Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELZAB S.A.
2022 r.
Zabrze, 31.12.2022 r.
Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ELZAB S.A.
31.12.2022 r. (w tys. PLN)
2
SPIS TREŚCI
I. DANE INFORMACYJNE O SPÓŁCE ........................................................................................................................ 3
1. Podstawowe informacje ................................................................................................................................... 3
2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej .................................................................................................................. 4
3. Historia Spółki .................................................................................................................................................. 4
4. Struktura organizacyjna.................................................................................................................................. 7
5. Sytuacja kadrowo-płacowa .............................................................................................................................. 8
6. System kontroli akcji pracowniczych ........................................................................................................... 10
7. Ochrona środowiska i BHP ........................................................................................................................... 11
8. Uzależnienie od dostawców i odbiorców ...................................................................................................... 13
II. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE ........................................................................ 14
1. Podstawowe dane ........................................................................................................................................... 14
2. Wyodrębnienie działalności zaniechanej ...................................................................................................... 15
3. Przychody ....................................................................................................................................................... 17
4. Koszty .............................................................................................................................................................. 18
5. Instrumenty finansowe .................................................................................................................................. 20
6. Prace rozwojowe ............................................................................................................................................. 20
III. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE ........................................................................................................ 21
IV. Zobowiązania i aktywa warunkowe i pozabilansowe................................................................................................. 21
V. ZDARZENIA NIETYPOWE I INNE CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ ELZAB
S.A. ........................................................................................................................................................................................ 22
VI. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI FINANSOWYMI ..................................................................................................... 22
VII. INWESTYCJE .............................................................................................................................................................. 23
VIII. POSTĘPOWANIA TOCZĄCE SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA
ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ........................................................................... 23
IX. WIELKOŚĆ I RODZAJE KAPITAŁÓW SPÓŁKI .................................................................................................. 23
1. Kapitał własny ................................................................................................................................................ 23
2. Rozliczenie wyniku finansowego z lat poprzednich..................................................................................... 23
3. Propozycja podziału wyniku za bieżący okres ............................................................................................. 24
4. Struktura własnościowa kapitału.................................................................................................................. 24
5. Akcje ELZAB S.A. w posiadaniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej ................................................. 24
6. Akcje i udziały w jednostkach powiązanych w posiadaniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej ........ 25
7. Wezwanie na sprzedaż akcji - zmiany w Akcjonariacie ELZAB S.A. ....................................................... 26
8. Skup akcji własnych ....................................................................................................................................... 26
9. Notowania akcji ELZAB S.A. na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych .............................. 27
X. INFORMACJE O EMISJI, WYKUPIE I SPŁACIE NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH .................................................................................................................................................................... 27
XI. INFORMACJA O UMOWACH .................................................................................................................................. 28
XII. INFORMACJA O UMOWIE Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH ........................................................................................................................................................................... 34
XIII. PODSTAWOWE RYZYKA I ZAGROŻENIA W DZIAŁALNOŚCI ELZAB S.A. ............................................... 34
XIV. INFORMACJA O WPŁYWIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA COVID-19 NA
DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI ............................................................................................................................................................. 34
XV. INFORMACJA O WPŁYWIE SYTUACJI ZWIĄZANEJ ZE ZBROJNĄ AGRESJĄ ROSJI NA UKRAINĘ NA
DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI ............................................................................................................................................................. 35
XVI. PROGNOZA ROZWOJU SPÓŁKI ............................................................................................................................ 35
XVII. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH NIEFINANSOWYCH ..................................................................... 36
XVIII. OPIS POLITYKI RÓŻNORODNOŚCI ..................................................................................................................... 37
XIX. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ................................................................... 37
XX. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI ........................................................................................................................... 50
XXI. OŚWIADCZENIE O WYBORZE AUDYTORA ....................................................................................................... 51
Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ELZAB S.A.
