known by what she does, a good man by what he doesn't do - zacną kobietę poznać po tym, co robi, zacnego mężczyznę po tym, czego nie robi.

>> a great man is he who has not lost the heart of a child - wielkim człowiekiem jest ten, kto nie zatracił serca dziecka.

>> a great poet is the most unpoetical of creatures - wielki poeta jest nadzwyczaj niepoetycznym stworzeniem. Oscar Wilde.

>> a great statesman, like a good housekeeper, knows that cleaning has to be done every morning - wielki polityk, tak jak dobry dozorca domu, wie, że czystkę trzeba robić codziennie.

>> a highbrow is a kind of person who looks at a sausage and thinks of Picasso - intelektualista to człowiek, który patrzy na kiełbasę, a myśli o Picasso.

>> a highbrow is a person educated beyond his intelligence - intelektualista to człowiek wykształcony ponad możliwości swojej inteligencji.

>> a lie has no legs <kłamstwo nie ma nóg> - kłamstwo ma krótkie nogi.

>> a man is as old as he feels and a woman as old as she looks - mężczyzna ma tyle lat, na ile się czuje, kobieta tyle, na ile wygląda.

>> a man is like a phonograph with half a dozen records. You soon get tired of them all; and yet you have to sit at table whilst he reels them off to every new visitor - człowiek jest jak gramofon z paroma płytami. Szybko jesteś nimi znudzony; a jednak musisz siedzieć przy stole, gdy ten odgrywa je dla każdego nowego gościa.

>> a man who is going to commit an inhuman act excuses himself by saying "I'm only human after all" - człowiek, który zamierza popełnić jakiś nieludzki czyn, usprawiedliwia się, mówiąc "Jestem w końcu tylko człowiekiem".

>> a man who knows he is a fool is not a great fool - człowiek, który wie, że jest głupcem, nie jest taki głupi.

>> a man who won't lie to a woman has very little consideration for her feelings - mężczyzna, który nigdy nie kłamie kobiecie, ma bardzo mało względów dla jej uczuć.

>> a modest girl never pursues a man; nor does a mouse-trap pursue a mouse - skromna dziewczyna nigdy nie goni za mężczyznami; tak jak pułapka na myszy nie ściga myszy.

>> a new acquaintance is like a new book. I prefer it, even if bad, to a classic - nowa znajomość jest jak nowa książka. Wolę ją, nawet gdy jest zła, od starej.

>> a perfect guest makes his host feel at home - doskonały gość to taki, przy którym gospodarz czuje się jak u siebie w domu.

>> a person may cause evil not only by his action but also by his inaction - można czynić zło nie tylko swoim działaniem, ale także zaniechaniem działania.

>> a pessimist is a fellow who lives with an optimist - pesymista to facet, który żyje z optymistką.

>> a pessimist is a man who thinks everybody as nasty as himself and hates them for it - pesymista to człowiek, który uważa, że wszyscy są takimi samymi łotrami, jak on sam, i nienawidzi ich za to.

>> a poet can survive anything but a misprint - poeta zniesie wszystko, tylko nie błąd drukarski. Oscar Wilde.

>> a poet that fails in writing becomes a bitter critic - poeta, któremu się nie wiedzie w pisaniu, staje się ciętym krytykiem.

>> a politician divides mankind into two classes: tools and enemies - polityk dzieli ludzkość na dwie klasy: narzędzia i wrogów.

>> a psychologist is a man who watches everybody else when a beautiful girl enters the room - psycholog to facet, który obserwuje innych, kiedy piękna dziewczyna wchodzi do pokoju.

>> a reasonable number of fleas is good for a dog: keeps him from brooding over being a dog - umiarkowana ilość pcheł jest dobra dla psa: nie pozwala mu ponuro rozmyślać o swojej psiej doli.

>> a rich man can't imagine poverty - bogaty człowiek nie umie wyobrazić sobie biedy.

>> a room without books is a body without soul - pokój bez książek to ciało bez duszy.

>> a scholar who cherishes a love of comfort is not fit to be deemed a scholar - uczony, który kocha wygodę, nie jest godzien, by go uważano za uczonego.

>> a selfish man is indifferent to people he can't use for his purpose - egoista jest obojętny dla ludzi, których nie może wykorzystać do swoich celów.

>> a sense of duty is useful in work, but offensive in personal relations - obowiązkowość jest pożyteczna w pracy, ale przykra w stosunkach międzyludzkich.

>> a successful man is one who earns more than his wife can possibly spend - mężczyzna, któremu się wiedzie, to taki, który zarabia więcej, niż jego żona jest w stanie wydać.

>> a teacher who is impatient for his pupils is only human - nauczyciel, który nie ma cierpliwości dla swoich uczniów jest tylko człowiekiem.

>> accidents are accidents only to ignorance - przypadki są przypadkami tylko dla ignorantów.

>> acquaintance: a person whom we know well enough to borrow from but not well enough to lend to - znajomy: ktoś, kogo znamy dostatecznie dobrze, żeby od niego pożyczać, ale niewystarczająco dobrze, żeby jemu pożyczać.

>> adopt the pace of nature: her secret is patience - dostosuj się do tempa natury: jej sekretem jest cierpliwość.

>> advertising makes you think you have longed all your life for something you never even heard of before - reklama każe ci myśleć, że przez całe swoje życie marzyłeś o czymś, o czym wcześniej nigdy nawet nie słyszałeś.

>> all political parties die at last of swallowing their own lies - wszystkie partie polityczne umierają w końcu zatrute własnymi kłamstwami.

>> almost every wise saying has an opposite one, no less wise, to balance it - prawie wszystkie mądre tezy mają dla równowagi równie mądre antytezy.

>> always mistrust a subordinate who never finds fault with his superior - nigdy nie ufaj podwładnemu, który nie znajduje wad u swojego przełożonego.

>> an alarm clock: a device for waking a childless household - budzik: urządzenie do budzenia domu, w którym nie ma dzieci.

>> an honest minister asks what recommends a man, a corrupt one, who - uczciwy minister pyta, co rekomenduje człowieka, skorumpowany, kto.

>> an ideal wife is any woman who has an ideal husband - idealną żoną jest każda kobieta, która ma idealnego męża.

>> an ordinary man would rather read the life of the cruellest pirate that ever lived than that of the wisest philosopher - zwykły człowiek chętniej przeczyta biografię najokrutniejszego pirata, jaki kiedykolwiek żył na świecie, niż żywot najmędrszego z filozofów.

>> any sort of peace with our fellow-citizens seems to me preferable to civil war - każdy rodzaj pokoju z naszymi współobywatelami wydaje mi się lepszy niż wojna domowa.

>> anybody can sympathize with the sufferings of a friend, but it requires a very fine nature to sympathize with a friend's success - każdy umie współczuć przyjacielowi w nieszczęściu, ale trzeba bardzo szlachetnej natury, żeby cieszyć się z sukcesu przyjaciela.

>> apology is politeness too late - przeprosiny to grzeczność poniewczasie.

>> as long as a woman can look ten years younger than her own daughter, she is perfectly satisfied - dopóki kobieta wygląda dziesięć lat młodziej niż jej córka, dopóty jest całkowicie zadowolona. Oscar Wilde.

>> at sixty man learns how to value home - koło sześćdziesiątki człowiek uczy się cenić dom.

Na początek

B

>> beauty makes idiots sad and wise men merry - piękno zasmuca idiotów, a cieszy mądrych.

>> birth is the cause of death - narodziny są przyczyną śmierci.

>> blessed is the man who, having nothing to say, abstains from giving us wordy evidence of the fact - błogosławiony niech będzie człowiek, który nie mając nic do powiedzenia, powstrzymuje się od dania nam słownego dowodu na to.

