Kategorie
Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab S.A. adres 41-813 Zabrze ulica Kruczkowskiego 39 , telefon 032 272 81 94, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OGŁASZAJĄ PRZETARG PISEMNY
NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:


I. Prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Suchym Lesie przy ulicy Akacjowa 4. Nieruchomość stanowią 3 działki tworzące jedność gospodarczą z obrębu Suchy Las o numerach ewidencyjnych 862/1, 862/2, 856/7 o łącznej powierzchni 6 058 m2, dla których w Sądzie Rejonowym w Poznaniu prowadzona jest Księga Wieczysta PO1P/00021988/6.
Działki są zabudowane kompleksem biurowo – produkcyjno - magazynowym z 2002 roku o łącznej powierzchni użytkowej 2 493,70 m2. Budynki wyposażone są w instalacje elektryczną 3-fazową, wodno-kanalizacyjną (podziemne szambo), gazową, telefoniczną, komputerową i CO z własnej kotłowni gazowej. Nieruchomość posiada księgę obiektu budowlanego.

Informacje o sprzedawanej nieruchomości uzyskać można w Dziale Techniczno-Administracyjnym Zakładów w godz. 9.00-16.00. pod numerem telefonu 032 272 81 94.

II. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi : 5 625 000 PLN - netto słownie : pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych netto.

III. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

do dnia 31.10.2016 roku wpłacenie wadium w wys. 10% ceny wywoławczej netto na rachunek bankowy nr 66 1050 1230 1000 0002 0121 3758 w ING Bank Śląski.

IV. Oferta powinna zawierać:
- Imię, nazwisko i adres oferenta w przypadku osoby fizycznej potwierdzone odpisem z dowodu osobistego lub nazwę, siedzibę, nr NIP oraz formę prawną, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, potwierdzone odpisem z właściwego rejestru, sporządzonym nie później niż dwa tygodnie przed datą złożenia oferty. Spółki prawa handlowego potwierdzone właściwym odpisem obejmujący listę osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, datowanym nie później niż dwa tygodnie przed datą złożenia oferty.
- Przedmiot oferty- nieruchomość gruntowa zabudowana objęta ofertą
- Proponowaną cenę nabycia netto.
- Oświadczenie oferenta, że cena za przedmiot przetargu nie będzie przedmiotem wielostronnych porozumień kompensacyjnych z udziałem oferenta.
- Oświadczenie oferenta, że cena za przedmiot przetargu nie będzie potrącana z wierzytelnościami przysługującymi mu wobec sprzedającego.

V. Oferty w formie pisemnej w podwójnie zamkniętych kopertach, należy składać w terminie do dnia 31.10.2016 roku na adres ZUK ELZAB S.A. ul. Kruczkowskiego 39, 41-813 Zabrze z adnotacją na kopercie „Przetarg na zakup nieruchomości w Suchym Lesie” i w ciągu 14 dni od upływu powyższego terminu, Oferent pozostaje związany swoją ofertą.

VI. Porównanie ofert nastąpi w ciągu 14 dni po upływie terminu ich składania w siedzibie sprzedającego. Wybór najkorzystniejszej oferty następuje w wyniku swobodnego uznania przez Komisję Przetargową Spółki.
W terminie 30 dni po dokonaniu wyboru oferty, Sprzedający zawrze z Oferentem, którego oferta została wybrana, umowę sprzedaży prawa własności nieruchomości będącą podstawą do sporządzenia aktu notarialnego.
W dniu podpisania umowy Oferent zobowiązany jest do wpłaty na rachunek Sprzedającego /nr rachunku jw./ całej ceny netto plus podatek VAT zaoferowanej przez Oferenta.

VII. Zobowiązanym do poniesienia wszelkich kosztów zawarcia umowy przyrzeczonej wymienionych powyżej, będzie nabywca nieruchomości.
Sprzedający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tą samą cenę.
Oferentowi, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza , wadium zarachowane będzie na poczet ceny i jednocześnie wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli mimo wyboru oferty, nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn za które nabywca nieruchomości ponosi odpowiedzialność.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, przelewem na rachunek oferentów.

VIII. Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny i nie ponosi w związku z tym żadnych kosztów.

Kompleks biurowo-produkcyjno-magazynowy, Suchy Las

Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab S.A. adres 41-813 Zabrze ulica Kruczkowskiego 39 , telefon 032 272 81 94, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OGŁASZAJĄ PRZETARG PISEMNY
NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:


Prawa wieczystego użytkowania oraz prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w m. Bytomiu, obręb Stolarzowice.

I. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż 9 działek o następującej powierzchni:

1. działka nr 924/220 o powierzchni 900m², księga wieczysta nr KA1Y/00025365/0,
2. działka nr 941/220 o powierzchni 820m², księga wieczysta nr KA1Y/00023706/9,
3. działka nr 942/220 o powierzchni 820m², księga wieczysta nr KA1Y/00023707/6,
4. działka nr 943/220 o powierzchni 820m², księga wieczysta nr KA1Y/00023708/3,
5. działka nr 944/220 o powierzchni 740m², księga wieczysta nr KA1Y/00023708/3,
6. działka nr 945/219 o powierzchni 80m², księga wieczysta nr KA1Y/00023708/3,
7. działka nr 2713/189 o powierzchni 14996m², księga wieczysta nr KA1Y/00023709/0,
8. działka nr 2714/189 o powierzchni 3102m², księga wieczysta nr KA1Y/00023709/0,
9. działka nr 214 o powierzchni 4 420m² z prawem własności, księga wieczysta KA1Y/00060663/6 .

Działki są niezabudowane z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową, nieuzbrojone.

Informacje o sprzedawanej nieruchomości uzyskać można w Dziale Techniczno-Administracyjnym Zakładów w Zabrzu przy ulicy Kruczkowskiego 39 w godz. 9.00-16.00. pod numerem telefonu 032 272 81 94.

II. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi : 1 375 500 PLN - netto, słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych netto.

III. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
do dnia 31.10.2016 roku wpłacenie wadium w wys. 10% ceny wywoławczej netto, na rachunek bankowy nr 66 1050 1230 1000 0002 0121 3758 ING Bank Śląski.

IV. Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres oferenta w przypadku osoby fizycznej potwierdzone odpisem z dowodu osobistego lub nazwę, siedzibę, nr NIP oraz formę prawną, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, potwierdzone odpisem z właściwego rejestru , sporządzonym nie później niż dwa tygodnie przed datą złożenia oferty. Spółki prawa handlowego potwierdzone właściwym odpisem obejmujący listę osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, datowanym nie później niż dwa tygodnie przed datą złożenia oferty.
- Przedmiot oferty - działki objęte ofertą
- Proponowaną cenę nabycia netto.
- Oświadczenie oferenta, że cena za przedmiot przetargu nie będzie przedmiotem wielostronnych porozumień kompensacyjnych z udziałem oferenta.
- Oświadczenie oferenta, że cena za przedmiot przetargu nie będzie potrącana z wierzytelnościami przysługującymi mu wobec sprzedającego.

V. Oferty w formie pisemnej w podwójnie zamkniętych kopertach, należy składać w terminie do dnia 31.10.2016 roku na adres ZUK ELZAB S.A. ul. Kruczkowskiego 39, 41-813 Zabrze z adnotacją na kopercie "Przetarg na zakup nieruchomości w Bytomiu" i w ciągu 14 dni od upływu powyższego terminu, Oferent pozostaje związany swoją ofertą.

VI. Porównanie ofert nastąpi w ciągu 14 dni po upływie terminu ich składania w siedzibie sprzedającego. Wybór najkorzystniejszej oferty następuje w wyniku swobodnego uznania przez Komisję Przetargową Spółki.
W terminie 30 dni po dokonaniu wyboru oferty, Sprzedający zawrze z oferentem, którego oferta została wybrana, umowę sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości i prawa własności będącą podstawą do sporządzenia aktu notarialnego.
W dniu podpisania umowy Oferent zobowiązany jest do wpłaty na rachunek sprzedającego /nr rachunku jw./ całej ceny netto plus podatek VAT zaoferowanej przez Oferenta.

VII. Zobowiązanym do poniesienia wszelkich kosztów zawarcia umowy przyrzeczonej wymienionych powyżej, będzie nabywca nieruchomości.
Sprzedający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tą samą cenę.
Oferentowi, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza , wadium zarachowane będzie na poczet ceny i jednocześnie wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli mimo wyboru oferty, nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn za które nabywca nieruchomości ponosi odpowiedzialność.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, przelewem na rachunek oferentów. VIII. Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny i nie ponosi w związku z tym żadnych kosztów.

Nieruchomość gruntowa przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową

Nieruchomość gruntowa przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową