1
Sprawozdanie finansowe
ELZAB S.A.
za okres
od 01.01.2022 r.
do 31.12.2022 r.
2
Spis treści
DZIAŁ I ....................................................................................................................................................................... 3
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ............................................................................... 3
DZIAŁ II .................................................................................................................................................................... 27
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ELZAB S.A. ...................................................................................................... 27
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ................................................................................................... 27
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ......................................................................................... 28
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ......................................................................................... 29
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ................................................................................. 30
NOTY DO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ................................................................................ 31
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ......................................... 49
TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI ............................................................................................ 54
ZDARZENIA PO DACIE BILANSU ....................................................................................................................... 55
PODSTAWOWE RYZYKA I ZAGROŻENIA W DZIAŁALNOŚCI ELZAB ........................................................ 56
ELZAB S.A.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
31.12.2022 r. (w tys. PLN)
3
DZIAŁ I
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE
Nazwa Spółki: Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A., ul. ELZAB 1, 41-813 Zabrze, Polska
Forma Prawna: Spółka Akcyjna, utworzona i działająca w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek
Handlowych, została zawiązana aktem notarialnym w dniu 16 listopada 1992 roku przed notariuszem
Pawłem Błaszczykiem w Warszawie (Repertorium A Nr 12245). Aktualnie Spółka jest wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Rejestrowy w
Gliwicach pod numerem KRS 0000095317.
ELZAB SA jest podmiotem dominującym w grupie ELZAB i sporządza sprawozdanie skonsolidowane.
Jednostką dominującą najwyższego szczebla jest COMP S.A.
W okresie 2022 r. nie nastąpiło połączenie ELZAB S.A. z innymi podmiotami.
W 2022 r. nie wystąpiły zmiany w nazwie ani w danych identyfikacyjnych ELZAB SA.
Spółka posiada 3 biura handlowe:
- w Warszawie, ul. Krakowiaków 50
- we Wrocławiu, ul. Słubicka 22
- w Suchym Lesie k/Poznania, ul. Akacjowa 4
Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Przedsiębiorców - KRS 0000095317
Przedmiot działalności wg klasyfikacji PKD – 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
Według zapisu w statucie Spółki przedmiotem działalności emitenta jest:
1) --- Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych PKD 26.20.Z
2) --- Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku PKD 26.40.Z
3) --- Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia PKD 33.20.Z
4) --- Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD
62.09.Z
5) --- Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z
6) --- Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych PKD 95.11.Z
7) --- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
PKD 72.19.Z
8) --- Działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z
9) --- Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z
10) - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z
11) - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
emerytalnych PKD 66.19.Z
12) - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B
13) - Pozostałe zakwaterowanie PKD 55.90.Z
14) - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 64.99.Z
15) - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania PKD 46.51.Z
16) - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych PKD 46.66.Z
ELZAB S.A.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
31.12.2022 r. (w tys. PLN)
4
17) - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z
18) - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i
samolotów PKD 46.14.Z
19) - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów PKD
46.18.Z
20) - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju PKD 46.19.Z
21) - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego PKD 46.52.Z
22) - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.41.Z
23) - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD
63.11.Z
24) - Działalność portali internetowych PKD 63.12.Z
25) - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery PKD 77.33.Z
26) - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowana PKD 77.39.Z
27) - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych
prawem autorskim PKD 77.40.Z
28) - Działalność centrów telefonicznych (call center) PKD 82.20.Z
29) - Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z
30) - Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 77.1
31) - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
PKD 61.20.Z
32) - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego PKD 46.52.Z
33) - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD
47.42.Z
34) - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej PKD 61.10. Z
35) - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji PKD 61.90.Z
36) - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego PKD 95.12.Z
37) - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej PKD 61.30.Z
38) - Produkcja elementów elektronicznych PKD 26.11.Z
39) - Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli PKD 27.32.Z
40) - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego PKD 27.90.Z
41) - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD
28.29.Z.
42) - Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli PKD
29.32.Z
43) - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych PKD 33.14.Z
44) - Dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.13.Z
45) - Handel energią elektryczną PKD 35.14.Z
46) - Wykonywanie instalacji elektrycznych PKD 43.21.Z
47) - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
PKD 45.32.Z
48) - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i
samolotów PKD 46.14.Z
49) - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego PKD 46.52.Z
50) - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń PKD 46.69.Z
51) - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy PKD 52.21.Z
52) - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 62.03.Z
53) - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z
54) - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach PKD 73.12.D
55) - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania PKD 74.10.Z
ELZAB S.A.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
31.12.2022 r. (w tys. PLN)
5
56) - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane PKD 77.39.Z
57) - Działalność związana z pakowaniem PKD 82.92.Z
58) - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego PKD 95.12.Z
59) - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku PKD 95.21.Z
60) - Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych PKD
28.23.Z
Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.
W raporcie prezentowane sprawozdania finansowe za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
i porównywalny okres poprzedniego roku tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
W sprawozdaniu z sytuacji finansowej dane prezentowane są wg stanu na 31.12.2022 r. i na 31.12.2021 r.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego do publikacji
W dniu 04.04.2023 r. Zarząd ZUK ELZAB S.A. podjął uchwałę o zatwierdzeniu jednostkowego
sprawozdania finansowego za 2022 r. do publikacji.
Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej
W 2022 r. skład Zarządu Spółki nie uległ zmianie i na dzień 31.12.2022 r. w jego skład wchodzili:
Bartosz Panek Prezes Zarządu
Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu
W 2022 r. Spółka nie posiadała Prokurentów.
W skład Rady Nadzorczej na dzień publikacji raportu wchodzili:
Grzegorz Należyty Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jarosław Wilk Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Wawer Sekretarz Rady Nadzorczej
Jerzy Kotkowski Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Morawski Członek Rady Nadzorczej
Kajetan Wojnicz Członek Rady Nadzorczej
W 2022 r. skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.
W skład Komitetu Audytu na dzień publikacji raportu wchodzili:
Kajetan Wojnicz Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
Grzegorz Należyty – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
Andrzej Wawer Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
W skład Komitetu Strategii na dzień publikacji raportu byli powołani:
Grzegorz Należyty Przewodniczący Komitetu Strategii Rady Nadzorczej
Jarosław Wilk Członek Komitetu Strategii Rady Nadzorczej
Jerzy Kotkowski Członek Komitetu Strategii Rady Nadzorczej
Kontynuacja działalności w dającej przewidzieć się przyszłości
Sprawozdanie finansowe za 2022 r. zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej. W ocenie Zarządu nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
ELZAB S.A.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
31.12.2022 r. (w tys. PLN)
6
działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, co wynika z analiz Zarządu, a w szczególności z analizy
płynności finansowej.
Na dzień bilansowy tj. 31.12.2022 r. sprawozdanie finansowe wykazuje dodatnią wartość kapitału
obrotowego netto w wysokości 9 559 tys. zł.
W zakresie zarządzania krótkoterminowymi deficytami kapitału obrotowego Zarząd wykorzystuje m.in
kredyt w rachunku bieżącym (dostępny limit to 6 mln zł) oraz faktoring (6 mln na koniec 2022 r. a od
lutego br w wysokości 4 mln zł) a także zobowiązania handlowe oraz otrzymane pożyczki.
Spółka uzyskała zgodę Zarządu COMP S.A. na przedłużenie terminu spłaty pożyczek na podstawie
odrębnych aneksów do końca 2024 r. oraz stycznia 2025 r.
W 2022 r. Zarząd Spółki ELZAB S.A. podjął decyzję o podjęciu działań zmierzających do optymalizacji
działalności Spółki. Optymalizacja działalności polegała na zaprzestaniu procesu produkcji i sprzedaży z
wydziału mechanicznego (tzw. produkcja kontraktowa) oraz produkcji na wydziale elektronicznym
(produkcja fiskalna oraz pozostała). Zamiarem Spółki jest koncentracja działań na podstawowej
działalności gospodarczej związanej z nowoczesnymi technologiami, tj. opracowywanie własnych
urządzeń i rozwiązań fiskalnych oraz komplementarnych w zakresie hardware jak i software’u, przy
jednoczesnym realizowaniu procesów produkcyjnych w modelu outsourcingowym. Spółka w dalszym
ciągu będzie opracowywać, wprowadzać na rynek i dystrybuować urządzenia fiskalne pod własną marką i
z wykorzystaniem własnej wiedzy i doświadczenia z tego rynku.
