Kategorie

Komisja Nadzoru Finansowego

Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe ELZAB S.A. 01.01.2021-
31.12.2021
01.01.2020-
31.12.2020
01.01.2019-
31.12.2019
01.01.2018-
31.12.2018
01.01.2017-
31.12.2017
01.01.2016-
31.12.2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 161 203 118 082 124 251 102 978 91 142 99 444
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 930 7 562 9 024 2 564 9 529 13 704
Zysk (strata) brutto 12 362 6 994 5 461 -588 7 337 12 701
Zysk (strata) netto 9 939 6 008 3 886 -813 5 675 10 076
Aktywa razem 189 407 203 280 209 163 209 611 184 975 168 430
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 76 468 100 280 112 171 116 505 91 056 85 865
Zobowiązania długoterminowe 10 054 16 803 19 656 49 031 2 332 28 212
Zobowiązania krótkoterminowe 62 168 78 728 86 098 63 458 84 306 50 525
Kapitał własny 112 939 103 000 96 992 93 106 93 919 82 867
Kapitał zakładowy 22 143 22 143 22 143 22 143 22 143 22 143
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 802 18 672 4 334 6 020 7 057 18 853
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 716 -4 179 -5 270 -12 962 -2 018 -6 500
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -22 893 -19 423 6 292 4 239 74 -12 435
Przepływy pieniężne netto, razem -2 807 -4 930 5 356 -2 703 5 113 -82


Wybrane dane finansowe
GRUPA ELZAB
01.01.2021-
31.12.2021
01.01.2020-
31.12.2020
01.01.2019-
31.12.2019
01.01.2018-
31.12.2018
01.01.2017-
31.12.2017
01.01.2016-
31.12.2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 163 904 119 653 125 183 104 021 95 818 100 325
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 302 7 280 8 972 666 10 985 13 041
Zysk (strata) brutto 2 772 145 1 110 -3 334 4 208 11 011
Zysk (strata) netto -29 -884 -558 -3 615 1 747 8 381
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 477 -678 -218 -2 946 1 969 8 615
Aktywa razem 153 436 183 019 195 622 200 973 181 690 167 002
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 78 113 101 782 113 098 117 527 94 549 87 038
Zobowiązania długoterminowe 10 054 16 803 20 376 49 031 3 124 28 877
Zobowiązania krótkoterminowe 63 771 80 183 86 278 64 425 86 952 51 325
Kapitał własny 75 323 81 237 82 524 83 446 87 141 79 964
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 77 228 83 264 84 345 84 516 87 542 80 143
Kapitał zakładowy 22 143 22 143 22 143 22 143 22 143 22 143
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 868 19 306 4 285 4 134 6 763 18 780
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 959 -4 682 -4 720 -10 867 -1 751 -6 988
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -22 893 -19 499 5 889 4 060 73 -11 782
Przepływy pieniężne netto, razem -2 984 -4 875 5 454 -2 673 5 085 10

Podstawowe wskaźniki finansowe

Podstawowe wskaźniki finansowe
ELZAB SA
01.01.2021-
31.12.2021
01.01.2020-
31.12.2020
01.01.2019-
31.12.2019
01.01.2018-
31.12.2018
01.01.2017-
31.12.2017
01.01.2016-
31.12.2016
1 Wskaźnik rentowności na sprzedaży brutto % 26% 23,32% 27,99% 24,51% 30,54% 34,74%
2 Wskaźnik rentowności netto % 6,17% 5,09% 3,13% -0,79% 6,23% 10,13%
3 Rentowność kapitału własnego ROE % 9,21% 6,01% 4,09% -0,87% 6,42% 12,33%
4 Rentowność aktywów ogółem ROA % 5,06% 2,91% 1,86% -0,41% 3,21% 6,15%
5 Wskaźnik bieżącej płynności 1,25 1,27 1,32 1,09 1,02 1,44
6 Wskaźnik wysokiej płynności 0,75 0,86 0,90 0,76 0,76 1,03
Podstawowe wskaźniki finansowe GRUPA ELZAB 01.01.2021-
31.12.2021
01.01.2020-
31.12.2020
01.01.2019-
31.12.2019
01.01.2018-
31.12.2018
01.01.2017-
31.12.2017
01.01.2016-
31.12.2016
1 Wskaźnik rentowności na sprzedaży brutto % 26,24% 24,09% 28,10% 24,24% 32,66% 34,42%
2 Wskaźnik rentowności netto % 0,17% -0,74% -0,45% -3,48% 1,82% 8,35%
3 Rentowność kapitału własnego ROE % 0,36% -1,08% -0,67% -4,24% 2,09% 10,52%
4 Rentowność aktywów ogółem ROA % 0,17% -0,47% -0,28% -1,89% 1,00% 5,15%
5 Wskaźnik bieżącej płynności 1,12 1,18 1,26 1,07 1,03 1,44
6 Wskaźnik wysokiej płynności 0,62 0,76 0,83 0,73 0,77 1,03
1. zysk brutto ze sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży %
2. zysk netto/przychody ze sprzedaży netto
3. zysk netto/kapitał własny*
4. zysk netto/suma aktywów*
5. aktywa obrotowe*/zobowiązania krótkoterminowe*
6. (aktywa obrotowe-zapasy-rozliczenia międzyokresowe kosztów)*/zobowiązania krótkoterminowe*
* (stan na początek okresu+stan na koniec okresu)/2