31.12.2022 r. (w tys. PLN)
3
I. DANE INFORMACYJNE O SPÓŁCE
1. Podstawowe informacje
Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
ul. ELZAB 1
41-813 Zabrze
Tel. +48 32 272 20 21
Fax. +48 32 272 25 83
www.elzab.com.pl
Spółka posiada 3 biura handlowe:
- Warszawa, ul. Krakowiaków 50
- Wrocław, ul. Słubicka 22
- Suchy Las k/Poznania, ul. Akacjowa 4
Audytor:
Misters Audytor Adviser Spółką z o.o., ul. Wiśniowa 40 lok. 5, 02-520 Warszawa
Badanie sprawozdań finansowych ELZAB S.A. za 2022 r. dokonane zostało na podstawie umowy
z dnia 27.07.2022 r. przez Misters Audytor Adviser Spółka z o.o.
PKD: 2620 Z - produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
REGON: 270036336
NIP: 648-000-02-55
BDO: 000003645
KRS 0000095317: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 22 142 962,40 PLN
Kapitał opłacony: 22 142 962,40 PLN
Spółka ELZAB S.A. jest zarejestrowana w rejestrze operatorów telekomunikacyjnych pod
numerem 12684.
Spółka od 2019 r. posiada status operatora telekomunikacyjnego w zakresie usług
telekomunikacyjnych sprzedawanych we asnym imieniu i na własny rachunek wykonywanych
przez innego dostawcę usług wyłącznie w zakresie transmisji danych.
Spółka notowana na GPW od 13.05.1998 r.
Rynek notowań: podstawowy
Sektor: informatyka
Spółka przystąpiła do Programu Wspierania Płynności w lipcu 2016 r.
Spółka ELZAB S.A. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.
(zmiana 5 lipiec 2019 r, art. 4 pkt 6).
Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ELZAB S.A.
31.12.2022 r. (w tys. PLN)
4
2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej
W 2022 r. skład Zarządu Spółki nie uległ zmianie i na dzień 31.12.2022 r. w jego skład wchodzili:
Bartosz Panek Prezes Zarządu
Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu
Na dzień 31.12.2022 r. Spółka nie posiadała Prokurenw.
W skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2022 r. wchodzili:
Grzegorz Należyty Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jarosław Wilk Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Wawer Sekretarz Rady Nadzorczej
Jerzy Kotkowski Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Morawski Członek Rady Nadzorczej
Kajetan Wojnicz Członek Rady Nadzorczej
W skład Komitetu Audytu na dzień publikacji raportu wchodzili:
Kajetan Wojnicz Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
Grzegorz Należyty Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
Andrzej Wawer Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
W skład Komitetu Strategii na dzień publikacji raportu byli powołani:
Grzegorz Należyty Przewodniczący Komitetu Strategii Rady Nadzorczej
Jarosław Wilk Członek Komitetu Strategii Rady Nadzorczej
Jerzy Kotkowski Członek Komitetu Strategii Rady Nadzorczej
3. Historia Spółki
Najważniejsze wydarzenia w historii ELZAB S.A
1969-
1979
1969
Powstanie w Zabrzu oddziału Zakładu Doświadczalnego przy Zakładach Mechaniki Precyzyjnej
"BŁONIE" z Warszawy
1971
Utworzenie przedsiębiorstwa Państwowego pod nazwą „Przedsiębiorstwo Doświadczalne Produkcji
Urządzeń Peryferyjnych
1973
Produkcja inżynierskiego kalkulatora MERA 203
1974
Przekształcenie przedsiębiorstwa w Zakłady Urządzeń Komputerowych MERA-ELZAB
1977
Produkcja systemów monitorów ekranowych MERA 7900
1980-
1989
1985
Uruchomienie produkcji mikrokomputera profesjonalnego ComPAN-8 oraz komputera osobistego -
Meritum II
1987
Wybudowanie hali produkcji urządzeń elektronicznych, z jednym
z najnowocześniejszych w ówczesnym okresie, wydziałem montażu elektronicznego
1990-
1999
1992
Przekształcenie Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa
1993
Terminal kasowy ELZAB model Xcel 260 uzyskał pierwsze dopuszczenie do obrotu, udzielone przez
Ministerstwo Finansów dla urządzeń fiskalnych w Polsce
Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ELZAB S.A.
31.12.2022 r. (w tys. PLN)
5
1995
Porozumienie bankowe regulujące zobowiązania pomiędzy ELZAB S.A.
a Górnośląskim Bankiem Gospodarczym S.A. w Katowicach i pozostałymi wierzycielami.
