Kategorie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Komisja Nadzoru Finansowego

Stan na 14.12.2018 r.

 

Imię i nazwisko (Firma) Ilość akcji zwykłych Ilość akcji uprzywil. Razem ilość akcji Razem ilość głosów % głosów na WZA Udział w kapitale akcyjnym
COMP S.A.* 12 228 189 18 450 12 246 639 12 320 439 75,66 75,89
ELZAB S.A. (akcje własne) 405 662   405 662 405 662 2,49 2,51
ALTUS TFI S.A. 142 273   142 273 142 273 0,87 0,88
ROCKBRIGDE TFI S.A. 1 513 687   1 513 687 1 513 687 9,30 9,38
Pozostali akcjonariusze 1 810 769 18 020 1 828 789 1 900 869 11,67 11,33
OGÓŁEM 16.100.580 36 470 16.137.050 16.282.930 100,00 100,00

*Spółka COMP S.A. z siedzibą w Warszawie posiada łącznie 12.652.301 akcji ELZAB S.A. co stanowi 78,41% udziału w kapitale zakładowym (bezpośrednio - 12.228.189 akcji zwykłych , co stanowi 75,78% udziału w kapitale zakładowym; bezpośrednio -18.450 akcji uprzywilejowanych, co stanowi 0,11% udziału w kapitale zakładowym, pośrednio - 405.662 akcji własnych ELZAB S.A., co stanowi 2,51% udziału w kapitale zakładowym). Ogólna liczba głosów z akcji posiadanych przez COMP S.A. wynosi 12.726.101 głosów, co stanowi 78,16% ogólnej liczby głosów (bezpośrednio 12.320.439 głosów, co stanowi 75,66% udziału w ogólnej liczbie głosów; pośrednio - 405.662 głosy wynikające z akcji własnych będących w posiadaniu ELZAB, co stanowi 2,49% udziału w ogólnej liczbie głosów).

Kapitał akcyjny 22 142 962,40 PLN
ilość akcji ogółem 16.137.050
ilość głosów ogółem 16.282.930
ilość akcji w obrocie publicznym 16.137.050
ilość akcji w obrocie giełdowym   16.100.580


Kapitał zakładowy Spółki tworzy 16.137.050 akcji, w tym:

- 8.100.000 akcji serii A
- 36.470 akcji serii B (uprzywilejowane co do głosu 1:5)
- 1.463.530 akcji serii B
- 2.915.460 akcji serii C
- 3.621.590 serii D
Wartość nominalna 1 akcji wynosi 1,36 zł.