Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELZAB S.A.
2021 r.
Zabrze, 31.12.2021 r.
Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ELZAB S.A.
31.12.2021 r. (w tys. PLN)
2
SPIS TREŚCI
I. DANE INFORMACYJNE O SPÓŁCE ........................................................................................................................ 3
1. Podstawowe informacje ................................................................................................................................... 3
2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej .................................................................................................................. 4
3. Historia Spółki .................................................................................................................................................. 4
4. Struktura organizacyjna.................................................................................................................................. 7
5. Sytuacja kadrowo-płacowa .............................................................................................................................. 8
6. System kontroli akcji pracowniczych ........................................................................................................... 11
7. Ochrona środowiska i BHP ........................................................................................................................... 11
8. Uzależnienie od dostawców i odbiorców ...................................................................................................... 14
II. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE ........................................................................ 14
1. Przychody ....................................................................................................................................................... 16
2. Koszty .............................................................................................................................................................. 17
3. Instrumenty finansowe .................................................................................................................................. 19
4. Prace rozwojowe ............................................................................................................................................. 20
III. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE ........................................................................................................ 20
IV. ZDARZENIA NIETYPOWE I INNE CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ ELZAB
S.A. 21
V. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI FINANSOWYMI ..................................................................................................... 21
VI. INWESTYCJE .............................................................................................................................................................. 22
1. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne ................................................................ 22
2. Inwestycje w aktywa finansowe .................................................................................................................... 22
VII. POSTĘPOWANIA TOCZĄCE SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA
ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ........................................................................... 23
VIII. WIELKOŚĆ I RODZAJE KAPITAŁÓW SPÓŁKI .................................................................................................. 23
1. Kapitał własny ................................................................................................................................................ 23
2. Rozliczenie wyniku finansowego z lat poprzednich..................................................................................... 23
3. Propozycja podziału wyniku za bieżący okres ............................................................................................. 23
4. Struktura własnościowa kapitału.................................................................................................................. 23
5. Akcje ELZAB S.A. w posiadaniu członków Zarządu, Kadry Kierowniczej i Rady Nadzorczej ............. 24
6. Akcje i udziały w jednostkach powiązanych w posiadaniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej ........ 24
7. Wezwanie na sprzedaż akcji - zmiany w Akcjonariacie ELZAB S.A. ....................................................... 26
8. Skup akcji własnych ....................................................................................................................................... 26
9. Notowania akcji ELZAB S.A. na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych .............................. 26
IX. INFORMACJE O EMISJI, WYKUPIE I SPŁACIE NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH .................................................................................................................................................................... 27
X. INFORMACJA O UMOWACH .................................................................................................................................. 27
XI. INFORMACJA O UMOWIE Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH ........................................................................................................................................................................... 34
XII. PODSTAWOWE RYZYKA I ZAGROŻENIA W DZIAŁALNOŚCI ELZAB S.A. ............................................... 34
XIII. INFORMACJA O WPŁYWIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA COVID-19 NA
DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI ............................................................................................................................................................. 34
XIV. INFORMACJA O WPŁYWIE SYTUACJI ZWIĄZANEJ ZE ZBROJNĄ AGRESJĄ ROSJI NA UKRAINĘ NA
DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI ............................................................................................................................................................. 35
XV. PROGNOZA ROZWOJU SPÓŁKI ............................................................................................................................ 35
XVI. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH NIEFINASOWYCH ........................................................................ 36
XVII. OPIS POLITYKI RÓŻNORODNOŚCI ..................................................................................................................... 37
XVIII. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ................................................................... 37
XIX. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI ........................................................................................................................... 49
XX. OŚWIADCZENIE O WYBORZE AUDYTORA ....................................................................................................... 50
Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ELZAB S.A.
