1
Sprawozdanie finansowe
ELZAB S.A.
za okres
od 01.01.2021 r.
do 31.12.2021 r.
2
Spis treści
DZIAŁ I ....................................................................................................................................................................... 3
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ............................................................................... 3
DZIAŁ II .................................................................................................................................................................... 26
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ELZAB S.A. ...................................................................................................... 26
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ................................................................................................... 26
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ......................................................................................... 27
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ......................................................................................... 28
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ................................................................................. 29
NOTY DO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ................................................................................ 30
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ......................................... 47
TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI ............................................................................................ 51
ZDARZENIA PO DACIE BILANSU ....................................................................................................................... 53
PODSTAWOWE RYZYKA I ZAGROŻENIA W DZIAŁALNOŚCI GRUPY ELZAB .......................................... 54
ELZAB S.A.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
31.12.2021 r. (w tys. PLN)
3
DZIAŁ I
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
a) nazwa (firma) i siedziba, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru
oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności,
zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie
na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,
Nazwa Spółki: Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A., ul. ELZAB 1, 41-813 Zabrze, Polska
Forma Prawna: Spółka Akcyjna, utworzona i działająca w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek
Handlowych, została zawiązana aktem notarialnym w dniu 16 listopada 1992 roku przed notariuszem
Pawłem Błaszczykiem w Warszawie (Repertorium A Nr 12245). Aktualnie Spółka jest wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Rejestrowy w
Gliwicach pod numerem KRS 0000095317.
ELZAB SA jest podmiotem dominującym w grupie ELZAB i sporządza sprawozdanie skonsolidowane.
Jednostką dominującą najwyższego szczebla jest COMP S.A.
W 2021 r. nie wystąpiły zmiany w nazwie ani w danych identyfikacyjnych ELZAB SA.
Spółka posiada 3 biura handlowe:
- w Warszawie, ul. Krakowiaków 50
- we Wrocławiu, ul. Słubicka 22
- w Suchym Lesie k/Poznania, ul. Akacjowa 4
Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Przedsiębiorców - KRS 0000095317
Przedmiot działalności wg klasyfikacji PKD – 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
Według zapisu w statucie Spółki przedmiotem działalności emitenta jest:
1. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych PKD 26.20.Z
2. Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku PKD 26.40.Z
3. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia PKD 33.20.Z
4. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD
62.09.Z
5. Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z
6. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych PKD 95.11.Z
7. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
PKD 72.19.Z
8. Działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z
9. Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z
10. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z
11. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy
emerytalnych PKD 66.19.Z
12. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 85.59.B
13. Pozostałe zakwaterowanie PKD 55.90.Z
14. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 64.99.Z
15. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania PKD 46.51.Z
16. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych PKD 46.66.Z
ELZAB S.A.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
31.12.2021 r. (w tys. PLN)
4
17. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z
18. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków
i samolotów PKD 46.14.Z
19. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów PKD 46.18.Z
20. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju PKD 46.19.Z
21. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego PKD 46.52.Z
22. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.41.Z
23. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD
63.11.Z
24. Działalność portali internetowych PKD 63.12.Z
25. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery PKD 77.33.Z
26. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane PKD 77.39.Z
27. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem
autorskim PKD 77.40.Z
28. Działalność centrów telefonicznych (call center) PKD 82.20.Z
29. Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z
b) wskazanie czasu trwania działalności emitenta, jeżeli jest oznaczony,
Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.
c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe
i porównywalne dane finansowe,
W raporcie prezentowane są sprawozdania finansowe za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
i porównywalny okres poprzedniego roku tj. od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
W sprawozdaniu z sytuacji finansowej dane prezentowane są wg stanu na 31.12.2021 r. i na 31.12.2020 r.
d) zatwierdzenie sprawozdania finansowego do publikacji
W dniu 05.04.2022 r. Zarząd ZUK ELZAB S.A. podjął uchwałę o zatwierdzeniu jednostkowego
sprawozdania finansowego za 2021 r. do publikacji.
e) informacje dotyczące składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
W 2021 r. skład Zarządu Spółki nie uległ zmianie i na dzień 31.12.2021 r. w jego skład wchodzili:
Bartosz Panek Prezes Zarządu
Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu
W 2021 r. Spółka nie posiadała Prokurentów.
W skład Rady Nadzorczej na dzień publikacji raportu wchodzili:
Grzegorz Należyty Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jarosław Wilk Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Wawer Sekretarz Rady Nadzorczej
Jerzy Kotkowski Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Morawski - Członek Rady Nadzorczej
Kajetan Wojnicz - Członek Rady Nadzorczej
W 2021 r. skład Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu nie uległ zmianie.
ELZAB S.A.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
31.12.2021 r. (w tys. PLN)
5
W skład Komitetu Audytu na dzień publikacji byli powołani:
Kajetan Wojnicz Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
Grzegorz Należyty Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
Andrzej Wawer Sekretarz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
W grudniu 2021 r. Rada Nadzorcza powołała stały komitet Rady Nadzorczej do spraw strategii, w składzie:
Grzegorz Należyty Przewodniczący stałego komitetu Rady Nadzorczej do spraw strategii
Jarosław Wilk – Członek stałego komitetu Rady Nadzorczej do spraw strategii
Jerzy Kotkowski – Członek stałego komitetu Rady Nadzorczej do spraw strategii
f) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane
łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne
sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
Spółka posiada biura handlowe w Warszawie, we Wrocławiu i w Suchym Lesie k/Poznania, które nie
sporządzają samodzielnych sprawozdań finansowych.
g) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy
sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
Spółka jest jednostką dominującą i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
h) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego
nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu
spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
W okresie 2021 r. nie nastąpiło połączenie ELZAB S.A. z innymi podmiotami.
i) wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości
oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
Sprawozdanie finansowe za 2021 r. zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej. W ocenie Zarządu nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.
Na dzień bilansowy tj. 31.12.2021 r. sprawozdanie finansowe wykazuje dodatnią wartość kapitału
obrotowego netto w wysokości 5 777 tys. zł.
W zakresie zarządzania krótkoterminowymi deficytami kapitału obrotowego Zarząd
wykorzystuje m.in kredyty w rachunku bieżącym (łączny dostępny limit to 12 mln oraz 7 mln zł,
malejące co miesiąc o 1 mln zł) oraz faktoring (12 mln zł). Spółka uzyskała zgodę Zarządu COMP S.A. na
przedłużenie terminu spłaty pożyczek na podstawie odrębnych aneksów.
Dodatkowo Zarząd ELZAB S.A. przewiduje, że spółka będzie w kolejnych latach generowała dodatnie
przepływy operacyjne. Oferta ELZAB SA jest rozszerzana o kolejne produkty niefiskalne takie jak m.in.
ładowarki samochodowe. Spółka posiada kompetencje w zakresie świadczenia usług informatycznych a
oferta Spółki została rozszerzona o świadczenie usług abonamentowych, gwarantujących stałe wpływy,
które nie są związane z ponoszeniem kosztu na wytworzenie produktu.
Prowadzona jest bieżąca analiza zapotrzebowania na środki pieniężne oraz źródła jego pokrycia.
ELZAB S.A.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
31.12.2021 r. (w tys. PLN)
6
Ponadto ryzyko płynności finansowej wraz z innymi ryzykami działalności ELZAB S.A. zostały
szczegółowo ujawnione w nocie nr 24.
j) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia
porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu
zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych zostało zamieszczone
w dodatkowej nocie objaśniającej,
Zgodnie z uchwałą nr 11 WZA z dnia 18.05.2006 r., ELZAB S.A. począwszy od 01.01.2007 r., do polityki
rachunkowości oraz sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych, stosuje reguły określone
w MSR/MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską.
W bieżącym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany zasad rachunkowości.
k) Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu
finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i
opublikowanymi rocznymi sprawozdaniami finansowymi
Nie dotyczy.
l) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych
danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów
uprawnionych do badania, o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie
finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w prospekcie,
Opinie biegłych rewidentów do sprawozdań finansowych ELZAB S.A. za 2021 r. i za 2020 r. nie zawierały
zastrzeżeń.
m) Oświadczenie o zgodności
Niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (UE).
Zmiany standardów i interpretacji obowiązujące od 2021 roku.
Następujące nowe standardy, zmiany do istniejących standardów oraz interpretacje wydane przez Radę
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz zatwierdzone do stosowania w UE
wchodzą w życie po raz pierwszy w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2021 rok:
1. Zmiany do MSSF 34: Umowy ubezpieczeniowe rozszerzenie przejściowego zwolnienia od
stosowania (odroczenie zastosowania) MSSF 9obowiązuje do stosowania po 01.01.2021 r.
2. Zmiany do MSSF 9, MSR 39, MSSF 7, MSSF 4, MSSF 16: Reforma wskaźników referencyjnych
stóp procentowych etap 2 - opublikowane zmiany modyfikują niektóre szczegółowe wymogi
w zakresie rachunkowości zabezpieczeń, w głównej mierze, aby oczekiwana reforma stóp
referencyjnych (reforma IBOR) zasadniczo nie powodowała zakończenia rachunkowości
zabezpieczeńobowiązuje do stosowania po 01.01.2021 r.