Na początek

C

>> caress your sentence tenderly, it will end by smiling to you - pieść swoją frazę czule, a w końcu się do ciebie uśmiechnie.

>> character is what you are in the dark - chrakter to to, czym jesteś po ciemku.

>> children are so expensive that only the poor can afford them - dzieci są tak kosztowne, że tylko biedni mogą sobie na nie pozwolić.

>> choose your wife rather by your ear than by your eye - wybieraj żonę raczej uchem niż okiem.

>> commit a sin twice and it will not seem to you a crime - popełnij zły uczynek dwa razy, a przestaniesz go uważać za grzech.

>> conscience: another man within me who is angry with me - sumienie: inny człowiek we mnie, który jest na mnie zły.

>> conversation between Adam and Eve must have been difficult at times because they had nobody to talk about - konwersacja między Adamem i Ewą musiała być czasami trudna, ponieważ nie mieli kogo obmawiać.

>> corruption of the best becomes the worst - najgorsze jest zepsucie najlepszego (zepsute najlepsze staje się najgorszym).

>> creativity is the art of taking a fresh look at old knowledge - twórczość to umiejętność nowego spojrzenia na starą wiedzę.

>> curiosity is, in great and generous minds, the first passion and the last - ciekawość jest dla wielkich i wydajnych umysłów pierwszą i ostatnią namiętnością.

>> curiosity is one of the permanent and certain characteristics of a vigorous intellect - ciekawość jest jedną ze stałych i pewnych cech wielkiego intelektu.

>> cynic: a man who knows the price of everything and the value of nothing - cynik: człowiek, który zna cenę wszystkiego, lecz nie zna wartości niczego.

Na początek

D

>> daring ideas are like chessmen moved forward: they may be beaten but they start a winning game - śmiałe idee są jak pionki w szachach: mogą być zbite, ale rozpoczynają zwycięską partię.

>> defend me from my friends: my enemies never call when I have work to do - broń mnie przed moimi przyjaciółmi: moi wrogowie nigdy nie dzwonią, kiedy jestem zajęty.

>> diamond cuts diamond <diament tnie diament> - trafiła kosa na kamień.

>> dictionaries are like watches: the worst is better than none, and the best cannot be expected to go quite true - słowniki są jak zegarki: najgorszy jest lepszy niż żaden, ale nawet od najlepszego nie można oczekiwać całkowitej precyzji.

>> discussion: a method of confirming others in their errors - dyskusja: metoda utwierdzania innych w ich błędach.

>> do all the work you can: that is the whole philosophy of a good life - pracuj tyle, ile możesz: oto cała filozofia dobrego życia.

>> do you love life? Then don't waste time, for that is the stuff life is made of - Kochasz życie? To nie trać czasu, bo czas jest życia budulcem.

>> don't pass a temptation lightly by: it may never come again - nie przechodź obojętnie obok pokusy: może się już nigdy nie pojawić.

>> don't put all your eggs into one basket - nie wkładaj wszystkich swoich jajek do jednego koszyka.

>> don't talk of things after they are done - nie mów o tym, co już zostało zrobione.

>> duty is what we expect from others - obowiązek to coś, czego oczekujemy od innych.

Na początek

E

>> early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise - kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.

>> eat with the rich, but go to play with the poor, who are capable of joy - jedz z bogatymi, ale baw się z biednymi, bo oni umieją się cieszyć.

>> education: that which discloses to the wise and disguises from the foolish their lack of understanding - wykształcenie: odsłania przed mądrymi, a ukrywa przed głupimi niedoskonałości ich rozumu.

>> egotist: a man who tells you those things about himself which you intended to tell him about yourself - egotysta: człowiek, który mówi ci o sobie takie rzeczy, jakie ty o sobie zamierzałeś powiedzieć jemu.

>> empty barrels make the most sound - puste beczki wydają najgłośniejsze dźwięki.

>> etiquette requires us to admire the human race - etykieta wymaga od nas, abyśmy podziwiali rodzaj ludzki.

>> every complaints of his memory and no one complaints of his judgment - każdy skarży się na swoją pamięć, a nikt nie skarży się na swój rozum.

>> every hero becomes a bore at last - każdy bohater staje się w końcu nudziarzem.

>> every man has a perfect right to his opinion, provided it agrees with ours - każdy człowiek ma pełne prawo do swojego zdania, po warunkiem że zgadza się z naszym.

>> everybody in good society holds exactly the same opinions - w dobrym towarzystwie wszyscy mają dokładnie takie same opinie. Oscar Wilde.

>> everybody knows that it is much harder to turn word into deed than deed into word - każdy wie, że o wiele trudniej jest zamienić słowo w czyn niż czyn w słowo.

>> everybody knows that man has a lot of faults just as woman has, but it takes the opposite sex to bring them to light - każdy wie, że mężczyzna ma mnóstwo wad, podobnie kobieta, ale trzeba przeciwnej płci, żeby te wady wyszły na jaw.

>> everyone is a moon and has a dark side which he doesn't show to anybody - każdy jest księżycem i ma ciemną stronę, której nie pokazuje nikomu.

>> everything is funny as long as it is happening to somebody else - wszystko jest zabawne, dopóki przytrafia się komu innemu.

>> everything is simpler than you think and at the same time more complex than you imagine - wszystko jest prostsze, niż myślisz, i jednocześnie bardziej skomplikowane, niż sobie wyobrażasz.

>> everything that can be thought at all can be thought clearly, everything that can be said, can be said clearly - wszystko, co może być pomyślane, może być pomyślane jasno, wszystko, co może być powiedziane, może być powiedziane jasno.

>> evil is good perverted - zło to zepsute dobro.

>> examinations are formidable even for the best prepared, for the greatest fool can ask more than the wisest man can answer - egzaminy są okropne nawet dla najlepiej przygotowanych, gdyż największy głupiec może zadać pytanie, na które najmądrzejszy nie będzie umiał odpowiedzieć.

>> experience is a comb which nature gives to men when they are bald - doświadczenie to grzebień, który natura daje mężczyznom, kiedy są już łysi.

>> experience is not what happens to a man. It is what a man does with what happens to him - doświadczenie to nie jest to, co się człowiekowi przydarza. To jest to, co człowiek robi z tym, co mu się przydarza.

>> experience is the name everybody gives to his mistakes - doświadczenie to miano, którym każdy określa swoje błędy.

Na początek

F

>> fashion is something that goes out of fashion as soon as most people have it - modne rzeczy wychodzą z mody natychmiast, jak tylko większość ludzi zaczyna je nosić.

>> few can do us good, almost any can do us harm - niewielu może nam pomóc, prawie każdy może nam zaszkodzić.

>> few men get what they desire and few deserve what they get - niewielu ludzi dostaje to, czego pragnie i niewielu zasługuje na to, co dostaje.

>> few people are famous for what they have not done - niewielu ludzi znanych jest z tego, czego nie zrobili.

>> flattery is like Cologne water, to be smelt of, not swallowed - pochlebstwo jest jak woda kolońska, należy je wąchać, a nie łykać.

>> flowers are as common in the country as people are in London - przyroda jest tak pospolita na wsi, jak ludzie w mieście. Oscar Wilde.

>> friendship is like money: easier made than kept - przyjaźń jest jak pieniądze: łatwiej ją zdobyć niż utrzymać.

Na początek

G

>> generosity is the essence of friendship - wspaniałomyślność jest istotą przyjaźni. Oscar Wilde.

>> genius is the will to turn on your thoughts instead of the radio - geniusz to wola włączenia swoich myśli zamiast radia.

>> genius: the faculty of perceiving in an unusual way - geniusz: dar postrzegania w niezwykły sposób.

>> give me a bed and a book, and I am happy - daj mi łóżko i książkę, a będę szczęśliwy.

>> God sells knowledge for labour and risk - Bóg sprzedaje wiedzę za pracę i ryzyko.