1997
ELZAB S.A. w Grupie RELPOL (odkupienie akcji od wierzycieli) oraz uzyskanie Certyfikatu Jakości
ISO 9001:1997, ISO 9002:1997, ISO 9003:1997
1998
Akcje ELZAB S.A. zadebiutowały na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
Uzyskanie Certyfikatu Jakości ISO 9001:1997, ISO 9002:1997, ISO 9003:1997
1999
Uzyskanie Certyfikatu Jakości ISO 9001:1997, ISO 9002:1997, ISO 9003:1997
2000-
2009
2000
ELZAB S.A. we Włoskiej Grupie MWCR (nabycie akcji od RELPOL S.A.) oraz uzyskanie
Certyfikatu Jakości ISO 9001:2000
2004
Nabycie udziałów w MICRA METRIPOND KFT i MEDESA Sp. z o.o. (połączona w 2009 r. z
ELZAB S.A. w trybie art. 492 § 1 punkt 1) K.S.H. tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki
MEDESA Sp. z o.o. na ELZAB S.A.)
Publiczna subskrypcja akcji Serii D
Otrzymanie Medalu Europejskiego dla kasy ELZAB Mini
2007
ELZAB S.A. w Grupie BBI CAPITAL (nabycie akcji od MWCR S.p.A.)
2008
ELZAB S.A. powiązany kapitałowo ze spółkami EXORIGO Sp. z o.o. i UPOS SYSTEM Sp. z o.o.
Uzyskanie Międzynarodowego Certyfikatu Jakości ISO 9001:2008
2010-
2022
2010
ELZAB S.A. w Grupie NOVITUS
2011
Właścicielem większościowego pakietu akcji ELZAB S.A. jest COMP S.A.
Otrzymanie nagrody „Jakość roku Złoto” Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji
2012
Spółka COMP S.A. w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ELZAB S.A. nabyła
2 792 428 akcji ELZAB S.A., co stanowi 17,3% kapitału zakładowego ELZAB S.A. i 17,58% ogólnej
liczby głosów na walnym zgromadzeniu ELZAB S.A.. Wówczas, wg stanu na 31.12.2015 r.: Spółka
COMP S.A. posiadała łącznie 13.420.394 akcji ELZAB S.A. (łącznie z akcjami własnymi) co
stanowiło 83,17% udziału w kapitale zakładowym spółki ELZAB S.A. Ogólna liczba głosów z akcji
posiadanych przez COMP S.A. wynosiła 13.494.194 głosów, co stanowiło 82,87% ogólnej liczby
głosów na walnym zgromadzeniu ELZAB S.A
2013
Przyznanie prestiżowej nagrody „Dobry Wzór 2013” dla kasy ELZAB K10 pierwszej
wyprodukowanej kasy na świecie z panelem dotykowym.
2014
ELZAB S.A. powiązany kapitałowo ze Spółką Comp Centrum Innowacji
Otrzymanie prestiżowych nagród „Red Dot” i „Teraz Polska” dla kasy ELZAB K10
2015
Zdobycie prestiżowej nagrody Byki i Niedźwiedzie w kategorii „Najlepsza inwestycja w spółkę
giełdową 2014” dla ELZAB S.A,
Zakończenie realizacji zadania „Termomodernizacja budynków ELZAB S.A. w latach 2009-2015
przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach oraz częściowe wykonanie modernizacji
budynków ELZAB S.A., w tym recepcja, dział sprzedaży, serwis, hala produkcyjna, budynek
montażu,
Emisja 3-letnich obligacji serii A/2015,
Zbycie udziałów w MICRA METRIPOND KFT do Spółki Comp Centrum Innowacji
Zdobycie pierwszego miejsca i nagrody Złoty Paragon w kategorii „Elektroniczne wyposażenie
sklepów” przez drukarkę fiskalną ELZAB Mera TE TFT.
2016
Powstanie Grupy Kapitałowej ELZAB HELLAS
Nabycie udziałów spółki Clou Sp. z o.o. (wcześniej MONEA XI Sp. z o.o.)
