Kategorie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Komisja Nadzoru Finansowego

Stan na 14.12.2018 r.

 

Imię i nazwisko (Firma) Ilość akcji zwykłych Ilość akcji uprzywil. Razem ilość akcji Razem ilość głosów % głosów na WZA Udział w kapitale akcyjnym
COMP S.A.* 12 228 189 18 450 12 246 639 12 320 439 75,66 75,89
ELZAB S.A. (akcje własne) 405 662   405 662 405 662 2,49 2,51
ROCKBRIGDE TFI S.A. 1 513 687   1 513 687 1 513 687 9,30 9,38
Pozostali akcjonariusze 1 953 042 18 020 1 971 062 2 043 142 12,55 12,21
OGÓŁEM 16.100.580 36 470 16.137.050 16.282.930 100,00 100,00

*Spółka COMP S.A. z siedzibą w Warszawie posiada łącznie 12.652.301 akcji ELZAB S.A. co stanowi 78,41% udziału w kapitale zakładowym (bezpośrednio - 12.228.189 akcji zwykłych , co stanowi 75,78% udziału w kapitale zakładowym; bezpośrednio -18.450 akcji uprzywilejowanych, co stanowi 0,11% udziału w kapitale zakładowym, pośrednio - 405.662 akcji własnych ELZAB S.A., co stanowi 2,51% udziału w kapitale zakładowym). Ogólna liczba głosów z akcji posiadanych przez COMP S.A. wynosi 12.726.101 głosów, co stanowi 78,16% ogólnej liczby głosów (bezpośrednio 12.320.439 głosów, co stanowi 75,66% udziału w ogólnej liczbie głosów; pośrednio - 405.662 głosy wynikające z akcji własnych będących w posiadaniu ELZAB, co stanowi 2,49% udziału w ogólnej liczbie głosów).

Kapitał akcyjny 22 142 962,40 PLN
ilość akcji ogółem 16.137.050
ilość głosów ogółem 16.282.930
ilość akcji w obrocie publicznym 16.137.050
ilość akcji w obrocie giełdowym   16.100.580


Kapitał zakładowy Spółki tworzy 16.137.050 akcji, w tym:

- 8.100.000 akcji serii A
- 36.470 akcji serii B (uprzywilejowane co do głosu 1:5)
- 1.463.530 akcji serii B
- 2.915.460 akcji serii C
- 3.621.590 serii D
Wartość nominalna 1 akcji wynosi 1,36 zł.