>> good manners are the technic of expressing consideration for the feelings of others - dobre maniery to technika wyrażania względów dla uczuć innych ludzi.

Na początek

H

>> half a truth is often a great lie - pół prawdy to często wielkie kłamstwo.

>> happiness is the by-product of an effort to make someone else happy - szczęście to produkt uboczny starań uczynienia kogoś innego szczęśliwym.

>> he that is pleased with solitude must be either a wild beast or a god - ten, kto cieszy się z samotności, musi być albo dziką bestią, albo bogiem.

>> he who does not need to lie is proud of not being a lier - ten, kto nie ma potrzeby kłamać, szczyci się tym, że nie jest kłamcą.

>> he who falls in love with himself has no rivals - ten, kto zakochuje się sam w sobie, nie ma rywali.

>> he who fears he will suffer, already suffers because of his fear - ten, kto boi się, że będzie cierpieć, już cierpi z powodu swojej obawy.

>> he who is loved by men is loved by God - kto jest kochany przez ludzi, jest kochany przez Boga.

>> he who says there is no such thing as an honest man, you may be sure is himself a knave - ten, kto mówi, że nie ma uczciwych ludzi, na pewno sam jest szubrawcem.

>> he will always be a slave who does not know how to live on a little - zawsze będzie niewolnikiem, kto nie umie wyżyć ze skromnej sumy.

>> history is on every occasion the record of that which one age finds worthy of note in another - historia jest zawsze zapisem tego, co pewna epoka uważa za godne uwagi w innej epoce.

>> home is the place where, when you have to go there, they have to take you in - dom to miejsce, gdzie muszą cię przyjąć, kiedy ty musisz tam pójść.

>> honesty is a fine jewel but much out of fashion - uczciwość to piękny klejnot, ale bardzo niemodny.

>> hope for the best, prepare for the worst - spodziewaj się najlepszego, przygotuj się na najgorsze.

>> how glorious it is, and also how painful, to be an exception - jak wspaniale, i jednocześnie jak boleśnie, jest być wyjątkiem.

>> how many people have a good ear for literature and sing out of tune - jakże wielu ludzi ma dobre ucho na literaturę, a śpiewa fałszywie.

>> hunger for truth is often stronger than the desire for peace and security - głód prawdy jest często silniejszy niż pragnienie spokoju i bezpieczeństwa.

Na początek

I

>> I can always be nice to people I don't care for - zawsze mogę być miły dla ludzi, którzy mnie nie obchodzą.

>> I can live for two months on a good compliment - mogę żyć przez dwa miesiące z dobrego komplementu.

>> I can resist everything except temptation - wszystkiemu mogę się oprzeć z wyjątkiem pokusy. Oscar Wilde.

>> I care for a philosopher only to the extent that he is able to be an example - dbam o filozofa tylko o tyle, o ile może stanowić przykład.

>> I disapprove of what you say but I will defend to the death your right to say it - nie zgadzam się z tym, co mówisz, ale będę bronił do śmierci twojego prawa do mówienia tego (Voltaire).

>> I distrust people who are very sure of everything they say - nie ufam ludziom, którzy są całkowicie pewni tego, co mówią.

>> I divide all readers into two classes: those who read to remember and those who read to forget - dzielę czytelników na dwie klasy: tych, co czytają, żeby zapamiętać, i tych, co czytają, żeby zapomnieć.

>> I don't like principles, I prefer prejudices - nie lubię zasad, wolę przesądy. Oscar Wilde.

>> I like looking at geniuses, and listening to beautiful people - lubię przyglądać się geniuszom i przysłuchiwać się pięknym ludziom. Oscar Wilde.

>> I like work. It fascinates me. I can sit and look at it for hours - lubię pracę. Praca mnie fascynuje. Mogę siedzieć i patrzeć na nią godzinami.

>> I never know whether to pity or congratulate a man on coming to his senses - nigdy nie wiem, czy współczyć, czy gratulować człowiekowi wracającemu do przytomności.

>> I never put off till tomorrow what I can possibly do the day after - nigdy nie odkładam do jutra tego, co mogę zrobić pojutrze. Oscar Wilde.

>> I sometimes think that God in creating man, somewhat overestimated His ability - czasami myślę, że Bóg tworząc człowieka przecenił nieco swoje możliwości. Oscar Wilde.

>> if a man is not a gentleman, whatever he knows is bad for him - jeśli człowiek nie jest dżentelmenem, cokolwiek wie, jest dlań szkodliwe. Oscar Wilde.

>> if a man loves to give advice, it is a sure sign that he himself needs it - jeśli ktoś bardzo lubi udzielać rad, to na pewno sam ich potrzebuje.

>> if at first you don't succeed you are running about average - jeśli nie osiągasz sukcesu za pierwszym razem, to znaczy, że jesteś średniakiem.

>> if only one takes care of means, the end will take care of itself - wystarczy dbać o środki, cel sam zadba o siebie (Gandhi).

>> if we can't as we would, we must do as we can - jeśli nie możemy czynić tak, jakbyśmy chcieli, musimy czynić tak, jak możemy.

>> if we judge of love by the majority of its results it rather resembles hatred than friendship - jeśli oceniamy miłość podług większości jej rezultatów, to przypomina ona bardziej nienawiść niż przyjaźń.

>> if you don't aim at anything you achieve nothing - jeśli do niczego nie dążysz, nic nie osiągniesz.

>> if you have many friends you probably have little time - jeśli masz dużo przyjaciół, to zapewne masz mało czasu.

>> if you want to see what children can do, you must stop giving them things - jeśli chcesz zobaczyć, co potrafią zrobić dzieci, przestań im dawać zabawki.

>> if you wish to be good, first believe that you are bad - jeśli chcesz być dobry, to najpierw uwierz, że jesteś zły.

>> if you wish to give a man a sense of poverty give him a thousand dollars. The next hundred dollars he gets will not be worth more than the ten that he used to get - jeśli chcesz, żeby ktoś zrozumiał, co to jest niedostatek, daj mu tysiąc dolarów. Kolejne sto dolarów, które otrzyma, nie będzie dla niego warte więcej niż poprzednio dziesięć.

>> if your enemy wrongs you, buy each of his children a drum - jeśli twój wróg cię krzywdzi, kup każdemu z jego dzieciaków po bębenku.

>> in a multitude of words there will certainly be an error - w mnóstwie słów na pewno będzie jakiś błąd.

>> in eating, a third of the stomach should be filled with food, a third with drink and the rest left empty - kiedy jesz, jedną trzecią żołądka powinieneś wypełnić jedzeniem, jedną trzecią napojem, a resztę pozostawić pustą.

>> in general, pride is at the bottom of all great mistakes - najczęściej duma jest przyczyną wszystkich wielkich błędów.

>> in Rome do as Romans do - jeśli wejdziesz między wrony...

>> in their first passion women are in love with their lover; in the rest, with love - na początku kobiety zakochane są w swoich kochankach, potem tylko w miłości.

>> in this age when it is said of a man "he knows to live" it may be implied he is not very honest - kiedy w dzisiejszych czasach mówi się o kimś, że "umie żyć", można z tego wnioskować, że nie jest zbyt uczciwy.

>> industry is the root of all ugliness - pracowitość jest źródłem wszelkiej brzydoty. Oscar Wilde.

>> instead of loving your enemies treat your friends a little better - zamiast kochać swoich wrogów, traktuj trochę lepiej swoich przyjaciół.

>> intelligence is like a river: the deeper it is, the less noise it makes - inteligencja jest jak rzeka: im jest głębsza, tym mniej robi hałasu.

>> it is a dirty bird which fouls its own nest - zły to ptak, co własne gniazdo kala.

>> it is a double pleasure to deceive the deceiver - to podwójna przyjemność oszukać oszusta.