Zarząd ELZAB S.A. przewiduje, że spółka będzie w kolejnych latach generowała dodatnie przepływy
operacyjne. W wyniku podjętych działań w 2022 r. takich jak m.in. przeprowadzenie zwolnień grupowych,
rozwiązanie szeregu umów Spółka zakłada, że wydatki ponoszone na tzw. koszty stałe ulegną znacznemu
zmniejszeniu. Ponadto należy zauważyć, że w ciągu ostatnich dwóch lat znacząco uległo zmniejszeniu
zadłużenia Spółki wobec finansujących banków. W Spółce prowadzona jest bieżąca analiza
zapotrzebowania na środki pieniężne oraz źródła ich pokrycia. Spółka jest w stałym kontakcie z bankami
finansującymi oraz dostawcami i odbiorcami, co wspomaga krótkoterminowe zarządzanie gotówką.
Oferta ELZAB SA jest rozszerzana o kolejne produkty zarówno fiskalne jak i niefiskalne. W 2022 m.in.
rozpoczęliśmy dostawy flagowego modelu kas fiskalnych Elzab na rynek węgierski. Spółka posiada
również kompetencje w zakresie świadczenia usług informatycznych a oferta Spółki została rozszerzona
o świadczenie usług abonamentowych, gwarantujących powtarzalne wpływy, które nie związane z
ponoszeniem kosztu na wytworzenie produktu w ujęciu jednostkowym. Ponadto Spółka sukcesywnie
rozwija zarówno produkt jak i zagraniczną sieć dystrybucji w obszarze ładowarek do samochodów
elektrycznych.
Przekształcenie sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe nie podlegało przekształceniu i nie wprowadzono zmian będących wynikiem
korekt z tytułu zmian zasad rachunkowości.
Wprowadzono zmiany prezentacyjne w sprawozdaniu za 2021 r. w związku z wydzieleniem działalności
zaniechanej w 2022 r. i dostosowaniem danych porównywalnych.
Wyodrębnienie działalności zaniechanej
W dniu 1 czerwca 2022 roku, po zakończeniu fazy przygotowawczej i w ramach realizacji strategii grupy
kapitałowej, w której znajduje się Spółka, o założeniach której Comp S.A. informował w swoim raporcie
nr 8/2022 z dnia 12 maja 2022 r., Zarząd ELZAB S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu procesu zmierzającego
do optymalizacji kosztów stałych oraz skoncentrowaniu działań Spółki na podstawowej działalności
ELZAB S.A.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
31.12.2022 r. (w tys. PLN)
7
gospodarczej związanej z nowoczesnymi technologiami dla sektora sprzedaży detalicznej (sektor retail).
Działanie to, podobnie jak realizowany przez Spółkę rozwój kasy fiskalnej do urządzenia
wielofunkcyjnego, oferującego szereg dodatkowo płatnych i niezależnie oferowanych usług (model VAS
lub SAAS) jest elementem strategii, o której mowa powyżej. Zarząd Spółki szacuje, że proces optymalizacji
kosztów powinien zakończyć się do grudnia 2022 r., co związane będzie z ponoszeniem w tym czasie przez
Spółkę dodatkowych kosztów związanych z jego prowadzeniem. Mając powyższe na uwadze, Zarząd
Spółki podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury
konsultacji w sprawie zwolnigrupowych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 marca 2003 roku
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1969). Powyższy proces jest spowodowany podjęciem w dniu 1
czerwca 2022 r. decyzji o zaprzestaniu prowadzenia produkcji zewnętrznej (niefiskalnej) na rzecz osób
trzecich w wydziale mechanicznym Spółki, którego funkcjonowanie i sprzedaż usług stanowiła ok. 7,6%
przychodów Spółki za rok 2021, a jednocześnie odpowiadała za ok. 19% ogólnych kosztów stałych
działalności Spółki w 2021 r.
Zarząd Spółki ELZAB S.A., zgodnie z raportem bieżącym nr 15/2022, opublikowanym w dniu
01.08.2022 r., poinformował, że w ramach kolejnego etapu trwającego w Spółce procesu mającego na celu
optymalizację kosztów stałych oraz skoncentrowania działań Spółki na podstawowej działalności
gospodarczej związanej z nowoczesnymi technologiami dla sektora sprzedaży detalicznej (sektor retail), o
rozpoczęciu którego Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 8/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r.,
podjął decyzję o dalszej realizacji procesów produkcyjnych poprzez outsourcing tych procesów. Powyższe
wiąże się z zaprzestaniem prowadzenia produkcji w wydziale elektronicznym Spółki, która odpowiadała
za ok. 13,8% ogólnych kosztów działalności Spółki w 2021 r. Celem Zarządu Spółki jest zmniejszenie
wysokości kosztów stałych oraz zmiana ich struktury, w ten sposób, aby część z nich przenieść do kosztów
zmiennych oraz uwolnić dodatkowe środki obrotowe, poprzez zlecenie procesu produkcji urządzeń
fiskalnych do COMP S.A. o/Novitus.
Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia zwolnień
grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z
pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1969).
Zamiarem Zarządu Spółki w ramach zwolnienia grupowego zainicjowanego na tym etapie procesu jest
rozwiązanie umowy o pracę z maksymalnie 80 osobami w okresie do grudnia 2022 r.
Procesy związane z zaniechaniem prowadzenia produkcji zewnętrznej na rzecz osób trzecich w wydziale
mechanicznym zostały ukończone (pierwsza część procesu).
Procesy związane z zaprzestaniem prowadzenia produkcji w wydziale elektronicznym są w toku. Zgodnie
z zawartą umową outsourcingową z dnia 08.12.2022 r. w trakcie przenoszenia do COMP S.A. jest
produkcja urządzeń fiskalnych.
Zamknięcie pozostałych procesów związanych z pozostałą produkcją niefiskalną jest planowane do końca
lipca 2023 r.
Zgodnie z zapisami MSSF 5 par.31 Spółka zakwalifikowała te elementy jako wyraźnie wydzielone ośrodki
wypracowujące środki pieniężne, zarówno operacyjnie jak i dla celów sprawozdawczości finansowej.
to elementy jednostki gospodarczej, które stanowią jej odrębny oraz istotny obszar działalności.
Na potrzeby spełnienia wymogów par. 33 MSSF 5 Spółka dokonała przyporządkowania w sprawozdaniu
z całkowitych dochodów przychodów oraz kosztów do wydziałów, które podlegają procesom
optymalizacji. Dodatkowo odpowiednie pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały
zweryfikowane pod katem ich przyporządkowania, ujęcia oraz wyceny. Spółka dokonała odpowiednich
korekt, odpisów oraz zawiązano niezbędne rezerwy. Część pozycji takich jak: odprawy, sprzedaż zbędnego
majątku oraz skutki aktualizacji składników majątku mają charakter jednorazowy.
Dane liczbowe ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów zostały przyporządkowane na podstawie
ELZAB S.A.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
31.12.2022 r. (w tys. PLN)
8
ewidencji (bezpośrednie) oraz kluczy podziałowych (pośrednie).
W sprawozdaniu z sytuacji finansowej dokonano analizy wyceny oraz przydatności zapasów, środków
trwałych, aktywowanych kosztów prac badawczych oraz rezerw.
Działalność zaniechana
Za okres od
01.01. do
31.12.2022
Za okres od
01.01. do
31.12.2021
Przychody z działalności podstawowej dot. działalności zaniechanej
7 272
12 171
Koszty dot. działalności zaniechanej
-23 481
-27 663
Wynik na zbyciu zbędnego majątku trwałego
613
0
Aktualizacja i złomowanie zapasów
-6 362
0
Przeszacowania i likwidacja majątku trwałego i wartości niematerialnych
-1 784
0
Wynik na sprzedaży udziałów *)
50
0
Podatek odroczony
353
240
Wynik na działalności zaniechanej
-23 339
-15 252
*) wynik na sprzedaży udziałów Greenfield Plan Sp. z o.o. nie jest związany z konsolidacją procesów produkcyjnych
Przekształcenie Sprawozdanie z całkowitych dochodów ELZAB (w tys. zł) za 2021 r.:
WARIANT KALKULACYJNY
Za okres od 01.01
do 31.12.2021 dane
opublikowane w
sprawozdaniu
rocznym za 2021 r.