Zmiana do istniejących standardów oraz interpretacja wydana przez RMSR, jednak nie zatwierdzona do
stosowania w UE za 2021 r. dotyczy zmiany do MSSF 16: Leasing uproszczenie dotyczące zmian
wynikających z umów leasingu w związku z COVID-19 po 30.06.2021 r. Wcześniejsze zastosowanie
jest dozwolone, w tym także dla sprawozdań finansowych, które nie zostały jeszcze zatwierdzone do
publikacji w dniu wydania zmiany lub później - obowiązuje do stosowania po 1 kwietnia 2021 r.
ELZAB S.A.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
31.12.2021 r. (w tys. PLN)
7
Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej z dnia 29 marca 2018 roku - Zweryfikowane
Założenia Koncepcyjne wykorzystywane przez Radę Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości i Komitet ds. Interpretacji podczas prac nad nowymi standardami. Niemniej jednak,
podmioty przygotowujące sprawozdania finansowe mogą wykorzystywać Założenia Koncepcyjne w celu
opracowania polityk rachunkowości do transakcji, które nie zostały uregulowane w obecnie
obowiązujących MSSF.
Wyżej wymienione zmiany do istniejących standardów oraz interpretacje nie miały istotnego wpływu na
sprawozdania finansowe ELZAB S.A. za dwanaście miesięcy 2021 roku.
Nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów wydane i zatwierdzone przez RMSR do
stosowania od 01.01.2022 r. lub po tej dacie, zatwierdzone do stosowania w UE:
1. Zmiany do MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć aktualizacja referencji do Założeń
Koncepcyjnych;
2. Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” przychody z produktów wyprodukowanych w
okresie przygotowywania;
3. Zmiany do MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe” wyjaśnienia nt.
kosztów ujmowanych w analizie, czy umowa jest kontraktem rodzącym obciążenia;
4. Roczny program poprawek 2018-2020 - poprawki zawierają wyjaśnienia oraz doprecyzowują
wytyczne standardów w zakresie ujmowania oraz wyceny: MSSF 1 „Zastosowanie
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”, MSSF 9
„Instrumenty finansowe”, MSR 41 „Rolnictwo” oraz do przykładów ilustrujących do MSSF 16
„Leasing”.
Nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów wydane i zatwierdzone przez RMSR do
stosowania od 01.01.2023 r. lub po tej dacie, nie zatwierdzone w UE:
1. Zmiany do MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” oraz zmiany do MSSF 17 – aktualizacja referencji
do Założeń Koncepcyjnych;
2. Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych - klasyfikacja zobowiąz jako
krótkoterminowe lub długoterminowe;
3. Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” oraz Wytyczne Rady MSSF w zakresie
ujawnień dotyczących polityk rachunkowości w praktyce - kwestia istotności w odniesieniu do
polityk rachunkowości;
4. Zmiany do MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie
błędówdefinicja wartości szacunkowych;
5. Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy - obowiązek ujmowania podatku odroczonego od
transakcji tj. leasing.
Spółka jest w trakcie analizy, w jaki sposób wprowadzenie powyższych standardów i interpretacji może
wpłynąć na stosowane przez nią zasady rachunkowości oraz na sprawozdanie finansowe. Według
szacunków Spółki, wyżej wymienione nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów nie
miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez Spółkę na
dzień bilansowy.
Emitent oraz Grupa Kapitałowa w trakcie oceny wpływu powyższych standardów i interpretacji na
zastosowane zasady (politykę) rachunkowości.
Emitent oraz Grupa Kapitałowa nie podjęli decyzji o wcześniejszym zastosowaniu żadnego standardu i
interpretacji wraz ze zmianami, które zostały opublikowane, ale nie weszły w życie.
Wdrożenie MSSF 16
W styczniu 2016 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wydała Międzynarodowy
Standard Sprawozdawczości Finansowej 16 Leasing („MSSF 16”), który zastąpił MSR 17 Leasing,
ELZAB S.A.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
31.12.2021 r. (w tys. PLN)
8
KIMSF 4 Ustalenie, czy umowa zawiera leasing, SKI 15 Leasing operacyjny specjalne oferty
promocyjne oraz SKI 27 Ocena istoty transakcji wykorzystujących formę leasingu. MSSF 16 określa
zasady ujmowania dotyczące leasingu w zakresie wyceny, prezentacji i ujawniania informacji.