>> it is a glorious thing to be indifferent to suffering, but only to one's own suffering - wspaniałą rzeczą jest być obojętnym na cierpienia, ale tylko na swoje cierpienia.

>> it is a wise talker who knows when he has nothing to say - mądry to mówca, który wie, kiedy nie ma nic do powiedzenia.

>> it is absurd to divide people into good and bad. People are either charming or tedious - to absurd dzielić ludzi na dobrych i złych. Ludzie są albo czarujący, albo nudni. Oscar Wilde.

>> it is almost a definition of a gentleman to say he is one who never inflicts pain - to niemal definicja dżentelmena powiedzieć o kimś, że jest tym, który nigdy nie zadaje bólu.

>> it is always nice to be expected and not to arrive - zawsze przyjemnie jest być oczekiwanym i nie przybyć. Oscar Wilde.

>> it is better to give than to lend, and it costs about the same - lepiej jest dawać, niż pożyczać, tym bardziej że kosztuje to prawie tyle samo.

>> it is batter to have a permanent income than to be fascinating - lepiej jest mieć stały dochód niż być czarującym. Oscar Wilde.

>> it is better to travel hopefully than to arrive - lepiej podróżować z nadzieją, niż przyjechać.

>> it is difficult not to be unjust to what one loves - trudno jest nie być niesprawiedliwym dla osoby, którą się kocha.

>> it is easier to get money than to keep it - łatwiej zdobyć pieniądze, niż je zatrzymać.

>> it is easier to produce ten volumes of philosophical writing than to put one principle into practice - łatwiej jest spłodzić dziesięć tomów dzieł filozoficznych, niż zastosować jedną zasadę w praktyce.

>> it is easy to bear the misfortunes of others - łatwo jest znosić nieszczęścia innych.

>> it is easy to stand a pain but difficult to stand an itch - łatwo jest wytrzymać ból, trudno jest znieść łaskotanie.

>> it is many a slip between the cup and the lip - między ustami a brzegiem pucharu wiele się może wydarzyć.

>> it is never too late to mend - nigdy nie jest za późno, żeby się poprawić.

>> it is no use saying "We are doing our best." You have got to succeed in doing what is necessary - nie ma sensu mówić "Robimy, co w naszej mocy."

Musicie robić to, co konieczne.

>> it is not enough to do good; one must do it in the right way - nie wystarczy czynić dobrze; trzeba to robić we właściwy sposób.

>> it is not lack of love but lack of friendship that makes unhappy marriages - nie brak miłości, ale przyjaźni, czyni małżeństwa nieszczęśliwymi.

>> it is often said that force is no argument. That, however, entirely depends on what one wants do prove - często się mówi, że przemoc nie jest żadnym argumentem. Zależy to jednak od tego, co chce się udowodnić. Oscar Wilde.

>> it is one of functions of literature to turn truisms into truths - oto jedna z funkcji literatury: przemienić truizmy w prawdy.

>> it is only in literature that coincidences seem unnatural - tylko w literaturze zbiegi okoliczności wydają się nienaturalne.

>> it is so easy to convert others. It is so difficult to convert oneself - tak łatwo jest nawracać innych. Tak trudno jest nawrócić samego siebie. Oscar Wilde.

>> it is the customary fate of new truths to begin as heresies and to end as superstitions - to zwykły los nowych prawd: na początku są herezjami, a kończą jako zabobony.

>> it is the first step that is troublesome - tylko pierwszy krok jest trudny.

>> it often takes a speaker twice as long to tell what he thinks as to tell what he knows - mówca często potrzebuje dwa razy więcej czasu, żeby powiedzieć, co myśli, niż żeby powiedzieć, co wie.

>> it requires a very unusual mind to undertake the analysis of the obvious - trzeba niezwykłego umysłu, by podjąć się analizy oczywistości.

>> it takes two to make a quarrel - trzeba dwojga do kłótni.

>> it's a great man who can laugh at his misfortunes - wielkim człowiekiem jest ten, kto umie się śmiać ze swoich niepowodzeń.

>> it's a long way to Tipperary <daleka jest droga do Tipperary> - daleka jest droga do celu.

>> it's sweet to be remembered, but it's often cheaper to be forgotten - słodko jest być pamiętanym, ale często taniej jest być zapomnianym.

Na początek

J

>> journalism is unreadable, and literature is not read - publicyctyka jest nie do czytania, literatura nie jest czytana. Oscar Wilde.

>> just as we suffer from excess in all things so we suffer from excess in literature - tak jak cierpimy z powodu nadmiaru wszędzie indziej, tak też cierpimy z powodu nadmiaru w literaturze.

Na początek

K

>> keep smiling - zachowaj pogodę, nie martw się.

>> killing time is not so much murder as suicide - zabijanie czasu to nie tyle zabójstwo, co samobójstwo.

Na początek

L

>> lack of imagination is the basis of action - podstawą działania jest brak wyobraźni. Oscar Wilde.

>> language is the parent, and not the child, of thought - język jest ojcem, a nie dzieckiem myśli. Oscar Wilde.

>> last but not least - ostatni co do kolejności, ale nie najmniej ważny.

>> learning has gained most from those books from which the printers have lost - nauka zyskała najwięcej dzięki tym książkom, na których stracili wydawcy.

>> learning makes a good man better and an ill man worse - wiedza czyni dobrego człowieka lepszym, a złego gorszym.

>> life is a hospital, in which every patient wants to change his bed - życie to szpital, w którym każdy pacjent chce zmienić łóżko.

>> life is a matter about which we are lost if we reason too little or too much - życie to sprawa, w której się gubimy, gdy rozmyślamy za mało albo za dużo.

>> life is a tragedy for those who feel and a comedy for those who think - życie jest tragedią dla tych, co czują, a komedią dla tych, co myślą.

>> life is the art of drawing sufficient conclusions from insufficient premises - życie to wyciąganie właściwych wniosków z niewystarczających przesłanek.

>> like most people who try to exhaust a subject, he exhausted his listeners - jak wszyscy, którzy usiłują wyczerpać temat, wyczerpał swoich słuchaczy. Oscar Wilde.

>> listening patiently to people's confessions and complaints you win their friendship - wysłuchając cierpliwie zwierzeń i skarg ludzi, zyskasz ich przyjaźń.

>> little minds are interested in extraordinary things; great minds are interested in the commonplace - małe umysły interesują się tym, co nadzyczajne; wielkie umysły interesują się zwykłymi sprawami.

>> little minds are wounded by the smallest thing - małe umysły ranią najmniejsze drobiazgi.

>> love is the only way out of solitude - miłość to jedyne wyjście z samotności.

>> love is the triumph of imagination over intelligence - miłość to zwycięstwo wyobraźni nad inteligencją.

Na początek

M

>> make hay while the sun shines - zbieraj siano, póki słońce świeci; kuj żelazo, póki gorące.

>> man can believe the impossible but can never believe the improbable - człowiek może uwierzyć w to, co niemożliwe, ale nigdy nie uwierzy w to, co nieprawdopodobne.

>> man is always looking for someone to boast to; woman is always looking for a shoulder to put her head on - mężczyzna szuka zawsze kogoś, przed kim może się chwalić; kobieta szuka ramienia, na którym mogłaby złożyć głowę.

>> man is often more irritated by the trifles than by the serious matters - człowieka często bardziej denerwują drobiazgi niż poważne rzeczy.

>> man is the only animal who blushes, or needs to - jedynym zwierzęciem, które się rumieni, a przynajmniej powinno, jest człowiek.

>> many a truth can be best expressed in jest - wiele prawd najlepiej można wyrazić żartem.

>> many laws but little justice - wiele praw, ale mało sprawiedliwości.

>> many things are not believed because their current explanation is not believed - nie wierzy się w wiele rzeczy, ponieważ nie wierzy się w ich obecne wytłumaczenie.