Za okres od 01.01
do 31.12.2021
przekształcenie
danych
porównywalnych
Za okres od 01.01
do 31.12.2021 dane
przekształcone
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
161 203
-12 171
149 032
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
119 284
-24 560
94 724
C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (AB)
41 919
12 389
54 308
D. Koszty sprzedaży
10 500
-188
10 312
E. Koszty ogólnego zarządu
14 775
-2 915
11 860
F. Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E)
16 644
15 492
32 136
G. Pozostałe przychody
893
0
893
H. Pozostałe koszty
607
0
607
I. Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H)
16 930
15 492
32 422
J. Przychody finansowe
192
0
192
K. Koszty finansowe
4 760
0
4 760
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)
12 362
15 492
27 854
M. Podatek dochodowy
2 423
240
2 663
N. Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej (L-M)
9 939
15 252
25 191
O. Zysk/strata na działalności zaniechanej
-15 252
-15 252
P. Zysk/strata netto (N+O)
9 939
0
9 939
Na koniec roku dokonano przeklasyfikowania środków trwałych i zapasów*) do działalności zaniechanej.
Rodzaj aktywa przeznaczonego do sprzedaży
Aktywa związane ze środkami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży
Środki trwałe
Aktywa związane ze Spółką przeznaczoną do sprzedaży
Udziały w Spółce Greenfield Plan Sp. z o.o.
*) bilansowa wartość zapasów przeznaczonych do zbycia wynosi 0. Zapasy dotyczące zaniechanej działalności
związanej z produkcją usługową oraz niefiskalną zostały objęte odpisem aktualizującym na koniec roku.
W ślad za dokonanymi przekształceniami Sprawozdania z Całkowitych dochodów dokonano przekształcenia
Sprawozdania z przepływów pieniężnych za 2021 r. Wprowadzone przekształcenia dotyczyły działalności
operacyjnej w następujących pozycjach:
ELZAB S.A.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
31.12.2022 r. (w tys. PLN)
9
Za okres od 01.01
do 31.12.2021 dane
opublikowane w
sprawozdaniu
rocznym za 2021 r.
Za okres od 01.01
do 31.12.2021
przekształcenie
danych
porównywalnych
Za okres od 01.01
do 31.12.2021 dane
przekształcone
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk/ strata netto
9 939
0
9 939
Korekty o pozycje:
15 863
0
15 863
Amortyzacja środków trwałych
3 349
-1 732
1 617
Amortyzacja wartości niematerialnych
3 167
-149
3 018
Utrata wartości firmy
0
0
0
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych
0
0
0
Koszty i przychody z tytułu odsetek
2 584
0
2 584
Przychody z tytułu dywidend
0
0
0
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej
2 031
0
2 031
Zmiana stanu rezerw
-504
0
-504
Zmiana stanu zapasów
2 496
0
2 496
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych
5 720
0
5 720
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych
-3 722
0
-3 722
Podatek wykazany w sprawozdaniu z dochodów całkowitych
2 423
240
2 663
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy
-1 681
0
-1 681
Inne korekty
0
1 641
1 641
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej
25 802
0
25 802
Oświadczenie o zgodności
Niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (UE).
Zmiany do istniejących standardów zastosowane po raz pierwszy w sprawozdaniu finansowym Spółki za
2022 rok
Następujące zmiany do istniejących standardów wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości (RMSR) oraz zatwierdzone do stosowania w UE wchodzą w życie po raz pierwszy w
sprawozdaniu finansowym ELZAB S.A. za 2022 rok:
Zmiany do MSSF 3 „Połączenia jednostek”, MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”, MSR 37
„Rezerwy”, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe, Zmiany wynikające z przeglądu MSSF
2018- 2020 (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia
2022 roku lub później),
Zmiany wynikające z przeglądu MSSF cykl 2018-2020 (obowiązujące w odniesieniu do okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2022 roku lub później) zmiany w MSSF 1, MSSF 9, MSSF
16 oraz MSR 41 dotyczą głównie rozwiązania niezgodności i uściślenia słownictwa.
