Sprzątaczki, dorożkarze i flisacy z kasą fiskalną w 2019 r.

4007
0
Podziel się wpisem z innymi:
kasa fiskalna dorożka

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług są obowiązani do posiadania kasy fiskalnej. Jednakże na podstawie jednego z artykułów ww. ustawy Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z ww. obowiązku.

Projekt nowego rozporządzenia

Minister Rozwoju i Finansów skorzystał z tego uprawnienia wydając w dniu 20 grudnia 2017 r. rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie to obowiązuje tylko do 31 grudnia 2018 roku, niemniej, Minister Finansów przekazał do konsultacji społecznych projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych.

Kto będzie musiał nabyć kasę fiskalną?

Nowe rozporządzenie przewiduje zwolnienia podmiotowe oraz przedmiotowe z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kas rejestrujących do dnia 31 grudnia 2021 roku. W rozporządzeniu tym nie przewidziano utrzymania dotychczas obowiązujących zwolnień z obowiązku posiadania kas fiskalnych, dla następujących czynności:

 • transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta,
 • usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni,
 • przyjmowanie przez rewizorów należności związanych z usługami transportowymi, m.in. osób, zwierząt, w tym także opłaty dodatkowe,
 • usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich.

Oznacza to, że w kasy fiskalne będą musieli się zaopatrzyć dorożkarze, sprzątaczki, rykszarze oraz flisacy, którzy przewożą turystów tratwami po Dunajcu.

Jeżeli podatnicy ci nie przestali spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku posiadania kas przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia i nie zostali zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania na podstawie nowych przepisów, zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania utraci moc z dniem 1 czerwca 2019 roku. Zatem po upływie tej daty będą oni zobowiązani do nabycia kasy fiskalnej.

Komu dalej przysługuje zwolnienie z obowiązku posiadania kas fiskalnych?

Niektóre zwolnienia będą nadal stosowane, po spełnieniu dodatkowego warunku, jakim będzie udokumentowanie dokonanej czynności fakturą. Mowa tu o czynnościach, których przedmiotem są:

 • energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody,
 • usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych,
 • usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających i nienadających się do recyklingu,
 • usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne,
 • usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych,
 • usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu,
 • usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia,
 • usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych,
 • usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów),
 • usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami, usługi telekomunikacyjne,
 • wybrane usługi nadawcze,
 • wybrane usługi elektroniczne.

W przypadku dostaw towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) stosowanie zwolnienia uzależnione będzie od tego czy ich dostawa w całości została udokumentowana fakturą lub jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

The following two tabs change content below.
Podziel się wpisem z innymi: