Kategorie

Komisja Nadzoru Finansowego


2011-12-29    Raport bieżący nr 46/2011
Rejestracja przez sąd zmian w strukturze kapitału zakładowego (814 KB)
2011-10-21 Raport bieżący nr 45/2011
Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2011 r. (62 KB)
2011-09-12 Raport bieżący nr 44/2011
Zawarcie znaczącej umowy (663 KB)
2011-09-07 Raport bieżący nr 43/2011
Zawiadomienie o zbyciu i nabyciu akcji ELZAB (535 KB)
2011-08-16 Raport bieżący nr 42/2011
Aneks do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki SA (63 KB)
2011-07-29 Raport bieżący nr 41/2011
Aneks do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki SA (63 KB)
2011-07-26 Raport bieżący nr 40/2011
Zawarcie znaczących umów (67 KB)
2011-07-23 Raport bieżący nr 39/2011
Uchwała Rady Nadzorczej - jednolity tekst statutu (193 KB)
2011-07-22 Raport bieżący nr 38/2011
Zmiana terminu publikacji rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze 2011r. (62 KB)
2011-07-20 Raport bieżący nr 37/2011
Zbycie aktywów o znacznej wartości (67 KB)
2011-07-15 Raport bieżący nr 36/2011
Wybór audytora (63 KB)
2011-06-28 Raport bieżący nr 35/2011
Znaczący akcjonariusze na ZWZ Spółki w dniu 27.06.2011 r (401 KB)
2011-06-28 Raport bieżący nr 34/2011
Powołanie osoby zarządzającej (749 KB)
2011-06-28 Raport bieżący nr 33/2011
Rozwiązanie umowy znaczącej - uzupełnienie (387 KB)
2011-06-27 Raport bieżący nr 32/2011
Rozwiązanie umowy znaczącej (388 KB)
2011-06-27 Raport bieżący nr 31/2011
Pokrycie straty za 2010 r (355 KB)
2011-06-27 Raport bieżący nr 30/2011
Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 27.06.2011 oraz zgłoszone sprzeciwy (458 KB)
Załącznik (170 KB)
2011-06-24 Raport bieżący nr 29/2011
Zawarcie znaczącej umowy z podmiotem powiązanym (679 KB)
2011-06-22 Raport bieżący nr 28/2011 korekta
Rejestracja przez sąd - korekta raportu 28/2011 (484 KB)
2011-06-21 Raport bieżący nr 28/2011
Rejestracja przez sąd - zamiana akcji imiennych na okaziciela (439 KB)
2011-06-14 Raport bieżący nr 27/2011
Nabycie akcji ELZAB SA (770 KB)
2011-06-14 Raport bieżący nr 26/2011
Zbycie akcji ELZAB SA (997 KB)
2011-06-13 Raport bieżący nr 25/2011
Zawiadomienie o nabyciu akcji ELZAB SA (792 KB)
2011-06-13 Raport bieżący nr 24/2011
Zawiadomienie o zbyciu akcji ELZAB SA (1,56 KB)
2011-06-09 Raport bieżący nr 23/2011
Zawiadomienie o nabyciu akcji ELZAB SA (285 KB)
2011-06-09 Raport bieżący nr 22/2011
Zawiadomienie o zbyciu akcji ELZAB SA (217 KB)
2011-05-31 Raport bieżący nr 21/2011
Komunikat GPW - transakcje w ramach wezwania na sprzedaż akcji (76 KB)
2011-05-18 Raport bieżący nr 20/2011
Asymilacja akcji (65 KB)
2011-05-16 Raport bieżący nr 19/2011
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego 356.070 akcji zwykłych na okaziciela (66 KB)
2011-05-09 Raport bieżący nr 18/2011
Stanowisko Zarządu ELZAB S.A. dotyczące wezwania na sprzedaż akcji ELZAB S.A. ogłoszonego przez COMP S.A. (886 KB)
2011-05-09 Raport bieżący nr 17/2011
Aneks do umowy z ING Bank Śląski SA (433 KB)
2011-04-19 Raport bieżący nr 16/2011
Zawiadomienie o powstaniu stosunku dominacji (476 KB)
2011-04-19 Raport bieżący nr 15/2011
Informacja o pośrednim nabyciu akcji ELZAB S.A. (787 KB)
2011-04-15 Raport bieżący nr 14/2011
Zawiadomienie o zbyciu akcji ELZAB S.A. (76 KB)
2011-04-14 Raport bieżący nr 13/2011
Konwersja 356 070 akcji imiennych uprzywilejowanych ELZAB S.A. na akcje zwykłe na okaziciela (63 KB)
2011-04-11 Raport bieżący nr 12/2011
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki, porządek obrad, projekty uchwał i ich uzasadnienie (1,68 MB)
2011-04-08 Raport bieżący nr 11/2011
Zmiany w składzie Zarządu Spółki (807 KB)
2011-04-07 Raport bieżący nr 10/2011
Informacja o liczbie głosów z akcji posiadanych przez akcjonariusza Spółki (135 KB)
2011-04-07 Raport bieżący nr 9/2011
Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela (140 KB)
2011-04-05 Raport bieżący nr 8/2011
Nieprzystąpienie do skupu akcji własnych (130 KB)
2011-04-01 Raport bieżący nr 7/2011
Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (994 KB)
2011-03-25 Raport bieżący nr 6/2011
Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 r. (198 KB)
2011-01-31 Raport bieżący nr 5/2011
Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2010 r. oraz raportów rocznych za 2010 r. (129 KB)
2011-01-31 Raport bieżący nr 4/2011
Harmonogram raportów okresowych w 2011 r. (129 KB)
2011-01-26 Raport bieżący nr 3/2011
Zawarcie znaczącej umowy (132 KB)
2011-01-21 Raport bieżący nr 2/2011
Rozwiązanie umowy z audytorem (134 KB)
2011-01-07 Raport bieżący nr 1/2011
Zmiana audytora (131 KB)