Kategorie

Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe ELZAB S.A. 01.01.2015-
31.12.2015a/
01.01.2014-
31.12.2014a/
01.01.2013-
31.12.2013a/
01.01.2012-
31.12.2012a/
01.01.2011-
31.12.2011a/
01.01.2010-
31.12.2010a/
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 110 112 127 737 104 002 67 790 72 007 58 830
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 835 23 753 15 409 5 645 3 244 685
Zysk (strata) brutto 19 260 24 345 16 093 4 258 67 -931
Zysk (strata) netto 16 630 19 470 12 897 2 870 718 -1 534
Aktywa razem 159 429 152 765 89 107 64 489 62 530 60 372
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 78 857 75 506 31 325 16 938 17 876 16 465
Zobowiązania długoterminowe 28 114 2 450 1 482 795 1 781 3 132
Zobowiązania krótkoterminowe 43 178 62 442 21 368 11 489 8 739 9 016
Kapitał własny 80 572 77 259 57 782 47 551 44 654 43 907
Kapitał zakładowy 22 143 22 143 22 143 22 143 22 143 22 143
a/ sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR/MSSF


Wybrane dane finansowe
GRUPA ELZAB
01.01.2015-
31.12.2015a/
01.01.2014-
31.12.2014a/
01.01.2013-
31.12.2013a/
01.01.2012-
31.12.2012a/
01.01.2011-
31.12.2011a/
01.01.2010-
31.12.2010a/
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 116 469 186 958 111 089 72 343 77 137 64 297
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 799 27 888 15 423 5 480 2 117 2 829
Zysk (strata) brutto 13 815 29 518 16 096 4 346 1 625 1 655
Zysk (strata) netto 11 053 24 404 12 932 2 941 2 208 1 039
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 10 928 24 117 12 924 2 956 2 232 1 039
Aktywa razem 158 269 159 489 98 446 65 408 65 026 61 135
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 78 894 77 368 40 644 17 873 20 462 18 904
Zobowiązania długoterminowe 28 114 2 450 1 482 830 2 062 3 573
Zobowiązania krótkoterminowe 43 215 62 688 30 506 12 296 10 949 10 869
Kapitał własny 79 375 82 121 57 802 47 535 44 564 42 231
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 79 312 81 728 57 696 47 437 44 451 42 149
Kapitał zakładowy 22 143 22 143 22 143 22 143 22 143 22 143
a/ sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR/MSSF

Podstawowe wskaźniki finansowe

Podstawowe wskaźniki finansowe
ELZAB SA
01.01.2015-
31.12.2015a/
01.01.2014-
31.12.2014a/
01.01.2013-
31.12.2013a/
01.01.2012-
31.12.2012a/
01.01.2011-
31.12.2011a/
01.01.2010-
31.12.2010a/
1 Wskaźnik rentowności na sprzedaży brutto % 33,66% 37,55% 35,46% 29,45% 30,38% 33,35%
2 Wskaźnik rentowności netto % 15,10% 15,24% 12,40% 4,23% 1,00% -2,61%
3 Rentowność kapitału własnego ROE % 21,07% 28,84% 24,49% 6,23% 1,62% -3,44%
4 Rentowność aktywów ogółem ROA % 10,65% 16,15% 16,79% 4,52% 1,17% -2,54%
5 Wskaźnik bieżącej płynności 1,28% 1,56% 3,15% 4,29 4,56 4,44
6 Wskaźnik wysokiej płynności 0,89% 1,09% 2,17% 2,82 2,84 2,87
Podstawowe wskaźniki finansowe GRUPA ELZAB 01.01.2015-
31.12.2015a/
01.01.2014-
31.12.2014a/
01.01.2013-
31.12.2013a/
01.01.2012-
31.12.2012a/
01.01.2011-
31.12.2011a/
01.01.2010-
31.12.2010a/
1 Wskaźnik rentowności na sprzedaży brutto % 34,35% 33,11% 34,58% 28,64% 31,01% 34,67%
2 Wskaźnik rentowności netto % 9,49% 13,05% 11,64% 4,07% 2,86% 1,62%
3 Rentowność kapitału własnego ROE % 13,69% 34,88% 24,55% 6,39% 5,09% 2,49%
4 Rentowność aktywów ogółem ROA % 6,96% 18,92% 15,86% 4,51% 3,50% 1,74%
5 Wskaźnik bieżącej płynności 1,33% 1,56% 2,64% 3,52 3,39 3,39
6 Wskaźnik wysokiej płynności 0,91% 1,08% 1,82% 2,25 2,03 1,99
1. zysk brutto ze sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży %
2. zysk netto/przychody ze sprzedaży netto
3. zysk netto/kapitał własny*
4. zysk netto/suma aktywów*
5. aktywa obrotowe*/zobowiązania krótkoterminowe*
6. (aktywa obrotowe-zapasy-rozliczenia międzyokresowe kosztów)*/zobowiązania krótkoterminowe*
* (stan na początek okresu+stan na koniec okresu)/2
a/ sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR/MSSF