>> many wise words are spoken in jest; but they don't begin to compare with the number of foolish words spoken in earnest - wiele mądrych słów wypowiedziano żartem; ale ich liczba nie może się równać z liczbą głupich słów wypowiedzianych z powagą.

>> marriage: a community consisting of a master, a mistress, and two slaves, making in all two - małżeństwo: wspólnota składająca się z pana, pani i dwojga niewolników, a wszystko to dwie osoby.

>> marriage: a romance in which the hero dies in the first chapter - małżeństwo: romans, w którym bohater umiera w pierwszym rozdziale.

>> marriage is like a cafeteria: you take what looks good to you, and pay for it later - małżeństwo jest jak bar samoobsługowy: bierzesz to, co wygląda dobrze, a płacisz za to później.

>> mediocre people have an answer to everything and are astonished at nothing - przeciętni ludzie mają odpowiedź na wszystko i nic ich nie zadziwia.

>> men can live without air for a few minutes, without water for about two weeks, without food for two months, and without a new thought, for years and years - człowiek może żyć bez powietrza parę minut, bez wody około dwóch tygodni, bez jedzenia dwa miesiące, a bez myślenia wiele lat.

>> men never do evil so completely and cheerfully as when they do it for religious conviction - ludzie nigdy nie czynią zła tak zupełnie i ochoczo, jak z przekonań religijnych.

>> men tire themselves in pursuit of rest - ludzie męczą się w pogoni za odpoczynkiem.

>> men who are ready to do everything for the sake of peace, seldom find peace - ludzie, którzy są gotowi zrobić wszystko dla spokoju, rzadko spokoju zaznają.

>> men who are unhappy, like men who sleep badly, are always proud of the fact - ludzie, którzy są nieszczęśliwi, tak jak ludzie, którzy źle sypiają, są zawsze dumni z tego faktu.

>> millions long for immortality who do not know what to do with themselves on a rainy Sunday afternoon - do nieśmiertelności wzdychają miliony tych, którzy nie wiedzą, co ze sobą zrobić w deszczowe popołudnie niedzielne.

>> modern age: when girls wear less in the street than their grandmothers did in bed - nowoczesność: kiedy dziewczyny mają na sobie mniej na ulicy, niż ich babki miały w łóżku.

>> money will buy a pretty good dog but it won't buy the wag of his tail - za pieniądze kupisz dobrego psa, ale nie kupisz za nie merdania jego ogona.

>> monotony is a law of nature. Look at the monotonous manner in which the sun rises - monotonia jest prawem natury. Zobacz, w jaki monotonny sposób wschodzi słońce.

>> most people tire of a lecture in ten minutes, clever people can do it in five - większość ludzi jest zmęczona wykładem po dziesięciu minutach, inteligentni już po pięciu.

>> my duty is a thing I never do, on principle - moim obowiązkiem jest to, czego z zasady nie robię. Oscar Wilde.

>> my house is my castle - mój dom jest moją twierdzą.

Na początek

N

>> never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few - nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak niewielu.

>> new brooms sweep clear - nowe miotły dobrze zamiatają.

>> no man has become wicked all at once - nikt nie stał się niegodziwcem od razu.

>> no man with four aces asks for a new deal - nikt, kto ma cztery asy, nie prosi o nowe rozdanie.

>> no member of a crew is praised for the individuality of his rowing - żaden członek załogi nie jest chwalony za indywidualizm swojego wiosłowania.

>> no needle is sharp at both ends - żadna igła nie jest ostra na obu końcach.

>> no one can be original by trying - nie można być oryginalnym, usiłując nim być.

>> nobody has ever been able to tell the difference between a fool and a hero until afterwards - dopiero jak jest po wszystkim, widać różnicę między szaleńcem a bohaterem.

>> nobody has ever tried to change gold into lead - nikt nigdy nie próbował zamienić złota w ołów.

>> nothing is ever all wrong. Even a clock that stops is right twice a day - nikt nie myli się bez przerwy. Nawet zegar, który stoi, dwa razy w ciągu doby pokazuje prawidłowy czas.

>> nothing is impossible in Russia but reform - wszystko jest możliwe w Rosji poza reformą. Oscar Wilde.

>> nothing is wonderful when you get used to it - wszystko przestaje być cudowne, kiedy się do tego przyzwyczajasz.

>> nothing marks the increasing wealth of our times and the growth of the public mind toward refinement more than the demand for books - nic nie świadczy lepiej o wzrastającym dobrobycie naszych czasów i wzroście zainteresowania publiczności tym, co subtelne, niż popyt na książki.

>> nothing refines but the intellect - nic tak nie uszlachetnia jak intelekt. Oscar Wilde.

>> nowadays it is only the unreadable that occurs - obecnie zdarzają się tylko takie rzeczy, o których nie warto czytać. Oscar Wilde.

>> nowadays whatever is not worth saying is sung - w dzisiejszych czasach śpiewa się o tym, o czym nie warto mówić.

Na początek

O

>> of the best rulers people only know that they exist; the next best they love and praise; the next they fear; and the next they revile - o najlepszych władcach ludzie wiedzą tylko tyle, że oni istnieją; tych trochę gorszych kochają i wychwalają; tych jeszcze gorszych się boją; a tych najgorszych przezywają (Lao-Tsy).

>> often it is just lack of imagination that keeps a man from suffering very much - często po prostu brak wyobraźni chroni człowieka przed wielkim cierpieniem.

>> one must be serious about something, if one wants to have any amusement in life - człowiek musi coś traktować poważnie, jeśli chce mieć jakąś rozrywkę w życiu. Oscar Wilde.

>> only the shallow know themselves - tylko płytcy ludzie znają siebie. Oscar Wilde.

>> only the wisest and the stupidest of men never change - tylko najmądrzejsi i najgłupsi z ludzi nigdy się nie zmieniają.

>> only a small man boasts of his achievements and only an ignorant boasts of his knowledge - tylko mały człowiek chełpi się swymi osiągnięciami i tylko ignorant chwali się swoją wiedzą.

Na początek

P

>> patience is the best remedy for every trouble - cierpliwość jest najlepszym lekarstwem na każdy kłopot.

>> peace comes not from the absence of conflict but from the ability to cope with it - pokój wynika nie z braku konfliktu, ale z możliwości jego przezwyciężenia.

>> peace of mind begins just where ambition ends - spokój umysłu zaczyna się tam, gdzie kończy się ambicja.

>> people are also judged by the company they keep away from - ludzie są również osądzani po towarzystwie, którego unikają.

>> people are happy or unhappy, not according to what they get absolutely, but according to the ratio between what they get and what they have been led to expect - ludzie nie są szczęśliwi lub nieszczęśliwi zależnie od tego, co uzyskują absolutnie, lecz zależnie od proporcji między między tym, co uzyskują, a tym, co każe im się oczekiwać.

>> people who are not aware of the danger can't be said to be brave - ludzi, którzy nie są świadomi niebezpieczeństwa, nie można nazwać odważnymi.

>> people are usually more convinced by reasons they discovered themselves than by those found by others - ludzi zazwyczaj bardziej przekonują racje, do których dochodzą sami, niż prawdy odkryte przez innych.

>> people ask you for advice byt they only want praise - ludzie proszą cię o radę, ale chcą jedynie pochwały.

>> perfect freedom is reserved for the man who lives by his own work and in that work does what he wants to - doskonała wolność zarezerwowana jest dla tego, kto żyje z własnej pracy, a w tej pracy robi to, co chce robić.

>> perfection is finally attained not when there is no longer anything to add, but when there is no longer anything to take away - doskonałość zostaje ostatecznie osiągnięta nie wtedy, gdy nic już nie można dodać, ale wtedy, gdy nic już nie można odjąć.