31.12.2021 r. (w tys. PLN)
3
I. DANE INFORMACYJNE O SPÓŁCE
1. Podstawowe informacje
Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
ul. ELZAB 1
41-813 Zabrze
Tel. +48 32 272 20 21
Fax. +48 32 272 25 83
www.elzab.com.pl
www.ecopower.elzab.pl
www.care.elzab.pl
www.renevo.elzab.pl
Spółka posiada 3 biura handlowe:
- Warszawa, ul. Krakowiaków 50
- Wrocław, ul. Słubicka 22
- Suchy Las k/Poznania, ul. Akacjowa 4
Audytor:
Misters Audytor Adviser Spółką z o.o., ul. Wiśniowa 40 lok. 5, 02-520 Warszawa
Badanie sprawozdań finansowych ELZAB S.A. za 2021 r. dokonane zostało na podstawie umowy
z dnia 04.08.2020 r. przez Misters Audytor Adviser Spółka z o.o.
PKD: 2620 Z - produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
REGON: 270036336
NIP: 648-000-02-55
BDO: 000003645
KRS 0000095317: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 22 142 962,40 PLN
Kapitał opłacony: 22 142 962,40 PLN
Spółka ELZAB S.A. jest zarejestrowana w rejestrze operatorów telekomunikacyjnych pod
numerem 12684.
Spółka od 2019 r. posiada status operatora telekomunikacyjnego w zakresie usług
telekomunikacyjnych sprzedawanych we asnym imieniu i na własny rachunek wykonywanych
przez innego dostawcę usług wyłącznie w zakresie transmisji danych.
Spółka notowana na GPW od 13.05.1998 r.
Rynek notowań: podstawowy
Sektor: informatyka
Spółka przystąpiła do Programu Wspierania Płynności w lipcu 2016 r.
Spółka ELZAB S.A. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy
Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ELZAB S.A.
31.12.2021 r. (w tys. PLN)
4
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.
(zmiana 5 lipiec 2019 r, art. 4 pkt 6).
2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej
W 2021 r. skład Zarządu Spółki nie uległ zmianie i na dzi31.12.2021 r. w jego skład wchodzili:
Bartosz Panek Prezes Zarządu
Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu
Na dzień 31.12.2021 r. Spółka nie posiadała Prokurentów.
W skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2021 r. wchodzili:
Grzegorz Należyty Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jarosław Wilk Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Wawer Sekretarz Rady Nadzorczej
Jerzy Kotkowski Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Morawski Członek Rady Nadzorczej
Kajetan Wojnicz Członek Rady Nadzorczej
W skład Komitetu Audytu na dzień publikacji byli powołani:
Kajetan Wojnicz Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
Grzegorz Należyty Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
Andrzej Wawer Sekretarz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
W grudniu 2021 r. Rada Nadzorcza powołała stały komitet Rady Nadzorczej do spraw strategii, w
składzie:
Grzegorz Należyty Przewodniczący stałego komitetu Rady Nadzorczej do spraw strategii
Jarosław Wilk Członek stałego komitetu Rady Nadzorczej do spraw strategii
Jerzy Kotkowski Członek stałego komitetu Rady Nadzorczej do spraw strategii
3. Historia Spółki
Najważniejsze wydarzenia w historii funkcjonowania przedsiębiorstwa ELZAB S.A
1969-
1979
1969
Powstanie w Zabrzu oddziału Zakładu Doświadczalnego przy Zakładach Mechaniki Precyzyjnej
"BŁONIE" z Warszawy
1971
Utworzenie przedsiębiorstwa Państwowego pod nazwą „Przedsiębiorstwo Doświadczalne Produkcji
Urządzeń Peryferyjnych
1973
Produkcja inżynierskiego kalkulatora MERA 203
1974
Przekształcenie przedsiębiorstwa w Zakłady Urządzeń Komputerowych MERA-ELZAB
1977
Produkcja systemów monitorów ekranowych MERA 7900
1980-
1989
1985
Uruchomienie produkcji mikrokomputera profesjonalnego ComPAN-8 oraz komputera osobistego -
Meritum II
1987
Wybudowanie hali produkcji urządzeń elektronicznych, z jednym
z najnowocześniejszych w ówczesnym okresie, wydziałem montażu elektronicznego
Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ELZAB S.A.
31.12.2021 r. (w tys. PLN)
5
1990-
1999
1992
Przekształcenie Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa
1993
Terminal kasowy ELZAB model Xcel 260 uzyskał pierwsze dopuszczenie do obrotu, udzielone przez
Ministerstwo Finansów dla urządzeń fiskalnych w Polsce
1995
Porozumienie bankowe regulujące zobowiązania pomiędzy ELZAB S.A.
a Górnośląskim Bankiem Gospodarczym S.A. w Katowicach i pozostałymi wierzycielami.
