Kategorie

Komisja Nadzoru Finansowego

Wypłata dywidendy

Zarząd ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu informuje, że zgodnie z uchwałą nr 8/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2016 r., zysk netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 16 630 260,16 (szesnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt i 16/100) przeznaczony zostanie w następujący sposób:

kwotę 7.780.913,40 (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzynaście i 40/100) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

kwotę 8.849.346,76 (słownie: osiem milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści sześć i 76/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Prawem do dywidendy zostało objętych 14.963.295 akcji (z wyłączeniem 1.173.755 akcji własnych), a wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,52 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa grosze)

Dzień dywidendy ustala się na dzień 7 września 2016 r.
Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 21 września 2016 r.

Wypłata dywidendy
Zarząd spółki ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu informuje, że zgodnie z uchwałą nr 8/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2015 r., zysk netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 19.470.312,71 zł (dziewiętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy trzysta dwanaście złotych,71/100) przeznaczony zostanie w następujący sposób:
  • kwotę 13.317.332,55 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta siedemnaście tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote,55/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
  • kwotę 6.152.980,16 zł (słownie: sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych, 16/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Prawem do dywidendy zostało objętych 14.963.295 akcji (z wyłączeniem 1.173.755 akcji własnych).
Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,89 zł.
Dzień dywidendy ustala się na dzień 7 lipca 2015 r.
Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 23 lipca 2015 r. Spółka informowała o tym fakcie w raporcie bieżącym RB 20/2015.

Rekomendacja wypłaty dywidendy
Zarząd spółki ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu informuje, że w dniu 26.01.2015 r., podjął uchwałę, w której postanowił rekomendować najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie wypłaty zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r.
Spółka informowała o tym fakcie w raporcie bieżącym RB 2/2015, 3/2015.
Polityka dywidendy obowiązuje i znajduje zastosowanie począwszy od podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r.