Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie
Kategorie

Oferta publiczna akcji

Akcjonariusze Spółki ZUK ELZAB S.A. we wrześniu 1997 roku podjęli decyzję o upublicznieniu Spółki i wejściu na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwaliło podwyższenie kapitału akcyjnego do kwoty 17 217 600 zł w drodze emisji 306 000 akcji serii C o wartości nominalnej 13,60 zł.
Jednocześnie postanowiono wprowadzić do Publicznego Obrotu 810 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 150 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B.

18 grudnia 1997 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do Obrotu Publicznego:
- 810 000 akcji zwykłych serii A,
- 150 000 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu (5 : 1) serii B
- oraz 306 000 akcji zwykłych serii C, które Spółka zaoferowała ramach publicznej subskrypcji.

Publiczna oferta została przeprowadzona w lutym 1998 roku. Emisja była podzielona na trzy transze. W transzy dużych inwestorów znalazło się 200 tys. akcji, w transzy małych inwestorów 100 tys. sztuk oraz w transzy menedżerskiej 6 tys. papierów. Zarząd ZUK ELZAB S.A. ustalił cenę emisyjną na poziomie 72 zł, czyli o 2 zł wyższym niż wynosiła cena minimalna. Emisja została zagwarantowana przez konsorcjum w składzie: Polski Bank Rozwoju, Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego, PKO BP, Bank Staropolski oraz Bank Energetyki.

W czerwcu 2004 została przeprowadzona Publiczna Subskrypcja akcji Serii D w ramach której przydzielonych zostało 362 159 akcji po cenie emisyjnej 15,30 zł. Prawie 100% akcji z nowej emisji objął MWCR S.p.A.

Liczba akcji, wg podziału na emitowane serie (stan na 15.10.2008r.)

Seria Akcji Liczba akcji Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania Cena emisyjna Data Rejestracji Prawo do uczestniczenia w dywidendzie
A 7 955 460 zwykłe brak 1,50 01.12.1992 01.01.1997
B 392 540 uprzywilejowane co do głosu 1:5 1,36 17.09.1997 17.09.1997
B 1 107 460 zwykłe brak 1,36 17.09.1997 17.09.1997
C 3 060 000 zwykłe brak 7,20 11.03.1998 01.01.1997
D 3 621 590 zwykłe brak 1,53 22.09.2004 01.01.2004
Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,36 zł

Prospekt Emisyjny

A. EMISJA AKCJI w 1998 r. – prospekt dostępny w wersji papierowej w siedzibie Spółki.
B. EMISJA AKCJI w 2004 r.

Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu emisyjnego ZUK ELZAB S.A. jest publikowana jedynie w celach informacyjnych.

Prospekt w formie drukowanej został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 9 czerwca 2004 r. i będzie dostępny przez cały okres Publicznej Subskrypcji w: siedzibie Emitenta, siedzibie Oferującego, w Punktach Obsługi Klientów Oferującego, w Dziale Promocji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Warszawa, ul. Książęca 4) oraz w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1).

Organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Komisja Papierów Wartościowych i Giełd z siedzibą w Warszawie.

Akcje serii D zostały wprowadzone do publicznego obrotu w trybie art. 63 ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.

W Publicznej Subskrypcji, której dotyczy niniejszy Prospekt, można uczestniczyć wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Na terytoriach innych państw Prospekt może być traktowany jedynie jako materiał informacyjny.