>> perfection is made of trifles, and perfection is not a trifle - doskonałość składa się z drobiazgów, lecz doskonałość to nie jest drobiazg.

>> pessimism with regard to the present often comes from ignorance of the errors nad miseries of the past - pesymizm co do teraźniejszości często wynika z nieznajomości błędów i niedoli przeszłości.

>> philosophy teaches us to bear with equanimity the misfortunes of our neighbours - filozofia uczy nas spokojnie znosić nieszczęścia naszych sąsiadów. Oscar Wilde.

>> power of speech is given to all, wisdom of mind to few - dar mowy dany jest każdemu, dar mądrości nielicznym.

>> power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely - władza czasami korumpuje, władza absolutna korumpuje absolutnie.

Na początek

Q

>> questions are never indiscreet. Answers sometimes are - pytania nigdy nie są niedyskretne. Odpowiedzi czasami tak. Oscar Wilde.

Na początek

R

>> right or wrong, my country - ma rację czy błądzi, to moja ojczyzna.

Na początek

S

>> scandal: something that has to be very bad to be very good - skandal: musi być okropny, żeby był dobry.

>> scepticism is the beginning of Faith - sceptycyzm jest początkiem Wiary. Oscar Wilde.

>> science is organized knowledge - nauka to zorganizowana wiedza.

>> selfishness is not living as one wishes to live, it is asking others to live as one wishes to live - egoizm nie polega na tym, że się żyje tak, jak się chce, ale na tym, że wymaga się od innych, by żyli tak, jak my chcemy. Oscar Wilde.

>> self-respect is at basis of good manners - szacunek do samego siebie jest podstawą dobrych manier.

>> she laughs at everything you say. Why? Because she has fine teeth - ona śmieje się z wszystkiego, co mówisz. Dlaczego? Bo ma ładne zęby.

>> smokers and non-smokers cannot be equally free in the same carriage - palący i niepalący nie mogą być tak samo wolni w jednym przedziale.

>> solitude affects some people like wine; they must not take too much of it, for it flies to the head - samotność działa na niektórych ludzi jak wino; nie powinni zażywać jej zbyt wiele, bo im uderza do głowy.

>> solitude is fine when you are at peace with yourself and have something definite to do - samotność jest piękna, kiedy jesteś w zgodzie z samym sobą i masz coś konkretnego do roboty.

>> some people always look for a job and always avoid work - niektórzy ludzie zawsze szukają posady i zawsze unikają pracy.

>> some people have nothing else but experience - niektórzy ludzie nie mają nic prócz doświadczenia.

>> some people think that whatever is done solemnly must make sense - niektórzy myślą, że wszystko, co jest robione uroczyście, musi mieć sens.

>> something is rotten in the state of Denmark - coś się psuje w państwie duńskim (z Hamleta).

>> sometimes tolerance is another name for indifference - czasami tolerancja jest inną nazwą obojętności.

>> steel is produced from iron and poetry from suffering - stal produkuje się z żelaza, a poezję z cierpienia.

>> success depends on knowing how long it will take to succeed - sukces polega na wiedzy o tym, ile potrwa jego osiągnięcie.

>> suffering is an essential ingredient of life, the genuine yeast which cannot be replaced by any ersatz - cierpienie jest istotnym składnikiem życia, prawdziwymi drożdżami, których nie można zastąpić żadnym ersatzem.

Na początek

T

>> taking advantage of any situation that is what some people call intelligence - czerpanie korzyści z każdej sytuacji, oto co niektórzy ludzie nazywają inteligencją.

>> talk to a man about himself and he will listen to you for hours - mów do człowieka o nim samym, a będzie cię słuchał godzinami.

>> the acquiring of culture is the developing of an avid hunger for knowledge and beauty - nabywanie kultury to rozwijanie wielkiego głodu wiedzy i piękna.

>> the ancient historians gave us delightful fiction in the form of fact; the modern novelist presents us with dull facts under the guise of fiction - starożytni historycy dali nam wspaniałą literaturę w postaci faktów; współcześni pisarze prezentują nam nudne fakty pod maską literatury. Oscar Wilde.

>> the belief in a supernatural source of evil is not necessary: men alone are capable of every wickedness - wiara w nadnaturalne źródła zła nie jest konieczna: sami ludzie są zdolni do każdej podłości.

>> the best men seek for truth all their lives long - najwybitniejsi ludzie szukają prawdy przez całe swoje życie.

>> the best that one can say of most modern creative art is that it is just a little less vulgar than reality - najlepsze, co można powiedzieć o większości nowoczesnych dzieł sztuki, to to, że są trochę mniej wulgarne niż rzeczywistość. Oscar Wilde.

>> the character is a long standing habit - charakter to długotrwałe przyzwyczajenie.

>> the Creeds are believed not because they are rational, but because they are repeated - w dogmaty wierzy się nie dlatego, że są racjonalne, ale dlatego, że są często powtarzane. Oscar Wilde.

>> the discontented are the driving force of progress - niezadowoleni są siłą napędową postępu.

>> the discovery of America was the death of art - odkrycie Ameryki było początkiem śmierci sztuki. Oscar Wilde.

>> the early bird catches the worm <wczesny ptak łapie robaka> - kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.

>> the first half our life is usually ruined by our parents, and the second by our children - pierwszą połowę naszego życia zwykle marnują nam nasi rodzice, a drugą nasze dzieci.

>> the foolish man wonders at the unusual, but the wise man wonders at the usual - głupiego zdumiewa to, co niezwykłe, lecz mądrego to, co zwyczajne.

>> the future influences the present just as much as the past - przyszłość wpływa na teraźniejszość w takim samym stopniu jak przeszłość.

>> the great superiority of France over England is that in France every bourgeois wants to be an artist, whereas in England every artist wants to be a bourgeois - wielka przewaga Francji nad Anglią polega na tym, że we Francji każdy burżuj chce być artystą, podczas gdy w Anglii każdy artysta chce być burżujem. Oscar Wilde.

>> the greater the power, the more dangerous its abuse - im większa władza, tym groźniejsze jej nadużycie.

>> the greatest event in the history of the universe was the evolution of gas into genius - największym wydarzeniem w historii wszechświata była ewolucja gazu do postaci ducha.

>> the greatest fault is to be conscious of none - największą winą jest być nieświadomym niczego.

>> the greatest fool is he who thinks he is not one and all the others are - największym głupcem jest ten, kto myśli, że nim nie jest, a wszyscy inni są.

>> the happiest people seem to be those who have no particular reason for being happy except that they are so - najszczęśliwszymi ludźmi wydają się być ci, którzy nie mają szczególnych powodów, by być szczęśliwymi, prócz tego, że są szczęśliwi.

>> the less broth, the more spoons - im mniej rosołu, tym więcej łyżek.

>> the majority of husbands remind me of an orang-utan trying to play the violin - większość mężów przypomina mi orangutana próbującego grać na skrzypcach.

>> the more desperate the love the more funny it seems to others - im rozpaczliwsza jest miłość, tym śmieszniejsza wydaje się innym.

>> the more help man gets in his garden, the less it belongs to him - im więcej pomagają człowiekowi w jego ogrodzie, tym mniej ten ogród należy do niego.

>> the most dangerous of all falsehoods is a slightly distorted truth - trochę wypaczona prawda to najniebezpieczniejszy fałsz.

>> the nearer the bone, the sweeter the flesh - im bliżej kość, tym słodsze mięso.

>> the Negro, thanks to his temperament, appears to make the greatest amount of happiness out of the smallest capital - Murzyn, dzięki swojemu temperamentowi, zdaje się uzyskiwać największą ilość szczęścia z najmniejszego kapitału.

>> the public have an insatiable curiosity to know everything, except what is worth knowing - publiczność przejawia niezdrową ciekawość wszystkiego z wyjątkiem tego, co jest warte poznania. Oscar Wilde.

