Kategorie

Komisja Nadzoru Finansowego

Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe ELZAB S.A. 01.01.2020-
31.12.2020
01.01.2019-
31.12.2019
01.01.2018-
31.12.2018
01.01.2017-
31.12.2017
01.01.2016-
31.12.2016
01.01.2015-
31.12.2015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 118 082 124 251 102 978 91 142 99 444 110 112
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 562 9 024 2 564 9 529 13 704 13 835
Zysk (strata) brutto 6 994 5 461 -588 7 337 12 701 19 260
Zysk (strata) netto 6 008 3 886 -813 5 675 10 076 16 630
Aktywa razem 203 280 209 163 209 611 184 975 168 430 159 429
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 100 280 112 171 116 505 91 056 85 865 78 857
Zobowiązania długoterminowe 16 803 19 656 49 031 2 332 28 212 28 114
Zobowiązania krótkoterminowe 78 728 86 098 63 458 84 306 50 525 43 178
Kapitał własny 103 000 96 992 93 106 93 919 82 867 80 572
Kapitał zakładowy 22 143 22 143 22 143 22 143 22 143 22 143
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 672 4 334 6 020 7 057 18 853 -13 867
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 179 -5 270 -12 962 -2 018 -6 500 -24 650
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19 423 6 292 4 239 74 -12 435 21 025
Przepływy pieniężne netto, razem -4 930 5 356 -2 703 5 113 -82 -17 492


Wybrane dane finansowe
GRUPA ELZAB
01.01.2020-
31.12.2020
01.01.2019-
31.12.2019
01.01.2018-
31.12.2018
01.01.2017-
31.12.2017
01.01.2016-
31.12.2016
01.01.2015-
31.12.2015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 119 653 125 183 104 021 95 818 100 325 116 469
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 280 8 972 666 10 985 13 041 15 799
Zysk (strata) brutto 145 1 110 -3 334 4 208 11 011 13 815
Zysk (strata) netto -884 -558 -3 615 1 747 8 381 11 053
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -678 -218 -2 946 1 969 8 615 10 928
Aktywa razem 183 019 195 622 200 973 181 690 167 002 158 269
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 101 782 113 098 117 527 94 549 87 038 78 894
Zobowiązania długoterminowe 16 803 20 376 49 031 3 124 28 877 28 114
Zobowiązania krótkoterminowe 80 183 86 278 64 425 86 952 51 325 43 215
Kapitał własny 81 237 82 524 83 446 87 141 79 964 79 375
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 83 264 84 345 84 516 87 542 80 143 79 312
Kapitał zakładowy 22 143 22 143 22 143 22 143 22 143 22 143
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 306 4 285 4 134 6 763 18 780 -14 086
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 682 -4 720 -10 867 -1 751 -6 988 -29 657
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19 499 5 889 4 060 73 -11 782 25 079
Przepływy pieniężne netto, razem -4 875 5 454 -2 673 5 085 10 -18 664

Podstawowe wskaźniki finansowe

Podstawowe wskaźniki finansowe
ELZAB SA
01.01.2020-
31.12.2020
01.01.2019-
31.12.2019
01.01.2018-
31.12.2018
01.01.2017-
31.12.2017
01.01.2016-
31.12.2016
01.01.2015-
31.12.2015
1 Wskaźnik rentowności na sprzedaży brutto % 23,32% 27,99% 24,51% 30,54% 34,74% 33,66%
2 Wskaźnik rentowności netto % 5,09% 3,13% -0,79% 6,23% 10,13% 15,10%
3 Rentowność kapitału własnego ROE % 6,01% 4,09% -0,87% 6,42% 12,33% 21,07%
4 Rentowność aktywów ogółem ROA % 2,91% 1,86% -0,41% 3,21% 6,15% 10,65%
5 Wskaźnik bieżącej płynności 2,42 1,32 1,09 1,02 1,44 1,28%
6 Wskaźnik wysokiej płynności 1,63 0,90 0,76 0,76 1,03 0,89%
Podstawowe wskaźniki finansowe GRUPA ELZAB 01.01.2020-
31.12.2020
01.01.2019-
31.12.2019
01.01.2018-
31.12.2018
01.01.2017-
31.12.2017
01.01.2016-
31.12.2016
01.01.2015-
31.12.2015
1 Wskaźnik rentowności na sprzedaży brutto % 24,09% 28,10% 24,24% 32,66% 34,42% 34,35%
2 Wskaźnik rentowności netto % -0,74% -0,45% -3,48% 1,82% 8,35% 9,49%
3 Rentowność kapitału własnego ROE % -1,08% -0,67% -4,24% 2,09% 10,52% 13,69%
4 Rentowność aktywów ogółem ROA % -0,47% -0,28% -1,89% 1,00% 5,15% 6,96%
5 Wskaźnik bieżącej płynności 1,18 1,26 1,07 1,03 1,44 1,33
6 Wskaźnik wysokiej płynności 0,76 0,83 0,73 0,77 1,03 0,91
1. zysk brutto ze sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży %
2. zysk netto/przychody ze sprzedaży netto
3. zysk netto/kapitał własny*
4. zysk netto/suma aktywów*
5. aktywa obrotowe*/zobowiązania krótkoterminowe*
6. (aktywa obrotowe-zapasy-rozliczenia międzyokresowe kosztów)*/zobowiązania krótkoterminowe*
* (stan na początek okresu+stan na koniec okresu)/2