Kategorie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Komisja Nadzoru Finansowego

Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe ELZAB S.A. 01.01.2019-
31.12.2019
01.01.2018-
31.12.2018
01.01.2017-
31.12.2017
01.01.2016-
31.12.2016
01.01.2015-
31.12.2015
01.01.2014-
31.12.2014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 124 251 102 978 91 142 99 444 110 112 127 737
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 024 2 564 9 529 13 704 13 835 23 753
Zysk (strata) brutto 5 461 -588 7 337 12 701 19 260 24 345
Zysk (strata) netto 3 886 -813 5 675 10 076 16 630 19 470
Aktywa razem 209 163 209 611 184 975 168 430 159 429 152 765
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 112 171 116 505 91 056 85 865 78 857 75 506
Zobowiązania długoterminowe 19 656 49 031 2 332 28 212 28 114 2 450
Zobowiązania krótkoterminowe 86 098 63 458 84 306 50 525 43 178 62 442
Kapitał własny 96 992 93 106 93 919 82 867 80 572 77 259
Kapitał zakładowy 22 143 22 143 22 143 22 143 22 143 22 143


Wybrane dane finansowe
GRUPA ELZAB
01.01.2019-
31.12.2019
01.01.2018-
31.12.2018
01.01.2017-
31.12.2017
01.01.2016-
31.12.2016
01.01.2015-
31.12.2015
01.01.2014-
31.12.2014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 125 183 104 021 95 818 100 325 116 469 186 958
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 972 666 10 985 13 041 15 799 27 888
Zysk (strata) brutto 1 110 -3 334 4 208 11 011 13 815 29 518
Zysk (strata) netto -558 -3 615 1 747 8 381 11 053 24 404
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -218 -2 946 1 969 8 615 10 928 24 117
Aktywa razem 195 622 200 973 181 690 167 002 158 269 159 489
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 113 098 117 527 94 549 87 038 78 894 77 368
Zobowiązania długoterminowe 20 376 49 031 3 124 28 877 28 114 2 450
Zobowiązania krótkoterminowe 86 278 64 425 86 952 51 325 43 215 62 688
Kapitał własny 82 524 83 446 87 141 79 964 79 375 82 121
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 84 345 84 516 87 542 80 143 79 312 81 728
Kapitał zakładowy 22 143 22 143 22 143 22 143 22 143 22 143

Podstawowe wskaźniki finansowe

Podstawowe wskaźniki finansowe
ELZAB SA
01.01.2019-
31.12.2019
01.01.2018-
31.12.2018
01.01.2017-
31.12.2017
01.01.2016-
31.12.2016
01.01.2015-
31.12.2015
01.01.2014-
31.12.2014
1 Wskaźnik rentowności na sprzedaży brutto % 27,99% 24,51% 30,54% 34,74% 33,66% 37,55%
2 Wskaźnik rentowności netto % 3,13% -0,79% 6,23% 10,13% 15,10% 15,24%
3 Rentowność kapitału własnego ROE % 4,09% -0,87% 6,42% 12,33% 21,07% 28,84%
4 Rentowność aktywów ogółem ROA % 1,86% -0,41% 3,21% 6,15% 10,65% 16,15%
5 Wskaźnik bieżącej płynności 1,32 1,09 1,02 1,44 1,28% 1,56%
6 Wskaźnik wysokiej płynności 0,90 0,76 0,76 1,03 0,89% 1,09%
Podstawowe wskaźniki finansowe GRUPA ELZAB 01.01.2019-
31.12.2019
01.01.2018-
31.12.2018
01.01.2017-
31.12.2017
01.01.2016-
31.12.2016
01.01.2015-
31.12.2015
01.01.2014-
31.12.2014
1 Wskaźnik rentowności na sprzedaży brutto % 28,10% 24,24% 32,66% 34,42% 34,35% 33,11%
2 Wskaźnik rentowności netto % -0,45% -3,48% 1,82% 8,35% 9,49% 13,05%
3 Rentowność kapitału własnego ROE % -0,67% -4,24% 2,09% 10,52% 13,69% 34,88%
4 Rentowność aktywów ogółem ROA % -0,28% -1,89% 1,00% 5,15% 6,96% 18,92%
5 Wskaźnik bieżącej płynności 1,26 1,07 1,03 1,44 1,33 1,56
6 Wskaźnik wysokiej płynności 0,83 0,73 0,77 1,03 0,91 1,08
1. zysk brutto ze sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży %
2. zysk netto/przychody ze sprzedaży netto
3. zysk netto/kapitał własny*
4. zysk netto/suma aktywów*
5. aktywa obrotowe*/zobowiązania krótkoterminowe*
6. (aktywa obrotowe-zapasy-rozliczenia międzyokresowe kosztów)*/zobowiązania krótkoterminowe*
* (stan na początek okresu+stan na koniec okresu)/2