Otrzymanie nagrody Platynowy Laur „Za całokształt działalności”, przyznanej przez Regionalną Izbę
Gospodarczą w Katowicach podczas 25 jubileuszowej gali Laurów Umiejętności i Kompetencji
Zdobycie nagrody „Orzeł Eksportu” dla najlepszego eksportera w województwie śląskim
Otrzymanie nagrody „Jakość Roku 2016 Złoto”
2017
ELZAB K10 została, jako jedyne urządzenie fiskalne, wybrana do stałej ekspozycji Galerii
Wzornictwa Polskiego Muzeum Narodowego w Warszawie.
Nabycie udziałów w spółce INKUBATOR B+R Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu
2018
Nabycie oraz umorzenie wyemitowanych 3-letnich obligacji serii A/2015
Uzyskanie Międzynarodowego Certyfikatu Jakości PN-EN ISO 9001:2015
Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ELZAB S.A.
31.12.2022 r. (w tys. PLN)
6
Nawiązanie umowy współpracy z Politechniką Śląską w zakresie realizacji prac i projektów
badawczo-rozwojowych oraz komercjalizacji opracowanych rozwiązań związanych z urządzeniami
elektronicznymi i elektrycznymi.
Ukończenie budowy multimedialnej sali szkoleniowej w siedzibie spółki.
Ukończony proces zmiany nazwy ulicy, przy której mieści się siedziba spółki ELZAB S.A. W
listopadzie 2018 r. Rada Miasta dokonała zmiana nazwy wydzielonego odcinka ulicy na ulicę ELZAB
1.
2019
ELZAB SA otrzymał certyfikaty na procesy spawalnicze i kontrolne dla przemysłu kolejowego.
Mowa o certyfikatach normy EN15085-2, który dotyczy wdrożenia w ELZAB SA systemu
zarządzania procesami spawalniczymi i certyfikat DIN EN ISO 3834-3 dotyczący zarządzania
jakością tych procesów. Tym samym ELZAB SA dołączył do grona europejskich producentów,
mogących wykonywać elementy składowe pojazdów szynowych w klasie CL2. Audyt certyfikacyjny
przeprowadzony został przez firmę TÜV NORD.
Nagrodę Dobry Wzór 2019 w kategorii Nowe Technologie otrzymała drukarka fiskalna ELZAB Cube
ONLINE" ELZAB Cube ONLINE to pierwsza drukarka heavy-duty w naszej ofercie. Posiada
najszybszy obecnie na rynku mechanizm drukujący. Dedykowana do pracy wszędzie tam, gdzie liczy
się szybkość obsługi klienta i gdzie częstotliwość wydruków jest bardzo wysoka.
Na parkingu prze siedzibą Spółki pojawiła się kolejna stacja ładowania samochodów elektrycznych
produkcji ELZAB. To ładowarka pojedyncza o mocy 7 kW, przeznaczona do ładowania jednego
samochodu.
Zbycie udziałów w spółce INKUBATOR B+R Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu
Zbycie udziałów w spółce ELZAB Soft Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu
2020
Pandemia COVID-19 - ELZAB zaprojektował i wyprodukował sterylizator powietrza Care SP1UV-C,
który usuwa do 99% bakterii i wirusów z powietrza za pomocą lampy UV-C. Jest całkowicie
bezpieczne dla otoczenia, może pracować w obecności ludzi.
ELZAB SA podpisał umowę partnerską z firmą RENEVO, powstała marka ELZAB by RENEVO,
pod którą sprzedawane są panele fotowoltaiczne.
Panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 100 kW zostały zamontowane na dachu i elewacji budynku
siedziby spółki ELZAB w Zabrzu. Jest to pierwszy z 3 etapów tworzenia elektrowni PV w ELZAB.
Finalnie moc paneli ma wynieść 475 kW.
Wymiana kas ONLINE dla branży gastronomicznej, hotelarskiej i sprzedaży węgla. Przedsiębiorcy
zostali zobligowani do zakupu w kasy typu ONLINE łączącej się z Centralnym Repozytorium Kas do
1 stycznia 2021 r. Termin został przesunięty z 1 lipca 2020 r. ze względu na pandemię COVID-19.
W ofercie ELZAB przedsiębiorcy mogli znaleźć m.in. kasę mobilną ELZAB K10 ONLINE, małą
kasę ELZAB Mini lub Jota ONLINE lub drukarki fiskalne ELZAB Mera ONLINE, ELZAB Cube
ONLINE i ELZAB Zeta ONLINE.
2021
Wymiana kas ONLINE dla branży kosmetycznej, fryzjerskiej, lekarskiej, prawniczej, fitness. Elzab
prowadził szeroko zakrojoną kampanię w social mediach i Google Ads skierowaną do w/w grup
odbiorców.
We wrześniu miała miejsce premiera nowej marki ELZAB ECOPOWER, pod którą kryją się stacje
ładowania pojazdów elektrycznych. W ofercie ELZAB ECOPOWER znajdują się trzy ładowarki:
CC Home do zastosowań domowych, CC Wall na parkingi osiedlowe, galerie i CC City
uniwersalna stacja ładowania do przestrzeni miejskiej.
Pojawiły się nowe produkty w naszej ofercie: kasa K1 Slim ONLINE, kasoterminal K2 Pay ONLINE.
Nawiązano współpracę z firmą Sunmi Technologies - w naszej ofercie m.in. komputery POS,
terminale danych, czytniki kodów tego producenta.
Uruchomiono usługę „faktura do paragonu” na platformie „Moja kasa.onlineużytkownicy mogą
w szybki, łatwy i bezpłatny sposób wystawić fakturę do paragonu z NIP nabywcy.
Wdrożono kasę fiskalną w postaci oprogramowania we współpracy z UBER
2022
Udostępnienie na platformie MOJAKASA.ONLINE usługi MojaKsięgowaELZAB - narzędzia do
zarządzania finansami firmy
Złoty Medal International Fair Plovdiv 2022 (IFP) dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych
ELZAB ECOPOWER CC Wall
Wdrożenie KW3 wirtualnej kasy fiskalnej, która w połączeniu z programem sprzedażowym i
aplikacją płatniczą zapewnia sprawne funkcjonowanie stanowisk na samoobsługowych myjniach
samochodowych.
Podjęto decyzję o optymalizacji procesów i kosztów, dostosowanie do zmian na rynku, zaniechaniu
tzw. produkcji kontraktowej i outsourcingu pozostałej produkcji
Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ELZAB S.A.
31.12.2022 r. (w tys. PLN)
7
4. Struktura organizacyjna
Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu zarządza Spół
i reprezentuje ją na zewnątrz.
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad pracami Zarządu.
Na dzień 31.12.2022 r. struktura Spółki była podzielona na 4 piony, w ramach których pracowali
specjaliści i eksperci z dziedzin związanych z funkcjonowaniem i gospodarką przedsiębiorstwa,
w tym m.in. z zakresu produkcji i logistyki, finansów, handlu oraz prac rozwojowych.
Wg stanu na 31.12.2022 r. Spółka posiadała udziały w następujących podmiotach:
• ELZAB HELLAS SPV Sp. z o.o. w Zabrzu 67,00 %
• ELZAB HELLAS S.A. w Grecji 67,00 % (udział pośredni)
• Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. w Warszawie 40,99 %
Greenfield Plan Sp. z o.o.
W dniu 22.12.2021 r. ELZAB S.A. nabyła udziały w Greenfield Plan Sp. z o.o. Jednocześnie w
tym samym dniu Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Greenfield Plan Sp. z o.o. podjęło
uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 5 tys. zł do kwoty 3 663 tys. , a ELZAB
S.A. złożył oświadczenie o objęciu udziałów i pokryciu ich w całości wkładem pieniężnym. Mając
na uwadze dotychczasową współpracę obu stron, ELZAB S.A. zawarł porozumienie z Greenfield
Plan Sp. z o.o. dotyczące kompensaty wierzytelności z tytułu objęcia udziałów przez ELZAB S.A.
z istniejącymi wierzytelnościami przysługującymi ELZAB S.A. od Greenfield Plan Sp. z o.o.
Wyżej wymienione potrącenia skutkowały całkowitą spłatą wzajemnych wierzytelności.
W związku z przeznaczeniem do zbycia udziałów w Spółce Greenfield Plan S. z o.o. dokonano
wyceny posiadanych udziałów do wartości ceny możliwej do uzyskania do kwoty 2 400 tys. zł na
podstawie otrzymanych ofert zakupu.
Całość posiadanych udziałów w Spółce Greenfield Plan Sp. z o.o. została sprzedana w dniu
28.07.2022 r. za cenę 2 500 tys. zł. Kwota została uregulowana.
Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o.
31 marca 2022 r. spółka Comp S.A. objęła 25.664 udziały w spółce zależnej Comp Centrum
Innowacji Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej
25.664 tys. zł. Po tej transakcji spółka ELZAB S.A. posiada 40,99% a Spółka Comp S.A. posiada
59,01% w kapitale zakładowym Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. W dniu 16 maja 2022 r.
podwyższenie zostało zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
ELZAB HELLAS SPV Sp. z o.o.
W dniu 16 grudnia 2022 r. Zarząd ELZAB S.A. podjął decyzję o wniesieniu wierzytelności
handlowych i z tytułu udzielonych pożyczek o łącznej wartości ok. 2,14 mln EUR, przysługujących
Spółce od Elzab Hellas S.A. z siedzibą w Atenach, Grecja, aportem do Elzab Hellas SPV Sp. z o.o.
z siedzibą w Zabrzu, w wyniku czego, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Elzab
Hellas SPV w Krajowym Rejestrze Sądowym, Spółka będzie posiadała 90,5% udziałów w kapitale
zakładowym Elzab Hellas SPV. Rejestracja podwyższenia kapitału nastąpiła w dniu 11.01.2023 r.
Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ELZAB S.A.
31.12.2022 r. (w tys. PLN)
8
Graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej grupy i jednostek powiązanych emitenta na
31.12.2022 r.
5. Sytuacja kadrowo-płacowa
Zatrudnienie
Przeciętne zatrudnienie w 2022 r. wyniosło 244 osoby i w stosunku do przeciętnego zatrudnienia
w 2021 r., wynoszącego 291 osób uległo zmniejszeniu o 16%.
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2022 r. i na dzień 31 grudnia 2021 r. z podziałem na rodzaje
działalności przedstawiał się następująco:
Rodzaj działalności
Liczba osób 31.12.2022
Liczba osób 31.12.2021
Zarząd *)
0
0
Produkcja
98
160
Logistyka
14
21
Działalność rozwojowa
11
32
Działalność handlowa
28
50
Działy wsparcia - finanse, controlling, administracja, kadry
17
21
Razem
168
284
*)Ponadto 2 członków Zarządu wykonuje praw oparciu o powołanie na podstawie uchwały
Rady Nadzorczej.
100%
40,99%
67%
75,89%
Grupa ELZAB
Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ELZAB S.A.
31.12.2022 r. (w tys. PLN)
9
Strukturę zatrudnienia pracowników (w osobach) wg wieku na 31.12.2022 r. w porównaniu
do stanu na koniec 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:
Wiek
Liczba osób
31.12.2022 r.
Struktura
%
Liczba osób
31.12.2021 r.
Struktura
%
do 29 lat
13
8%
38
13%
od 30 do 44 lat
52
31%
97
34%
od 45 do 49 lat
22
13%
43
15%
Powyżej 50 lat
81
48%
106
38%
Razem
168
100%
284
100%
Struktura zatrudnienia pracowników (w osobach) wg wykształcenia na 31.12.2022 r.
w porównaniu do stanu na 31.12.2021 r. kształtuje się następująco:
Wykształcenie
Liczba osób
31.12.2022 r.
Struktura
%
Liczba osób
31.12.2021 r.
Struktura
%
Wyższe
88
52%
109
38%
Średnie
58
35%
121
43%
Zawodowe
21
13%
50
18%
Podstawowe
1
1%
4
1%
Razem
168
100%
284
100%
W 2022 r. podjęto decyzje o zaprzestaniu produkcji w Spółce ELZAB i przeniesieniu produkcji do
outsourcingu.
W wyniku zwolnień grupowych Spółka rozwiązała umowy o pracę z 94 osobami.
Wynagrodzenia
Przeciętne wynagrodzenie w ELZAB S.A. w 2022 r. (bez Zarządu i Dyrektorów oraz odpraw dla
zwalnianych pracowników) wyniosło 5 534 i było wyższe o 3% w porównaniu do 2021 r.
Zwiększenie średniego wynagrodzenia związane ze wzrostem płacy minimalnej, podwyżkami dla
niektórych pracowników.
Wskaźnik równości wynagrodzeń wypłacanych pracownikom ELZAB S.A. w 2022 r. wyniósł
0,16.