MSSF 16 wprowadza jednolity model rachunkowości leasingobiorcy i wymaga, aby leasingobiorca
ujmował aktywa i zobowiązania wynikające z każdego leasingu z okresem przekraczającym 12 miesięcy,
chyba że bazowy składnik aktywów ma niską wartość. W dacie rozpoczęcia leasingobiorca ujmuje
składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania bazowego składnika aktywów oraz zobowiązanie z
tytułu leasingu, które odzwierciedla jego obowiązek dokonywania opłat leasingowych.
Leasingobiorca odrębnie ujmuje amortyzację składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania i odsetki
od zobowiązania z tytułu leasingu. Leasingobiorca aktualizuje wycenę zobowiązania z tytułu leasingu
po wystąpieniu określonych zdarzeń (np. zmiany w odniesieniu do okresu leasingu, zmiany w przyszłych
opłatach leasingowych wynikającej ze zmiany w indeksie lub stawce stosowanej do ustalenia tych opłat).
Co do zasady, leasingobiorca ujmuje aktualizację wyceny zobowiązania z tytułu leasingu jako korektę
wartości składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania.
Emitent jest leasingobiorcą w przypadku umów najmu powierzchni biurowych, urządzeń technicznych
oraz samochodów. W związku z MSSF 16 Emitent wprowadził do ksiąg z dniem 01.01.2019 r. dwa
składniki aktywów trwałych z tytułu prawa do ich użytkowania oraz zobowiązanie finansowe z tytułu
najmów długoterminowych, które odzwierciedla wysokość przyszłych opłat.
Na dzień 31.12.2021 Emitent podjął decyzję o wydłużeniu okresu leasingu MSSF16 na kolejny okres
trzyletni dla umów zawartych na czas nieokreślonych.
Zmiany w roku 2021 dla MSSF 16 są następujące (w tys. zł):
Stan na
01.01.2021
Zwiększenia
Zmniejszenia Amortyzacja
stan na
31.12.2021
Prawa do użytkowania w podziale
na klasy aktywów
Nieruchomości gruntowe
0
0
0
0
Prawo wieczystego użytkowania
gruntów
0
0
0
0
Budynki i budowle
1 218
237
435
1 125
Urządzenia techniczne i maszyny
808
0
269
539
Środki transportu
52
0
26
125
Inne środki trwałe
0
0
Razem
2 078
678
237
730
1 789
Do przeliczenia umów najmu przyjęto:
- okres na który umowa została zawarta a w przypadku gdy umowa zawarta jest na czas nieokreślony
3 lata,
- stopy dyskontowe:
- w przypadku wynajmu biur, budynków i magazynów w Warszawie 3%
- w przypadku wynajmu biur, budynków i magazynów poza Warszawą 3,5%
- dla maszyn produkcyjnych 2,8%
Wysokość miesięcznej amortyzacji z tytułu prawa do użytkowania wynajmowanych nieruchomości oraz
maszyn produkcyjnych wynosi ok. 60 tys. zł. Naliczone miesięczne odsetki, jako część opłaty za najem
będą miały tendencję spadkową, w miarę spłaty kapitału.
n) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym nadrzędnych zasad
rachunkowości, metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
ELZAB S.A.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
31.12.2021 r. (w tys. PLN)
9
1. Informacje wstępne
Sprawozdania finansowe zostały sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za wyjątkiem
aktualizacji wyceny niektórych aktywów trwałych i instrumentów finansowych. Najważniejsze zasady
rachunkowości stosowane przez ELZAB S.A. przedstawione zostały poniżej.
Sprawozdanie finansowe za 2021 r. oraz okres porównywalny 2020 r. sporządzone zostało
z uwzględnieniem zasad MSSF, w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską.
Sprawozdanie finansowe uwzględnia równi wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Sprawozdawczość dotycząca segmentów
Podstawowym wzorem sprawozdawczości Spółki stosowanym do segmentów jest segment branżowy
natomiast segment geograficzny jest segmentem uzupełniającym.
Segment branżowy to dający się wyodrębnić obszar jednostki gospodarczej, w ramach którego następuje
dystrybucja towarów lub świadczenie usług, który podlega ryzykom i charakteryzuje się zwrotem z
poniesionych nakładów innym niż pozostałe segmenty branżowe.
Działalność Spółki jest jednorodna, prowadzona w zakresie produkcji i sprzedaży urządzeń
elektronicznych oraz zakupionych towarów w celu ich dalszej odsprzedaży. Sprzedaż materiałów stanowi
ścisłe uzupełnienie podstawowej oferty ELZAB S.A. Świadczone usługi obejmują głównie usługi
serwisowe i szkoleniowe związane z ofertą handlową Spółki. Produkty ELZAB S.A. oferowane