>> the real tragedy of the poor is that they can afford nothing but self- denial - prawdziwą tragedią ubogich jest to, że mogą sobie pozwolić jedynie na wyrzeczenia. Oscar Wilde.

>> the reasonable man adapts himself to the world; the unreasonable man persists in trying to adapt the world to himself. Therefore all progress depends on the unreasonable man - rozsądny człowiek przystosowuje się do świata; nierozsądny człowiek usiłuje wytrwale dostosować świat do siebie. Dlatego cały postęp zależy od nierozsądnych ludzi.

>> the rest is silence - reszta jest milczeniem (z Hamleta).

>> the right man in the right place - właściwy człowiek na właściwym miejscu.

>> the terrible thing about the search for truth is that you find it - najgorszy w poszukiwaniu prawdy jest moment, kiedy się ją znajduje.

>> the test of good manners is being able to put up with bad ones - sprawdzianem dobrych manier jest zdolność znoszenia złych manier.

>> the true snob is a man who is afraid to admit that he is bored when he is bored - prawdziwy snob to człowiek, który boi się przyznać, że jest znudzony, kiedy się nudzi.

>> the usual pretext of those who make others unhappy is that they do it for their own good - częstą wymówką tych, którzy czynią innych nieszczęśliwymi, jest to, że robią to dla ich dobra.

>> the way to be a bore is for an author to say everything - autor staje się nudziarzem, gdy chce powiedzieć wszystko.

>> the wealthiest are by no means the happiest - najbogatsi bynajmniej nie są najszczęśliwsi.

>> the world is a stage, but the play is badly cast - świat jest sceną, ale sztuka jest źle obsadzona. Oscar Wilde.

>> the worst of having a romance of any kind is that it leaves one so unromantic - najgorszą stroną romansu jest to, że człowiek przestaje być romantyczny. Oscar Wilde.

>> the youth of America is their oldest tradition. It has been going on now for three hundred years - młodość Ameryki jest jej najstarszą tradycją. Trwa ona już trzysta lat. Oscar Wilde.

>> there are only three ways by which an individual can get rich: by work, by gift, or by theft - istnieją tylko trzy sposoby wbogacenia się: przez pracę, przez podarunek albo przez kradzież.

>> there are only two sure means of forgetfulness known to man: work and drink, and, of the two, work is the more economical - ludziom są znane tylko dwa skuteczne sposoby zapomnienia: praca i alkohol, a z tych dwóch praca jest ekonomiczniejsza.

>> there are so many things one can do without - jest tak wiele rzeczy, bez których można się obejść.

>> there have been as many martyrs for bad causes as for good ones - złe sprawy miały tyle samo męczenników, co dobre.

>> there is no cure for birth and death save to enjoy the interval - nie ma lekarstwa na urodziny i śmierć, pozostaje cieszyć się tym, co pomiędzy.

>> there is no place like home - nie ma jak w domu.

>> there is no sin except stupidity - jedynym grzechem jest głupota. Oscar Wilde.

>> there is no smoke without fire - nie ma dymu bez ognia.

>> there is nothing more horrible than imagination without taste - nie ma nic okropniejszego niż wyobraźnia bez smaku.

>> there is nothing so unlucky as depending on luck - to nieszczęście, kiedy wszystko zależy od szczęścia.

>> there is nothing wrong with sobriety in moderation - nie ma nic złego w umiarkowanej trzeźwości.

>> there is this difference between happiness and wisdom: he that thinks himself the happiest man, really is so; but he that thinks himself the wisest is generally the greatest fool - taka jest różnica między szczęściem, a mądrością: ten, kto uważa się za najszczęśliwszego, jest nim rzeczywiście, ale ten, kto uważa się za najmądrzejszego, jest przeważnie największym głupcem.

>> they quarrel about trifles because they hate each other - kłócą się o drobiazgi, ponieważ się nienawidzą.

>> those who are at war with others are not at peace with themself - ci, co wojują z innymi, nie są w zgodzie z samym sobą.

>> though all society is founded on intolerance all improvement is founded on tolerance - jakkolwiek życie społeczne opiera się na nietolerancji, cały postęp wynika z tolerancji.

>> thought depends on the stomach, but in spite of that, those who have the best stomachs are not the best thinkers - żołądek ma wpływ na myśli człowieka, jednak ci, co mają najlepsze żołądki, nie są najlepszymi myślicielami.

>> time is money - czas to pieniądz.

>> time is waste of money - czas to marnotrawstwo pieniędzy. Oscar Wilde.

>> to admire is the only way of imitating without losing originality - podziw to jedyny sposób imitacji bez utraty oryginalności.

>> to be happy add to your possessions but subtract from your desires - ażeby być szczęśliwym, dodawaj do tego, co masz, i odejmuj od tego, co pragniesz.

>> to be happy at home is the most important condition of a good life - być szczęśliwym w domu to najważniejszy warunek dobrego życia.

>> to be natural is such a very difficult pose to keep up - naturalność to bardzo trudna do utrzymania poza. Oscar Wilde.

>> to be on the spot when the opportunity for greatness occurs is the essential thing - istotną sprawą jest być na miejscu, kiedy pojawia się szansa na wielkość.

>> to be or not to be, that is the question - być albo nie być, oto jest pytanie (z Hamleta).

>> to die for one's theological beliefs is the worst use a man can make of his life - umrzeć za swoje przekonania religijne to najgorsza rzecz, jaką człowiek może zrobić ze swoim życiem. Oscar Wilde.

>> to fall in love with a woman is to fall in love with life and with oneself - zakochać się w kobiecie to znaczy zakochać się w życiu i w samym sobie.

>> to laugh at men of sense is the privilege of fools - śmiać się z rozumnych ludzi to przywilej głupców.

>> to like what you have is to have what you like - lubić to, co się ma, to znaczy mieć to, co się lubi.

>> to profit from good advice demands more wisdom than to give it - trzeba więcej rozumu, żeby skorzystać z dobrej rady, niż żeby jej udzielić.

>> to recommend thrift to the poor is both grotesque and insulting - zalecać oszczędność ubogim to groteskowe i oburzające. Oscar Wilde.

>> to regret one's own experiences is to arrest one's own development - żałować własnych doświadczeń to zatrzymać własny rzwój. Oscar Wilde.

>> to say that a man is vain means merely that he is pleased with the effect he produces on other people. A conceited man is satisfied with the effect he produces on himself - powiedzieć o kimś, że jest próżny, oznacza po prostu, że jest on zadowolony z wrażenia, jakie robi na innych. Zarozumiały człowiek odczuwa satysfakcję, gdy robi wrażenie na samym sobie.

>> to turn events into ideas is the function of literature - zamienić wydarzenia w idee to funkcja literatury.

>> to win back my youth there is nothing I wouldn't do except take exercise, get up early, or be a useful member of community - zrobiłbym wszystko, aby odzyskać swoją młodość, z wyjątkiem gimnastyki, wczesnego wstawania i bycia użytecznym członkiem społeczeństwa. Oscar Wilde.

>> truth crushed to earth will rise again - prawda wdeptana w ziemię odrośnie.

>> truth is always paradoxical - prawda jest zawsze paradoksalna.

Na początek

V

>> visits always give pleasure: if not the coming, then the going - wizyty zawsze sprawiają przyjemność: jeśli nie wtedy, gdy się zaczynają, to przynajmniej wtedy, gdy się kończą.

Na początek

W

>> water taken in moderation can't hurt anybody - woda pita z umiarkowaniem nikomu nie może zaszkodzić.

>> we all find time to do what we really want to do - na to, co naprawdę chcemy robić, zawsze znajdujemy czas.

>> we are always bored by those whom we bore - zawsze nudzą nas ci, których my nudzimy.

