Kategorie
Nasi Autoryzowani Partnerzy Handlowi udzielą Państwu wsparcia i pomogą przeprowadzić zmiany w matrycy stawek VAT w Państwa urządzeniach fiskalnych.

Zgodnie z § 6. 1. Rozporządzenie MF w sprawie kas rejestrujących Dz.U. 2019 poz. 816 Podatnicy, prowadząc ewidencję:

..

5) Przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:
a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%
c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;

Rozdział 5 Przepisy przejściowe i przepis końcowy

...

§ 59. Podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia może stosować do dnia 31 lipca 2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług


Pytania podatników

Mam drukarkę FP600 oraz kasy I generacji (dwuliterowy wyróżnik numeru unikatowego) urządzenia te mają trwale przypisaną stawkę ZW. (zwolnioną) i nie mogę zaprogramować stawki zwolnionej pod literą E zgodnie z Dz.U. 2019 poz. 816 czy urządzenia te muszę wymienić?

Ostateczna decyzja nie należy do producenta, a zależy od decyzji urzędów, izb skarbowych.
Możemy natomiast podpowiedzieć, że w tym samym Rozporządzenie MF w sprawie kas rejestrujących Dz.U. 2019 poz. 816 istnieje zapis dot. używania kas nabytych przez podatnika w okresie ważnej homologacji tj:


Przepisy o podobnym charakterze znajdowały się również w poprzednich rozporządzeniach i na tej podstawie w/w urządzenia fiskalne nadal mogły być używane przez podatnika, pomimo braku spełnienia niektórych warunków narzuconych przez rozporządzenie.

Wiemy o tym https://www.podatki.gov.pl/vat/kasy-online/najczesciej-zadawane-pytania/ punkt 12, ale uważamy, że tutaj nie ma nic wiążącego, tym bardziej, że mowa jest o literce G, gdzie kasy/drukarki I Generacji ELZAB np. FP600, Jota (MY) stawka zwolniona nie ma przyporządkowania literowego na wydrukach.
Poniżej przykład z takich wydruków.

Czy stosowanie drukarki FP 600 jest zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami?

Poniżej przedstawiamy nasze stanowisko w sprawie eksploatacji kas rejestrujących w świetle obowiązujących przepisów. Wyjaśnienie dotyczy definiowania stawek VAT w drukarkach fiskalnych FP 600.
  1. Drukarki fiskalne FP 600 zostały skonstruowane zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993r. (Dz. U. Z dnia 15 maja 1993r.) oraz zostały dopuszczone do obrotu decyzją Ministra Finansów.
  2. Konstrukcja drukarki FP 600 wymaga ustawianie stawek VAT w kolejności niemalejącej (tzn. od najwyższej do najniższej). W drukarce fiskalnej FP 600 ustawienie stawek VAT 0%, 5%, 8%, 23% wymaga następującego przyporządkowania: 23% - A, 8% - B, 5% - C 0% - D.
  3. W drukarkach FP 600 sprzedaż zwolniona, o ile występuje, jest rejestrowana w grupie podatkowej „Sprzed. zwoln. PTU”, zgodnie z obowiązującymi ówcześnie przepisami, na podstawie których urządzenie zostało dopuszczone do obrotu (nr decyzji MF: PP7-7253/449/95).
  4. W roku 1999 ukazało się rozporządzenie Ministra Finansów (Dz. U. Nr 109 Poz. 1249), które w §4 pkt. 1 lit c) określa konieczność przyporządkowania stawek podatku 22%, 7%, 0% odpowiednio do kolejnych liter „A”, „B”, „C”, pozostawiając dowolność dla przyporządkowania pozostałych stawek. Jednocześnie w tymże rozporządzeniu w § 11 ust.1 jednoznacznie stwierdzono, iż przepisu z § 4 pkt. 1 lit c) nie stosuje się do kas wprowadzonych do obrotu na podstawie decyzji Ministra Finansów wydanych do dnia 31 grudnia 1999r., a więc również do decyzji o której mowa w pkcie 1 niniejszego pisma.
  5. W roku 2001, w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2001 Dz. U. 01.67.691, uzupełniono §11 o pkt. 3 o treści „Kasy nabyte przez użytkowników w okresie obowiązywania decyzji, o których mowa w ust. 2, mogą być nadal stosowane do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego.”
  6. W kolejnych nowelizacjach rozporządzenia utrzymano zezwolenie na stosowanie kas rejestrujących nabytych w poprzednich okresach pod warunkiem „zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatnika”
  7. Obecnie odpowiednie w tym zakresie przepisy ujęte w rozporządzeniu Ministra Finansów „w sprawie kas rejestrujących” (DU poz. 816 z dn. 30.04.2019r.) brzmią:


Reasumując uważamy, że stosowanie dotychczas zakupionych urządzeń fiskalnych (w tym FP 600), które zostały nabyte w okresie obowiązywania właściwej decyzji Ministra Finansów i „zapewniają prawidłowość rozliczeń podatnika” jest zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Jednocześnie informujemy, że ostateczną decyzję o dalszym stosowaniu urządzeń fiskalnych, o których mowa wyżej powinna być podjęta w porozumieniu z właściwym dla podatnika urzędem skarbowym.