Kategorie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Komisja Nadzoru Finansowego

Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe ELZAB S.A. 01.01.2016-
31.12.2016
01.01.2015-
31.12.2015a/
01.01.2014-
31.12.2014a/
01.01.2013-
31.12.2013a/
01.01.2012-
31.12.2012a/
01.01.2011-
31.12.2011a/
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 99 444 110 112 127 737 104 002 67 790 72 007
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 704 13 835 23 753 15 409 5 645 3 244
Zysk (strata) brutto 12 701 19 260 24 345 16 093 4 258 67
Zysk (strata) netto 10 076 16 630 19 470 12 897 2 870 718
Aktywa razem 168 430 159 429 152 765 89 107 64 489 62 530
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 85 865 78 857 75 506 31 325 16 938 17 876
Zobowiązania długoterminowe 28 212 28 114 2 450 1 482 795 1 781
Zobowiązania krótkoterminowe 50 525 43 178 62 442 21 368 11 489 8 739
Kapitał własny 82 867 80 572 77 259 57 782 47 551 44 654
Kapitał zakładowy 22 143 22 143 22 143 22 143 22 143 22 143
a/ sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR/MSSF


Wybrane dane finansowe
GRUPA ELZAB
01.01.2016-
31.12.2016
01.01.2015-
31.12.2015a/
01.01.2014-
31.12.2014a/
01.01.2013-
31.12.2013a/
01.01.2012-
31.12.2012a/
01.01.2011-
31.12.2011a/
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 100 325 116 469 186 958 111 089 72 343 77 137
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 041 15 799 27 888 15 423 5 480 2 117
Zysk (strata) brutto 11 011 13 815 29 518 16 096 4 346 1 625
Zysk (strata) netto 8 381 11 053 24 404 12 932 2 941 2 208
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 8 615 10 928 24 117 12 924 2 956 2 232
Aktywa razem 167 002 158 269 159 489 98 446 65 408 65 026
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 87 038 78 894 77 368 40 644 17 873 20 462
Zobowiązania długoterminowe 28 877 28 114 2 450 1 482 830 2 062
Zobowiązania krótkoterminowe 51 325 43 215 62 688 30 506 12 296 10 949
Kapitał własny 79 964 79 375 82 121 57 802 47 535 44 564
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 80 143 79 312 81 728 57 696 47 437 44 451
Kapitał zakładowy 22 143 22 143 22 143 22 143 22 143 22 143
a/ sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR/MSSF

Podstawowe wskaźniki finansowe

Podstawowe wskaźniki finansowe
ELZAB SA
01.01.2016-
31.12.2016
01.01.2015-
31.12.2015a/
01.01.2014-
31.12.2014a/
01.01.2013-
31.12.2013a/
01.01.2012-
31.12.2012a/
01.01.2011-
31.12.2011a/
1 Wskaźnik rentowności na sprzedaży brutto % 34,74% 33,66% 37,55% 35,46% 29,45% 30,38%
2 Wskaźnik rentowności netto % 10,13% 15,10% 15,24% 12,40% 4,23% 1,00%
3 Rentowność kapitału własnego ROE % 12,33% 21,07% 28,84% 24,49% 6,23% 1,62%
4 Rentowność aktywów ogółem ROA % 6,15% 10,65% 16,15% 16,79% 4,52% 1,17%
5 Wskaźnik bieżącej płynności 1,44 1,28% 1,56% 3,15% 4,29 4,56
6 Wskaźnik wysokiej płynności 1,03 0,89% 1,09% 2,17% 2,82 2,84
Podstawowe wskaźniki finansowe GRUPA ELZAB 01.01.2016-
31.12.2016
01.01.2015-
31.12.2015a/
01.01.2014-
31.12.2014a/
01.01.2013-
31.12.2013a/
01.01.2012-
31.12.2012a/
01.01.2011-
31.12.2011a/
1 Wskaźnik rentowności na sprzedaży brutto % 34,42% 34,35% 33,11% 34,58% 28,64% 31,01%
2 Wskaźnik rentowności netto % 8,35% 9,49% 13,05% 11,64% 4,07% 2,86%
3 Rentowność kapitału własnego ROE % 10,52% 13,69% 34,88% 24,55% 6,39% 5,09%
4 Rentowność aktywów ogółem ROA % 5,15% 6,96% 18,92% 15,86% 4,51% 3,50%
5 Wskaźnik bieżącej płynności 1,44 1,33% 1,56% 2,64% 3,52 3,39
6 Wskaźnik wysokiej płynności 1,03 0,91% 1,08% 1,82% 2,25 2,03
1. zysk brutto ze sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży %
2. zysk netto/przychody ze sprzedaży netto
3. zysk netto/kapitał własny*
4. zysk netto/suma aktywów*
5. aktywa obrotowe*/zobowiązania krótkoterminowe*
6. (aktywa obrotowe-zapasy-rozliczenia międzyokresowe kosztów)*/zobowiązania krótkoterminowe*
* (stan na początek okresu+stan na koniec okresu)/2
a/ sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR/MSSF