1997
ELZAB S.A. w Grupie RELPOL (odkupienie akcji od wierzycieli) oraz uzyskanie Certyfikatu Jakości
ISO 9001:1997, ISO 9002:1997, ISO 9003:1997
1998
Akcje ELZAB S.A. zadebiutowały na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
Uzyskanie Certyfikatu Jakości ISO 9001:1997, ISO 9002:1997, ISO 9003:1997
1999
Uzyskanie Certyfikatu Jakości ISO 9001:1997, ISO 9002:1997, ISO 9003:1997
2000-
2009
2000
ELZAB S.A. we Włoskiej Grupie MWCR (nabycie akcji od RELPOL S.A.) oraz uzyskanie Certyfikatu
Jakości ISO 9001:2000
2004
Nabycie udziałów w MICRA METRIPOND KFT i MEDESA Sp. z o.o. (połączona w 2009 r. z ELZAB
S.A. w trybie art. 492 § 1 punkt 1) K.S.H. tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki MEDESA Sp.
z o.o. na ELZAB S.A.)
Publiczna subskrypcja akcji Serii D
Otrzymanie Medalu Europejskiego dla kasy ELZAB Mini
2007
ELZAB S.A. w Grupie BBI CAPITAL (nabycie akcji od MWCR S.p.A.)
2008
ELZAB S.A. powiązany kapitałowo ze spółkami EXORIGO Sp. z o.o. i UPOS SYSTEM Sp. z o.o.
Uzyskanie Międzynarodowego Certyfikatu Jakości ISO 9001:2008
2010-
2021
2010
ELZAB S.A. w Grupie NOVITUS
2011
Właścicielem większościowego pakietu akcji ELZAB S.A. jest COMP S.A.
Otrzymanie nagrody „Jakość roku Złoto” Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji
2012
Spółka COMP S.A. w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ELZAB S.A. nabyła
2 792 428 akcji ELZAB S.A., co stanowi 17,3% kapitału zakładowego ELZAB S.A. i 17,58% ogólnej
liczby głosów na walnym zgromadzeniu ELZAB S.A.. wczas, wg stanu na 31.12.2015 r.: Spółka
COMP S.A. posiadała łącznie 13.420.394 akcji ELZAB S.A. (łącznie z akcjami własnymi) co stanowiło
83,17% udziału w kapitale zakładowym spółki ELZAB S.A. Ogólna liczba głosów z akcji posiadanych
przez COMP S.A. wynosiła 13.494.194 głosów, co stanowiło 82,87% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu ELZAB S.A
2013
Przyznanie prestiżowej nagrody „Dobry Wzór 2013” dla kasy ELZAB K10 pierwszej wyprodukowanej
kasy na świecie z panelem dotykowym.
2014
ELZAB S.A. powiązany kapitałowo ze Spółką Comp Centrum Innowacji
Otrzymanie prestiżowych nagród „Red Dot” i „Teraz Polska” dla kasy ELZAB K10
2015
Zdobycie prestiżowej nagrody Byki i Niedźwiedzie w kategorii „Najlepsza inwestycja w spółkę
giełdową 2014” dla ELZAB S.A,
Zakończenie realizacji zadania „Termomodernizacja budynków ELZAB S.A. w latach 2009-2015 przy
wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach oraz częściowe wykonanie modernizacji budynków
ELZAB S.A., w tym recepcja, dział sprzedaży, serwis, hala produkcyjna, budynek montażu,
Emisja 3-letnich obligacji serii A/2015,
Zbycie udziałów w MICRA METRIPOND KFT do Spółki Comp Centrum Innowacji
Zdobycie pierwszego miejsca i nagrody Złoty Paragon w kategorii „Elektroniczne wyposażenie
sklepów” przez drukarkę fiskalną ELZAB Mera TE TFT.
2016
Powstanie Grupy Kapitałowej ELZAB HELLAS
Nabycie udziałów spółki Clou Sp. z o.o. (wcześniej MONEA XI Sp. z o.o.)
