Kategorie

Ogłoszenie z dnia 1 czerwca 2012 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

OGŁOSZENIE

Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna w Zabrzu (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie przepisów 399 § 1 w związku z art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2012 r. o godz. 15:00, w budynku przy ul. Jutrzenki 116 w Warszawie (02-230 Warszawa).
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 5. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2011.
 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2010 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2010 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2010.
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2011.
 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Elzab, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki
 9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2011.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2011.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2011 roku, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2011.
 13. Przedstawienie przez Zarząd propozycji w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2011 roku.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2011 roku.
 17. Przedstawienie przez Zarząd Spółki raportu w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2011 roku.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Na podstawie art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, Spółka przekazuje poniżej informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 1. Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna informuje, że zgodnie z art. 4061 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 13 czerwca 2012 r. a) Akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. do dnia 14 czerwca 2012 r., na ich wniosek podmiot prowadzący ich rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Na podstawie przekazanych przez uprawnione podmioty wykazów wystawionych zaświadczeń, o których mowa powyżej, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza wykaz podmiotów uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wykaz ten zostaje udostępniony Spółce nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 23 czerwca 2012 r. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie w/w imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Zwyczajne Walne Zgromadzenie. b) Właściciele akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 13 czerwca 2012 r. Spółka ustala listę uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu udostępnionego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, o którym mowa w punkcie a) oraz na podstawie wpisów w księdze akcyjnej, istniejących w dniu rejestracji. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostaje wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 26, 27 i 28 czerwca 2012 r. w godz. od 8.00 do 16.00, pokój nr 112 (sekretariat Zarządu). Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna zostać wysłana. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
 2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej, na prawidłowo i kompletnie wypełnionym i podpisanym odpowiednim formularzu umieszczonym pod adresem: www.elzab.com.pl w sekcji Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy/Zwyczajne Walne Zgromadzenie 29 czerwca 2012 r./Formularze. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w formacie PDF na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze będący osobami prawnymi i spółkami osobowymi powinni do pełnomocnictwa załączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru (w przypadku, gdy dokument jest w języku obcym – należy dołączyć również jego uwierzytelnione tłumaczenie). W celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, Spółka może wystąpić do akcjonariusza i pełnomocnika telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej z wnioskiem o potwierdzenie udzielonego pełnomocnictwa.
 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 8 czerwca 2012 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki oraz wskazujące posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania. Akcjonariusze będący osobami prawnymi i spółkami osobowymi powinni potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru (w przypadku, gdy dokument jest w języku obcym – należy dołączyć również jego uwierzytelnione tłumaczenie). Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego pod adresem: www.elzab.com.pl w sekcji Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy/Zwyczajne Walne Zgromadzenie 29 czerwca 2012 r./Formularze. Żądanie zgłaszane w postaci elektronicznej na odpowiednim formularzu, o którym mowa powyżej powinno zostać przesłane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Żądanie oraz dokumenty dołączane do takiego żądania powinny zostać przesłane w formacie PDF. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 11 czerwca 2012 r., ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
 4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego pod adresem www.elzab.com.pl w sekcji Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy/Zwyczajne Walne Zgromadzenie 29 czerwca 2012 r./Formularze, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki oraz wskazujące posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania. Akcjonariusze będący osobami prawnymi i spółkami osobowymi powinni potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru (w przypadku, gdy dokument jest w języku obcym – należy dołączyć również jego uwierzytelnione tłumaczenie). Żądanie zgłaszane w postaci elektronicznej na odpowiednim formularzu, o którym mowa powyżej powinno zostać zgłoszone na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dokumenty znajdujące się w takim zgłoszeniu powinny zostać przesłane w formacie PDF. Spółka niezwłocznie ogłasza zgłoszone projekty uchwał na stronie internetowej.
 5. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
 6. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kruczkowskiego 39, 41-813 Zabrze lub na stronie internetowej Spółki www.elzab.com.pl w sekcji Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy/Zwyczajne Walne Zgromadzenie 29 czerwca 2012 r. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.elzab.com.pl w sekcji Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy/Zwyczajne Walne Zgromadzenie 29 czerwca 2012 r. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem, poza wnioskami i pełnomocnictwami, o których mowa powyżej, powinna być kierowana na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wykonywanie praw na Walnym Zgromadzeniu w trybie korespondencyjnym oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.


Krzysztof Urbanowicz – Prezes Zarządu
Jerzy Popławski – Wiceprezes Zarządu
Janusz Krupa – Członek Zarządu
Zbigniew Stanasiuk – Członek Zarządu

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji (78 KB)
pobierz

Formularze

Formularz dla Akcjonariusza do zgłaszania żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK ELZAB S.A. określonych spraw i projektów uchwał (42 KB)
pobierz
Pełnomocnictwo do reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZUK ELZAB S.A. (287 KB)
pobierz
Odwołanie pełnomocnictwa do reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZUK ELZAB S.A. (44 KB)
pobierz

Projekty uchwał

UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (34 KB)
pobierz
UCHWAŁA NR 2 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (41 KB)
pobierz
UCHWAŁA NR 3 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 (37 KB)
pobierz
UCHWAŁA NR 4 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2011 (39 KB)
pobierz
UCHWAŁA NR 5 w sprawie: zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2011 roku, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2011 (58 KB)
pobierz
UCHWAŁA NR 6 w sprawie: sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011 (35 KB)
pobierz
UCHWAŁA NR 7 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Urbanowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2011 r. (34 KB)
pobierz
UCHWAŁA NR 8 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Malokowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2011 r. (34 KB)
pobierz
UCHWAŁA NR 9 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Robertowi Tomaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2011 r. (34 KB)
pobierz
UCHWAŁA NR 10 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Januszowi Krupie z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2011 r. (34 KB)
pobierz
UCHWAŁA NR 11 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Stanasiukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2011 r. (35 KB)
pobierz
UCHWAŁA NR 12 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Biernatowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2011 r. (34 KB)
pobierz
UCHWAŁA NR 13 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Papajowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2011 r. (34 KB)
pobierz
UCHWAŁA NR 14 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Łatce z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2011 r. (34 KB)
pobierz
UCHWAŁA NR 15 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Wawrowi z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w 2011 r. (34 KB)
pobierz
UCHWAŁA NR 16 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Pulwarskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2011 r. (34 KB)
pobierz
UCHWAŁA NR 17 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Popławskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2011 r. (34 KB)
pobierz

Uzasadnienie projektów uchwał

Uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK ELZAB S.A. z dnia 29.06.2012 r. (180 KB)
pobierz

Sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej ELZAB

Raport roczny za 2011 rok (2,64 MB)
pobierz
Skonsolidowany raport roczny za 2011 rok (2,8 MB)
pobierz

Dokumenty i wnioski przygotowane przez Zarząd

Oświadczenie Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2011 r. (4 MB)
pobierz
Wniosek Zarządu Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto za okres obrachunkowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. (512 KB)
pobierz

Dokumenty przygotowane przez Radę Nadzorczą

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZUK ELZAB S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. (657 KB)
pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZUK ELZAB S.A. z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB oraz skonsolidowanego sprawozdania finans. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. (672 KB)
pobierz
Ocena wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku ZUK ELZAB S.A. za rok obrotowy 2011 (551 KB)
pobierz
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ZUK ELZAB S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. (2 MB)
pobierz
Ocena sytuacji ZUK ELZAB S.A. i Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2011, tj. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. (2.15 MB)
pobierz

Podjęte uchwały

Uchwały podjęte na ZWZ 29 czerwca 2012 r. (220 KB)
pobierz