Wyżej wymienione zmiany do istniejących standardów nie będą miały istotnego wpływu na sprawozdania
finansowe za 2022 rok.
Nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów, jakie zostały już wydane przez RMSR i
zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie weszły w życie
Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe następujące zmiany do istniejących standardów zostały wydane
przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) i zatwierdzone do stosowania w UE, a
które wchodzą w życie w późniejszym terminie.
ELZAB S.A.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
31.12.2022 r. (w tys. PLN)
10
Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub później) poprawki dotyczą przedłużenie
tymczasowego zwolnienia ze stosowana MSSF 9,
MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub później),
Zmiany do MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe(obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub później) poprawki zostały opublikowane w celu
rozwiązania problemów i wyzwań związanych z wdrożeniem, które zostały zidentyfikowane po
opublikowaniu MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe”,
Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” (obowiązujący w odniesieniu do
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub później) poprawki dotyczą ujawnień
na temat istotnych zasad rachunkowości,
Zmiany do MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i
korygowanie błędów” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1
stycznia 2023 roku lub później) poprawki dotyczą korekty definicji wartości szacunkowych,
Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub później) poprawki dotyczą odroczonego podatku
dochodowego dotyczącego aktywów i zobowiązań wynikających z pojedynczej transakcji.
Spółka jest w trakcie analizy, w jaki sposób wprowadzenie powyższych standardów i interpretacji może
wpłynąć na stosowane przez nią zasady rachunkowości oraz na sprawozdanie finansowe. Według
szacunków Spółki, wyżej wymienione nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów nie
miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez Spółkę na
dzień bilansowy.
Emitent jest w trakcie oceny wpływu powyższych standardów i interpretacji na zastosowane zasady
(politykę) rachunkowości.
Emitent nie podjął decyzji o wcześniejszym zastosowaniu żadnego standardu i interpretacji wraz ze
zmianami, które zostały opublikowane, ale nie weszły w życie.
Zgodnie z uchwałą nr 11 WZA z dnia 18.05.2006 r., ELZAB S.A. począwszy od 01.01.2007 r., do polityki
rachunkowości oraz sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych, stosuje reguły określone
w MSR/MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską.
W bieżącym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany zasad rachunkowości.
Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz sposobu sporządzenia sprawozdania
finansowego
1. Informacje wstępne
Sprawozdanie finansowe ELZAB S.A. za 2022 r. zostało sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu
historycznego, za wyjątkiem aktualizacji wyceny niektórych aktywów trwałych i instrumentów
finansowych. Najważniejsze zasady rachunkowości przedstawione zostały poniżej.
Sprawozdawczość dotycząca segmentów
Podstawowym wzorem sprawozdawczości ELZAB S.A. stosowanym do segmentów jest segment
branżowy natomiast segment geograficzny jest segmentem uzupełniającym.
Segment branżowy to dający się wyodrębnić obszar jednostki gospodarczej, w ramach którego następuje
dystrybucja towarów lub świadczenie usług, który podlega ryzykom i charakteryzuje się zwrotem
z poniesionych nakładów innym niż pozostałe segmenty branżowe.
ELZAB S.A.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
31.12.2022 r. (w tys. PLN)
11
Działalność ELZAB jest jednorodna, prowadzona w zakresie produkcji i sprzedaży urządzeń
elektronicznych oraz zakupionych towarów w celu ich dalszej odsprzedaży. Sprzedaż materiałów stanowi
ścisłe uzupełnienie podstawowej oferty ELZAB. Świadczone usługi obejmują głównie usługi serwisowe i
szkoleniowe związane z ofertą handlową Spółki. Produkty ELZAB S.A. oferowane do sprzedaży
charakteryzują się podobnym procesem produkcyjnym. W zakresie sprzedaży stosuje się podobne metody
dystrybucji oraz sprzedaży usług do określonej grupy odbiorców.
W związku z powyższym ELZAB całą swoją działalność zalicza do jednego segmentu branżowego
elektronicznego, w ramach, którego rozróżnia się urządzenia fiskalne, wagi i urządzenia automatycznej
identyfikacji oraz systemy sprzedaży, usług IT i pozostałych urządzeń.