Otrzymanie nagrody Platynowy Laur „Za całokształt działalności”, przyznanej przez Regionalną Izbę
Gospodarczą w Katowicach podczas 25 jubileuszowej gali Laurów Umiejętności i Kompetencji
Zdobycie nagrody „Orzeł Eksportu” dla najlepszego eksportera w województwie śląskim
Otrzymanie nagrody „Jakość Roku 2016 Złoto”
2017
ELZAB K10 została, jako jedyne urządzenie fiskalne, wybrana do stałej ekspozycji Galerii
Wzornictwa Polskiego Muzeum Narodowego w Warszawie.
Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ELZAB S.A.
31.12.2021 r. (w tys. PLN)
6
Nabycie udziałów w spółce INKUBATOR B+R Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu
2018
Nabycie oraz umorzenie wyemitowanych 3-letnich obligacji serii A/2015
Uzyskanie Międzynarodowego Certyfikatu Jakości PN-EN ISO 9001:2015
Nawiązanie umowy współpracy z Politechniką Śląską w zakresie realizacji prac i projektów
badawczo-rozwojowych oraz komercjalizacji opracowanych rozwiązań związanych z urządzeniami
elektronicznymi i elektrycznymi.
Ukończenie budowy multimedialnej sali szkoleniowej w siedzibie spółki.
Ukończony proces zmiany nazwy ulicy, przy której mieści się siedziba spółki ELZAB S.A. W
listopadzie 2018 r. Rada Miasta dokonała zmiana nazwy wydzielonego odcinka ulicy na ulicę ELZAB
1.
2019
ELZAB SA otrzymał certyfikaty na procesy spawalnicze i kontrolne dla przemysłu kolejowego.
Mowa o certyfikatach normy EN15085-2, który dotyczy wdrożenia w ELZAB SA systemu
zarządzania procesami spawalniczymi i certyfikat DIN EN ISO 3834-3 dotyczący zarządzania
jakością tych procesów. Tym samym ELZAB SA dołączył do grona europejskich producentów,
mogących wykonywać elementy składowe pojazdów szynowych w klasie CL2. Audyt certyfikacyjny
przeprowadzony został przez firmę TÜV NORD.
Nagrodę Dobry Wzór 2019 w kategorii Nowe Technologie otrzymała drukarka fiskalna ELZAB Cube
ONLINE" ELZAB Cube ONLINE to pierwsza drukarka heavy-duty w naszej ofercie. Posiada
najszybszy obecnie na rynku mechanizm drukujący. Dedykowana do pracy wszędzie tam, gdzie liczy
się szybkość obsługi klienta i gdzie częstotliwość wydruków jest bardzo wysoka.
Na parkingu prze siedzibą Spółki pojawiła się kolejna stacja ładowania samochodów elektrycznych
produkcji ELZAB. To ładowarka pojedyncza o mocy 7 kW, przeznaczona do ładowania jednego
samochodu.
Zbycie udziałów w spółce INKUBATOR B+R Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu
Zbycie udziałów w spółce ELZAB Soft Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu
2020
Pandemia COVID-19 - ELZAB zaprojektował i wyprodukował sterylizator powietrza Care SP1UV-C,
który usuwa do 99% bakterii i wirusów z powietrza za pomocą lampy UV-C. Jest całkowicie
bezpieczne dla otoczenia, może pracować w obecności ludzi.
ELZAB SA podpisał umowę partnerską z firmą RENEVO, powstała marka ELZAB by RENEVO,
pod którą sprzedawane są panele fotowoltaiczne.
Panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 100 kW zostały zamontowane na dachu i elewacji budynku
siedziby spółki ELZAB w Zabrzu. Jest to pierwszy z 3 etapów tworzenia elektrowni PV w ELZAB.
Finalnie moc paneli ma wynieść 475 kW.
Wymiana kas ONLINE dla branży gastronomicznej, hotelarskiej i sprzedaży węgla. Przedsiębiorcy
zostali zobligowani do zakupu w kasy typu ONLINE łączącej się z Centralnym Repozytorium Kas do
1 stycznia 2021 r. Termin został przesunięty z 1 lipca 2020 r. ze względu na pandemię COVID-19.
