Kategorie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Komisja Nadzoru Finansowego

Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe ELZAB S.A. 01.01.2017-
31.12.2017
01.01.2016-
31.12.2016
01.01.2015-
31.12.2015
01.01.2014-
31.12.2014
01.01.2013-
31.12.2013
01.01.2012-
31.12.2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 91 142 99 444 110 112 127 737 104 002 67 790
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 529 13 704 13 835 23 753 15 409 5 645
Zysk (strata) brutto 7 337 12 701 19 260 24 345 16 093 4 258
Zysk (strata) netto 5 675 10 076 16 630 19 470 12 897 2 870
Aktywa razem 184 975 168 430 159 429 152 765 89 107 64 489
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 91 056 85 865 78 857 75 506 31 325 16 938
Zobowiązania długoterminowe 2 332 28 212 28 114 2 450 1 482 795
Zobowiązania krótkoterminowe 84 306 50 525 43 178 62 442 21 368 11 489
Kapitał własny 93 919 82 867 80 572 77 259 57 782 47 551
Kapitał zakładowy 22 143 22 143 22 143 22 143 22 143 22 143


Wybrane dane finansowe
GRUPA ELZAB
01.01.2017-
31.12.2017
01.01.2016-
31.12.2016
01.01.2015-
31.12.2015
01.01.2014-
31.12.2014
01.01.2013-
31.12.2013
01.01.2012-
31.12.2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 95 818 100 325 116 469 186 958 111 089 72 343
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 985 13 041 15 799 27 888 15 423 5 480
Zysk (strata) brutto 4 208 11 011 13 815 29 518 16 096 4 346
Zysk (strata) netto 1 747 8 381 11 053 24 404 12 932 2 941
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 1 969 8 615 10 928 24 117 12 924 2 956
Aktywa razem 181 690 167 002 158 269 159 489 98 446 65 408
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 94 549 87 038 78 894 77 368 40 644 17 873
Zobowiązania długoterminowe 3 124 28 877 28 114 2 450 1 482 830
Zobowiązania krótkoterminowe 86 952 51 325 43 215 62 688 30 506 12 296
Kapitał własny 87 141 79 964 79 375 82 121 57 802 47 535
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 87 542 80 143 79 312 81 728 57 696 47 437
Kapitał zakładowy 22 143 22 143 22 143 22 143 22 143 22 143

Podstawowe wskaźniki finansowe

Podstawowe wskaźniki finansowe
ELZAB SA
01.01.2017-
31.12.2017
01.01.2016-
31.12.2016
01.01.2015-
31.12.2015
01.01.2014-
31.12.2014
01.01.2013-
31.12.2013
01.01.2012-
31.12.2012
1 Wskaźnik rentowności na sprzedaży brutto % 30,54% 34,74% 33,66% 37,55% 35,46% 29,45%
2 Wskaźnik rentowności netto % 6,23% 10,13% 15,10% 15,24% 12,40% 4,23%
3 Rentowność kapitału własnego ROE % 6,42% 12,33% 21,07% 28,84% 24,49% 6,23%
4 Rentowność aktywów ogółem ROA % 3,21% 6,15% 10,65% 16,15% 16,79% 4,52%
5 Wskaźnik bieżącej płynności 1,02 1,44 1,28% 1,56% 3,15% 4,29
6 Wskaźnik wysokiej płynności 0,76 1,03 0,89% 1,09% 2,17% 2,82
Podstawowe wskaźniki finansowe GRUPA ELZAB 01.01.2017-
31.12.2017
01.01.2016-
31.12.2016
01.01.2015-
31.12.2015
01.01.2014-
31.12.2014
01.01.2013-
31.12.2013
01.01.2012-
31.12.2012
1 Wskaźnik rentowności na sprzedaży brutto % 32,66% 34,42% 34,35% 33,11% 34,58% 28,64%
2 Wskaźnik rentowności netto % 1,82% 8,35% 9,49% 13,05% 11,64% 4,07%
3 Rentowność kapitału własnego ROE % 2,09% 10,52% 13,69% 34,88% 24,55% 6,39%
4 Rentowność aktywów ogółem ROA % 1,00% 5,15% 6,96% 18,92% 15,86% 4,51%
5 Wskaźnik bieżącej płynności 1,03 1,44 1,33 1,56 2,64 3,52
6 Wskaźnik wysokiej płynności 0,77 1,03 0,91 1,08 1,82 2,25
1. zysk brutto ze sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży %
2. zysk netto/przychody ze sprzedaży netto
3. zysk netto/kapitał własny*
4. zysk netto/suma aktywów*
5. aktywa obrotowe*/zobowiązania krótkoterminowe*
6. (aktywa obrotowe-zapasy-rozliczenia międzyokresowe kosztów)*/zobowiązania krótkoterminowe*
* (stan na początek okresu+stan na koniec okresu)/2