Segment geograficzny to dający się wyodrębnić obszar działalności jednostki gospodarczej, w ramach
którego następuje dystrybucja towarów lub świadczenie usług w określonym środowisku gospodarczym,
który podlega ryzykom i charakteryzuje się zwrotem z poniesionych nakładów odmiennym od tych, które
są właściwe dla innych obszarów działających w różnych środowiskach gospodarczych.
ELZAB działa głównie na terenie Polski, której regiony z uwagi na bliskość lokalizacji, podobne warunki
ekonomiczne i zakres ryzyka należy uznać w znacznej mierze za jednorodne. Dla celów zarządczych
definiowana jest wartość sprzedaży realizowanej na terytorium Polski oraz na rynkach zagranicznych.
Ważne oszacowania i założenia księgowe
Sporządzenie sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF wymaga od Zarządów spółek zastosowania
pewnych szacunków księgowych i przyjęcia założeń, co do przyszłych zdarzeń, które mogą wywierać
wpływ na wartość aktywów i zobowiązań bieżących w przyszłych sprawozdaniach finansowych. Szacunki
i założenia podlegają ciągłej ocenie, oparte na najlepszej wiedzy Zarządu, doświadczeniach
historycznych i oczekiwaniach, co do przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się uzasadnione.
Niemniej jednak mogą one zawierać pewien margines błędu i rzeczywiste wyniki mogą się różnić od
przewidywanych.
ówne założenia i szacunki, które są znaczące dla Sprawozdania Finansowego obejmują:
Test na utratę wartości posiadanych aktywów;
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne odpisy amortyzacyjne;
Rezerwy na zobowiązania;
Koszty świadczeń pracowniczych
Oszacowanie rezerw na gwarancje;
Realizowalność aktywów z tytułu podatku odroczonego;
Odpisy aktualizujące wartość należności;
Odpisy aktualizujące wartość zapasów;
Odpisy aktualizujące wartość udzielonych pożyczek;
Odpisy aktualizujące wartość nabytych udziałów;
Odpisy aktualizujące wartość majątku przeznaczonego do zbycia,
Rozpoznawanie przychodów w umowach wieloelementowych oraz umowach typu sprzedaży ze
wstrzymaną dostawą
Opisy założeń w stosunku do powyższych elementów sprawozdania finansowego, zostały wskazane w
częściach szczegółowych niniejszego wprowadzenia.
Korekta błędu
Błędy mogą dotyczyć ujęcia, wyceny, prezentacji lub ujawnień informacji dotyczących poszczególnych
elementów sprawozdania finansowego.
Błędy wykryte na etapie sporządzania sprawozdania finansowego Spółka koryguje w danym sprawozdaniu
finansowym. Błędy wykryte w okresach następnych są korygowane poprzez skorygowanie danych
ELZAB S.A.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
31.12.2022 r. (w tys. PLN)
12
porównawczych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych okresu, w którym wykryto błąd. Spółka
koryguje błędy poprzednich okresów stosując podejście retrospektywne i retrospektywne przekształcenie
danych, o ile jest to wykonalne w praktyce, kierując się jednocześnie zasadą istotności.
Koszty finansowania zewnętrznego
Koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w okresie, w
którym zostały poniesione. W przypadku, gdy koszty finansowania zewnętrznego, można bezpośrednio
przyporządkownabyciu, budowie lub wytworzeniu dostosowywanego składnika aktywów, aktywuje się
je jako część ceny nabycia lub koszt wytworzenia tego składnika aktywów (MSR 23).
2. Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki i nakłady na środki trwałe w budowie, które utrzymywane
w celu wykorzystania ich w procesie produkcyjnym, przy dostawach towarów i świadczeniu usług, w celu
oddania do używania innym podmiotom na podstawie umów najmu lub w celach administracyjnych
o przewidywanym okresie wykorzystania dłuższym niż 1 rok, z których wg przewidywań Spółki osiągnie
w przyszłości korzyści ekonomiczne. Nakłady na środki trwałe obejmują poniesione nakłady inwestycyjne