W ofercie ELZAB przedsiębiorcy mogli znaleźć m.in. kasę mobilną ELZAB K10 ONLINE, małą
kasę ELZAB Mini lub Jota ONLINE lub drukarki fiskalne ELZAB Mera ONLINE, ELZAB Cube
ONLINE i ELZAB Zeta ONLINE.
2021
Wymiana kas ONLINE dla branży kosmetycznej, fryzjerskiej, lekarskiej, prawniczej, fitness. Elzab
prowadził szeroko zakrojoną kampanię w social mediach i Google Ads skierowaną do w/w grup
odbiorców.
We wrześniu miała miejsce premiera nowej marki ELZAB ECOPOWER, pod którą kryją się stacje
ładowania pojazdów elektrycznych. W ofercie ELZAB ECOPOWER znajdują się trzy ładowarki:
CC Home do zastosowań domowych, CC Wall na parkingi osiedlowe, galerie i CC City
uniwersalna stacja ładowania do przestrzeni miejskiej.
Pojawiły się nowe produkty w naszej ofercie: kasa K1 Slim ONLINE, kasoterminal K2 Pay ONLINE.
Nawiązano współpracę z firmą Sunmi Technologies - w naszej ofercie m.in. komputery POS,
terminale danych, czytniki kodów tego producenta.
Uruchomiono usługę faktura do paragonu na platformie „Moja kasa.onlineużytkownicy mogą
w szybki, łatwy i bezpłatny sposób wystawić fakturę do paragonu z NIP nabywcy.
Wdrożono kasę fiskalną w postaci oprogramowania we współpracy z UBER
Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ELZAB S.A.
31.12.2021 r. (w tys. PLN)
7
4. Struktura organizacyjna
Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu zarządza Spół
i reprezentuje ją na zewnątrz.
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad pracami Zarządu.
Na dzień 31.12.2021 r. struktura Spółki była podzielona na 4 piony, w ramach których pracowali
specjaliści i eksperci z dziedzin związanych z funkcjonowaniem i gospodarką przedsiębiorstwa,
w tym m.in. z zakresu produkcji i logistyki, finansów, handlu oraz prac rozwojowych.
Wg stanu na 31.12.2021 r. Spółka posiadała udziały w następujących podmiotach:
• ELZAB HELLAS SPV Sp. z o.o. w Zabrzu 67,00 %
• ELZAB HELLAS S.A. w Grecji 67,00% (udział pośredni)
• Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. w Warszawie 49,88 %
Greenfield Plan Sp. z o.o. 100,00%
Do końca I półrocza 2021 r. ELZAB S.A. posiadała 30% udziałów w Clou Spółka z o.o. w
likwidacji z siedzibą w Warszawie. W dniu 30.06.2021 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników
spółki podjęło uchwałę w sprawie zakończenia jej likwidacji. Spółka została wykreślona z KRS w
dniu 24.08.2021 r.
W dniu 22.12.2021 r. ELZAB S.A. nabyła udziały w Greenfield Plan Sp. z o.o.. Jednocześnie w
tym samym dniu Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Greenfield Plan Sp. z o.o. podjęło
uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 5 tys. zł do kwoty 3 663 tys. zł, a ELZAB
S.A. złożył oświadczenie o objęciu udziałów i pokryciu ich w całości wkładem pieniężnym. Mając
na uwadze dotychczasową współpracę obu stron, ELZAB S.A. zawarł porozumienie z Greenfield
Plan Sp. z o.o. dotyczące kompensaty wierzytelności z tytułu objęcia udziałów przez ELZAB S.A.
z istniejącymi wierzytelnościami przysługującymi ELZAB S.A. od Greenfield Plan Sp. z o.o.
Wyżej wymienione potrącenia skutkowały całkowitą spłatą wzajemnych wierzytelności.
Spółka Greenfield Plan Sp. z o.o. jest przeznaczona do zbycia w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
W związku z przeznaczeniem do zbycia udziałów w Spółce Greenfield Plan S. z o.o. dokonano
wyceny posiadanych udziałów do wartości ceny możliwej do uzyskania do kwoty 2 400 tys. zł na
podstawie otrzymanych ofert zakupu.
Graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej grupy i jednostek powiązanych emitenta
na 31.12.2021 r.