Oświadczenie
Rada Nadzorcza spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z
siedzibą w Zabrzu (dalej Spółka”), działając na podstawie na podstawie § 71 ust. 1 pkt 8
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
oświadcza, że w 2022 roku w Spółce:
powołany przez Ra Nadzorczą Spółki komitet audytu wykonyw zadania przewidziane
w obowiązujących przepisach,
przestrzegane były przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu,
w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie
do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
Ponadto Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie na podstawie § 71 ust. 1 pkt 12
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
stwierdza, że:
przygotowane przez Zarząd sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2022 r. oraz
skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2022 r. zgodne
z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, zaś uzasadnieniem dla powyższego
stwierdzenia m.in. całoroczne prace komitetu audytu, rady nadzorczej oraz opinia podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki. Rada Nadzorcza wskazuje
ponadto, że nie zaszły jakiekolwiek przesłanki by uznać, że Spółka niewłaściwie i w sposób
nienależyty prowadzi księgi handlowe, albo że w dokumentacji Spółki, w tym ewidencji księgowej,
poprawnie nie odzwierciedlono zdarzeń gospodarczych.
Pan Grzegorz Należyty Przewodniczący Rady Nadzorczej ------------------------------------------------------
Pan Jarosław Wilk Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ------------------------------------------------------
Pan Andrzej Wawer Sekretarz Rady Nadzorczej -------------------------------------------------------------------
Pan Jerzy Kotkowski Członek Rady Nadzorczej -------------------------------------------------------------------
Pan Krzysztof MorawskiCzłonek Rady Nadzorczej ---------------------------------------------------------------
Pan Kajetan WojniczCzłonek Rady Nadzorczej --------------------------------------------------------------------
*Podpisy znajdują się na oryginałach dostarczonych do Spółki