Słownik pojęć fiskalnych ma za zadanie przybliżyć terminologię funkcjonującą w branży fiskalnej. Specyficzne terminy napotkać można zarówno u producenta, sprzedawcy kasy jak i w Urzędzie Skarbowym czy podczas wizyty serwisanta. Nie daj się zaskoczyć! Bądź świadomy.

Terminy przedstawiono w kolejność alfabetycznej.

 

Czas rozpoczęcia naprawy

Czas reakcji, ograniczony przez rozporządzenie Ministerstwa Finansów do 48 godzin od momentu zawiadomienia serwisu o awarii do podjęcia interwencji. Nie należy mylić z „terminem naprawy”, który regulują przepisy ogólne.

Drukarka fiskalna

Rodzaj  kasy  rejestrującej.  Urządzenie podłączone   do   komputera   i   ściśle współpracujące z programem sprzedaży.

Elektroniczna kopia paragonu

Jest elektronicznym zapisem wystawionego paragonu, zapisanym na karcie SD/SDHC. Elektroniczna kopia zastępuje powoli standardową rolkę paragonową.

Fiskalizacja (ufiskalnienie)

Nieodwracalne uaktywnienie pamięci fiskalnej. Od tego momentu zapisywane są wszystkie dane o operacjach prowadzonych na kasie. Fiskalizacji dokonuje uprawniony pracownik serwisu, który powinien posiadać legitymację wydaną przez producenta kasy.

Homologacja

Oznacza, że dana kasa rejestrująca jest zgodna z przepisami narzuconymi przez Ministerstwo Finansów
i może być używana do prowadzenia ewidencji sprzedaży towarów oraz usług.

Kasa rejestrująca

Elektroniczna kasa ewidencjonująca i rejestrująca w module fiskalnym sprzedaż każdego towaru lub usługi.

Kasa rezerwowa

Zapasowa kasa fiskalna. Bez niej, w przypadku awarii kasy podstawowej, należy zaprzestać sprzedaży.

Książka kasy

Książeczka dostarczana wraz z kasą, w której dokonuje się wszelkich adnotacji dotyczących kasy. Książka kasy musi znajdować się w miejscu prowadzenia sprzedaży.

Moduł fiskalny

Zabezpieczony element kasy rejestrującej, zapamiętujący w pamięci fiskalnej dane o obrotach. Zapisanie sprzedaży w module fiskalnym następuje po zatwierdzeniu paragonu (po wciśnięciu klawisz ZATWIERDŹ).
Nie ma możliwości wycofania zapisu. Pojemność pamięci fiskalnej określona w rozporządzeniu Ministerstwa Finansów wynosi minimum 5 lat.

Numer ewidencyjny kasy

Numer nadawany przez właściwy Urząd Skarbowy. Powinien być naniesiony na kasę w sposób trwały oraz odnotowany w książce kasy.

Numer fabryczny/seryjny

Numer indywidualny kasy nadawany przez producenta.

Numer unikatowy kasy

Jest to indywidualny numer modułu pamięci fiskalnej zamontowanej w kasie/drukarce. Numer ten składa się
z następujących znaków: trzech liter i następujących po nich 8 cyfr.

Oczywista omyłka rachunkowa

Za oczywistą pomyłkę uznaje się każdą omyłkę, która jest niezamierzona, bezsporna i wynika wyłącznie
z niedokładności sprzedawcy. Więcej informacji: tutaj
ONLINE Rodzaj kas, które przekazują dane do Centralnego Repozytorium Kas, dane jakie są przekazywane to m.in. paragony, raporty dobowe,  wszystkie zdarzenia na kasie. Dostępne na rynku od 2019 r., wybrane branże już zostały objęte obowiązkiem ich posiadania.

Oprogramowanie sprzedażowe

Oprogramowanie komputerowe współpracujące z urządzeniami fiskalnymi pozwalające na zarządzenie sprzedażą, asortymentem, wykazem kontrahentów itp.

Pamięć fiskalna

Pamięć fiskalna jest to urządzenie znajdujące się w kasie fiskalnej. Umożliwia ona trwały zapis i wielokrotny odczyt danych, dopuszczonych programem kasy fiskalnej. Dane zapisane w pamięci fiskalnej są nieusuwalne chyba, że pamięć zostanie zniszczona.

Paragon fiskalny

Musi zawierać zapis: PARAGON FISKALNY. Od zwykłego paragonu różni się specjalnym symbolem fiskalnym po którym następuje numer unikatowy kasy. Nagłówek paragonu zawiera, oraz nazwę, adres i NIP użytkownika kasy oraz numer kasy. Na paragonie znajdują się dane o sprzedanym towarze (nazwa, cena, stawka podatku, kwoty netto i brutto), oznaczenie kasjera, data i godzina wystawienia.

Paragon niefiskalny

Każdy paragon, który jest generowany przed fiskalizacją kasy jest paragonem niefiskalnym. Wydruki niefiskalne powstają m.in. podczas szkoleń i nauki obsługi kasy.

Paragon fiskalny anulowany

Wydrukowany przez kasę w momencie sprzedaży dokument potwierdzający niezakończoną transakcję sprzedaży, z oznaczeniem „PARAGON FISKALNY” bez podanej łącznej wartości sprzedaży i bez numeru kolejnego paragonu fiskalnego, zakończony napisem „ANULOWANY”, datą, godziną i minutą wydruku, numerem kasy, oznaczeniem kasjera oraz numerem unikatowym.

Plomba

Zabezpieczenie zakładane przez pracownika serwisu (każdy serwisant ma swoją plombownicę do określonego typu kasy). Należy sprawdzać czy po zaplombowaniu numer jest czytelny, bowiem plomba uszkodzona oznacza kłopoty i sankcje w razie kontroli Urzędu Skarbowego.

PLU

określenie towaru zaprogramowanego w bazie towarowej kasy. PLU ma przyporządkowany unikalny numer
w bazie towarowej kasy; PLU musi mieć określoną stawkę podatku VAT.

Program pracy kasy

Jest to program pracy kasy (modułu fiskalnego) dopuszczony przez Ministra Finansów do stosowania, zapewniający prawidłowy i trwały jednokrotny zapis wielkości obrotu i kwot podatku w pamięci fiskalnej kasy oraz wydruk oryginału i kopii paragonów i raportów fiskalnych a także wydruków niefiskalnych (nie zawierających transakcji sprzedaży) dopuszczonych do druku przez program pracy kasy.

Przegląd techniczny kasy

Kasę fiskalną należy oddawać do przeglądu technicznego nie rzadziej niż co 2 lata. Użytkowanie kasy bez ważnego przeglądu technicznego grozi konsekwencjami w razie kontroli skarbowej.

Raport fiskalny

Raport drukowany z urządzenia fiskalnego, może obejmować różne okresy czasu – najczęściej spotykane są dobowe i miesięczne raporty fiskalne. Stanowią podstawę do prowadzenia zapisów księgowych.

Ulga za zakup kasy

Zgodnie z art. 111 us 4 ustawy o VAT, podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach posiadania kas ONLINE, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup kasy fiskalnej ONLINE w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

 

 

 

 

The following two tabs change content below.