Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie
Kategorie
Obowiązek integracji terminali płatniczych z kasami fiskalnymi odroczony do końca 2024 - źródło: Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.
Z dniem 1 lipca 2022 r. miał wejść w życie art. 19a ust. 3 ustawy - Prawo przedsiębiorców nakazujący przedsiębiorcom, którzy używają terminala płatniczego i prowadzą ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online, zapewnienie współpracy tych urządzeń. Zgodnie z wyżej przytoczoną ustawą obowiązek ten został przesunięty na dzień 1 stycznia 2025.

23 listopada 2021r. w Dzienniku Ustaw, poz. 2105 została opublikowana Ustawa z dnia 29 października 2021r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.
W/w. ustawa określana jako Polski Ład nakłada na podatników rejestrujących przychody przy pomocy kas rejestrujących nowe zobowiązania. Są one ujęte w poniżej cytowanych przepisach.

Art. 14. 17) w art. 99 d) po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu:
„4b. Podatnicy, w przypadku których stwierdzono, że wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, nie zapewniali możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, mogą składać deklaracje podatkowe za okresy kwartalne na zasadach przewidzianych w ust. 2 i 3, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 miesięcy następujących po ostatnim miesiącu kwartału, w którym zostało stwierdzone naruszenie tego obowiązku.”


Art. 14. 19) w art. 111 po ust. 6ka dodaje się ust. 6kb w brzmieniu:
„6kb. W przypadku stwierdzenia, że podatnik prowadzący ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, nie zapewnia współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym, przy użyciu którego zapewnia możliwość przyjmowania płatności, zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, naczelnik urzędu skarbowego, w drodze decyzji, nakłada na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 5000 zł.”,


Art. 22. W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) wprowadza się następujące zmiany:
2) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu: „Art. 19a. 1. Przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 i 1814).
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedsiębiorcy, który nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm. [10])).
3. Przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zapewnia współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
4. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektórych przedsiębiorców z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, mając na uwadze możliwości techniczno-organizacyjne zapewnienia konsumentowi prawa do zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego.”.  


Z powyższego wynikają następujące obowiązki dla podatników.
  1. Od 1 stycznia 2022r. wszyscy podatnicy rejestrujący przychody przy pomocy kas rejestrujących muszą umożliwić realizację płatności w formie bezgotówkowej przy pomocy instrumentów płatniczych1) (Art. 22 a) art19a 1.).
    Obowiązek ten nie dotyczy podatników zwolnionych z używania kas rejestrujących. (Art. 22 a) art19a 2.)

  2. Podatnicy stosujący się do powyższych przepisów mogą korzystać z „szybkiej ścieżki” rozliczania podatku naliczonego VAT (zwrot VAT), o którym mowa w tejże ustawie (Art. 14. 17) w art. 99 d)).

  3. Od 1 lipca 2022r. podatnicy rejestrujący przychody przy pomocy kas rejestrujących typu online2) i używający terminali płatniczych3) do realizacji transakcji bezgotówkowych muszą zapewnić współpracę tych urządzeń. Współpraca polega na automatycznym przesyłaniu kwoty do zapłaty z kasy do terminala.
    Podatnicy kas tradycyjnych (offline) nie mają takiego obowiązku, ale muszą zapewniać realizację płatności bezgotówkowych (Art. 22 a) art19a 3.).
    Drukarki fiskalne online nie mają obowiązku integracji z terminalem płatniczym, ponieważ ich konstrukcja nie daje takiej możliwości. Czy będzie obowiązek podłączenia terminala do aplikacji sprzedaży – o tym ustawa nie mówi.

  4. Za niedopełnienie obowiązku integracji kas z terminalami grozi podatnikowi kara do 5 000zł. (Art14. 19). a))

Aktualnie najbardziej popularnym i najwygodniejszym instrumentem płatniczym jest terminal płatniczy, ale do obsługi płatności bezgotówkowych można stosować również BLIK, BLIK na telefon, SkyCash, czy też przelew elektroniczny.
Wszystkie kasy fiskalne typu online produkowane w ELZAB zapewniają współpracę z terminalami płatniczymi obsługującymi protokół komunikacyjny ECR-EFT.

Lista dostępnych integracji z terminalami

1) instrument płatniczy – zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego, (ustawa o usługach płatniczych);
2) przez kasę typu online należy rozumieć urządzenie fiskalne umożliwiające przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas;
3) przez terminal płatniczy rozumie się urządzenie umożliwiające dokonywanie płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych.

1.12.2021r.
USTAWA z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (407 kB)
pobierz
USTAWA z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (1,5 MB)
pobierz