>> we are by nature already condemned to die which sentence no man can pardon - przez naturę jesteśmy już skazani na śmierć i tego wyroku żaden człowiek nie może uchylić.

>> we are interested in others when they are interested in us - interesujemy się innymi, jeśli oni interesują się nami.

>> we are not satisfied to be right, unless we can prove others to be quite wrong - nie jesteśmy usatysfakcjonowani tym, że mamy rację, jeśli nie możemy udowodnić, że inni mylą się całkowicie.

>> we are tired by the work we do not do, not by what we do - jesteśmy zmęczeni pracą, której nie wykonujemy, nie zaś pracą, którą wykonujemy.

>> we hardly find any person of good sense save those who agree with us - rzadko uznajemy jakichś ludzi za rozsądnych, chyba że się z nami zgadzają.

>> we learn from experience that men never learn from experience - z doświadczenia wiemy, że ludzie niczego nie potrafią się nauczyć z doświadczenia.

>> we live in the age in which people are so industrious that they become absolutely stupid - żyjemy w czasach, w których ludzie są tak zapracowani, że głupieją zupełnie. Oscar Wilde.

>> we must make the world honest before we can honestly say to our children that honesty is the best policy - musimy zbudować uczciwy świat, zanim będziemy mogli uczciwie powiedzieć naszym dzieciom, że uczciwość to najlepszy sposób postępowania.

>> we must not look for a calm life in the age of jets - nie wolno nam szukać spokojnego życia w epoce odrzutowców.

>> we often read with as much talent as we write - często czytamy z takim samym talentem, z jakim piszemy.

>> we profit little from books we don't enjoy - niewiele dają nam książki, które nie sprawiają nam radości.

>> what a dustbin is the memory of a man who never forgets - jakimż śmietnikiem jest pamięć człowieka, który niczego nie zapomina.

>> what a man thinks of himself, influences his fate - to, co człowiek myśli o sobie, wpływa na jego los.

>> what begins in happiness is doomed to end in misery - to, co zaczyna się szczęśliwie, musi się źle skończyć.

>> what holy cities are to nomadic tribes: a symbol of race and a bond of union, great books are to the wandering souls of men: they are the Meccas of the mind - czym święte miasta są dla koczowniczych plemion: symbolem plemienia i łącznikiem wspólnoty, tym są wielkie książki dla zbłąkanych dusz ludzi: Mekkami umysłu.

>> what is a highbrow? He is a man who has found something more interesting than women - Kto to jest intelektualista? To ktoś, kto znalazł coś bardziej interesującego niż kobiety.

>> what is love? The need to escape from oneself - co to jest miłość? Potrzeba ucieczki od samego siebie.

>> what is not useful to any is harmful to all - co nie jest pożyteczne dla nikogo, jest szkodliwe dla wszystkich.

>> what is written without effort is usually read without pleasure - to, co zostało napisane bez wysiłku, czyta się zwykle bez przyjemności.

>> when a man acts he is a puppet. When he describes he is a poet - kiedy człowiek działa, jest marionetką. Kiedy opisuje, jest poetą. Oscar Wilde.

>> when a man gets talking about himself he seldom fails to be eloquent - kiedy człowiek mówi o sobie, zawsze jest elokwentny.

>> when a man has no enemy left there must be something mean about him - jeśli człowiek nie ma żadnych wrogów, to musi być w nim coś nikczemnego. Oscar Wilde.

>> when a man is tired of London he is tired of life - kiedy człowiek jest zmęczony Londynem, jest zmęczony życiem.

>> when one is in love one begins by deceiving oneself, and one ends by deceiving others - zakochany człowiek najpierw oszukuje sam siebie, a potem innych.

>> when people agree with me I always feel that I must be wrong - kiedy ludzie zgadzają się ze mną, to zawsze czuję, że muszę się mylić.

>> when the gods wish to punish us they answer our prayers - kiedy bogowie chcą nas ukarać, spełniają nasze prośby. Oscar Wilde.

>> when the public describe a work as grossly immoral, they mean that the artist has said or made a beautiful thing that is true - kiedy publiczność określa jakieś dzieło jako niemoralne, to znaczy, że artysta powiedział lub stworzył piękną rzecz, która jest prawdziwa. Oscar Wilde.

>> when you walk or ride a bike you see the country at your own speed - jeśli spacerujesz albo jedziesz na rowerze, oglądasz kraj z własną szybkością.

>> where it is duty to worship the sun, it is a crime to examine the laws of heat - tam, gdzie obowiązkiem jest czcić słońce, badanie praw ciepła jest przestępstwem.

>> where there is a will there is a way - gdy istnieje wola, znajdzie się sposób.

>> while an author is yet living, we estimate his powers by his worst performance; and when he is dead, we rate them by his best - dopóki autor jeszcze żyje, oceniamy jego moce twórcze według jego najgorszego dzieła; gdy umrze, według najlepszego.

>> who is loved by everybody has much trouble - kto jest kochany przez wszystkich, ma dużo kłopotów.

>> wisdom denotes the pursuing of the best ends by the best means - mądrość to dążenie do najlepszych celów najlepszymi środkami.

>> wishful thinking - branie własnych pragnień za rzeczywistość.

>> with freedom, flowers, books and the moon, who could not be perfectly happy? - mają wolność, kwiaty, książki i księżyc, któż nie byłby w pełni szczęśliwy? Oscar Wilde.

>> women are the most reliable as they have no memory for the important - na kobietach najbardziej można polegać, ponieważ nie pamiętają tego, co ważne. Oscar Wilde.

>> women love us for our defects. If we have enough of them they will forgive us even our superior intellects - kobiety kochają nas za nasze wady. Jeśli mamy ich dostatecznie dużo, przebaczą nam nawet naszą wyższą inteligencję.

>> worry is like sand in an oyster: a little produces a pearl, too much kills the animal - zmartwienie jest jak piasek pod muszlą ostrygi: mała ilość wytwarza perłę, zbyt duża zabija zwierzę.

Na początek

Y

>> yawn is at least an honest opinion - ziewanie jest przynajmniej szczerą opinią.

>> you are not permitted to kill a woman who has injured you, but nothing forbids you to reflect that she is growing older every minute - nie wolno ci zabić kobiety, która cię zraniła, ale nic nie zabrania ci zauważyć, że z każdą minutą staje się coraz starsza.

>> you can always kill with a knife, but you can't always break a man's will with it - nożem można zabić zawsze, ale nie zawsze można nożem złamać wolę człowieka.

>> you can never plan the future by the past - nie można przewidzieć przyszłości na podstawie przeszłości.

>> you can tell a man by his work - poznać człowieka po jego pracy.

>> you can't be independent of all people - nie można być niezależnym od wszystkich.

>> you can't see much in a little town but what you hear makes up for it - niewiele można zobaczyć w małym mieście, ale to, co można tam usłyszeć, wynagradza ten niedostatek.

>> you can't tell an honest man from a rogue, at least not at the first sight - nie można odróżnić porządnego człowieka od łotra, przynajmniej na pierwszy rzut oka.

>> you may be sure that when a man begins to call himself a "realist", he is preparing to do something he is secretly ashamed of doing - możesz być pewnien, że kiedy ktoś zaczyna nazywać siebie "realistą", zamierza zrobić coś, czego się w głębi duszy wstydzi.

>> you must not find symbols in everything you see. It makes life impossible - nie wolno doszukiwać się symboli we wszystkim, co się widzi. To czyni życie nieznośnym. Oscar Wilde.

>> you shall judge of a man by his foes as well as by his friends - człowieka można osądzać zarówno po jego wrogach, jak i przyjaciołach.

>> youth is the one thing worth having - młodość to jedyna rzecz, którą warto mieć. Oscar Wilde.

Na początek


Visicon Media, Michał Prusko
http://www.elzab.com.pl/~michalp/aforyzmy/