Zobacz Prospekt emisyjny:

Spis treści (39 KB)
pobierz
Okładka zewnętrzna (111 KB)
pobierz
Okładka wewnętrzna (33 KB)
pobierz
Rozdział 01. Podsumowanie i czynniki ryzyka (479 KB)
pobierz
Rozdział 02. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie (146 KB)
pobierz
Rozdział 03. Dane o emisji (326 KB)
pobierz
Rozdział 04. Dane o Emitencie (106 KB)
pobierz
Rozdział 05. Oceny i perspektywy rozwoju (215 KB)
pobierz
Rozdział 06. Dane o organizacji Emitenta, osobach zarządzających, osobach nadzorujących oraz znacznych akcjonariuszach (185 KB)
pobierz
Rozdział 07a. Sprawozdania finansowe (914 KB)
pobierz
Rozdział 07a. Sprawozdania finansowe (914 KB)
pobierz
Rozdział 07b. Sprawozdania finansowe (877 KB)
pobierz
Rozdział 08. Informacje dodatkowe (722 KB)
pobierz
Rozdział 09. Załączniki (606 KB)
pobierz
Errata do Prospektu emisyjnego (81 KB)
pobierz
Ogłoszenie o przedziale cenowym (94 KB)
pobierz
Ogłoszenie o cenie emisyjnej (434 KB)
pobierz
Lista POK Beskidzkiego Domu Maklerskiego (103 KB)
pobierz


Historia operacji na akcjach

Pierwsze notowanie

13.05.1998 r.

Podział akcji (tzw. split)

Podstawa prawna: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUK ELZAB SA z dnia 7 stycznia 2008 r.
Wymiana 1 akcji o wartości nominalnej 13,60 zł na 10 akcji o wartości 1,36 zł (split 1:10)

Dzień podziału akcji: 30 kwietnia 2008r.
(Uchwała Nr 237/08 Zarządu KDPW z dnia 23.04.2008 r.)

Dywidenda

Wypłata dywidendy z zysku: za 1998 za 2002 za 2004 za 2005 za 2006 za 2014 za 2015
Podstawa prawna - uchwała WZ: Nr2/31.05.1999 Nr2/10.06.2003 Nr2/21.06.2005 Nr2 i 3 18.05.2006 Nr2 29.05.2007 Nr8 z dnia 30.06.2015 Nr8 z dnia 30.06.2016
Dzień nabycia prawa do dywidendy 18.06.1999 30.06.2003 05.07.2005 02.06.2006 20.07.2007 07.07.2015 07.09.2016
Dzień wypłaty dywidendy 05.07.1999 15.07.2003 20.07.2005 20.06.2006 10.08.2007 23.07.2015 21.09.2016
dywidenda na 1 akcję*) 2,50 1,69 2,65 3,45 2,45 0,89 0,52
cena 1 akcji w dniu nabycia prawa do dywidendy*) 29,20 10,95 15,95 27,80 56,95 15,90 13,96
dywidenda na 1 akcję / cena akcji w dniu nabycia prawa do dywidendy 8,56% 15,43% 16,61% 12,41% 4,30% 5,60% 3,72%

*) przed splitem

Wezwania

W dniu 11.06.2002 r. MWCR S.p.A. w Mediolanie ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 916 363 akcji zwykłych na okaziciela.

Zapisy na sprzedaż akcji: 18.06.2002 – 17.07.2002

Wynik wezwania na sprzedaż akcji: w ramach wezwania MWCR S.p.A. nabył 243 779 akcji Spółki i w wyniku wezwania MWCR S.p.A. osiągnął bezpośrednio 51,68% głosów na WZ Spółki.


Kolejne emisje akcji

Akcje serii A – zostały objęte przez Skarb Państwa w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Państwowego ZUK MERA-ELZAB z siedzibą w Zabrzu w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa pod nazwą: ZUK ELZAB S.A.

Podstawa emisji: Akt przekształcenia Przedsiębiorstwa Państwowego w Spółkę Akcyjną. Kapitał własny Spółki pokryty został funduszem założycielskim i funduszem przedsiębiorstwa ZUK MERA-ELZAB z siedzibą w Zabrzu.

810 000 Akcji serii A (przed splitem) powstało jako akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 15,00 zł. Wszystkie akcje objął Skarb Państwa.
W wyniku obniżenia wartości kapitału akcyjnego i przeniesienia jego części na kapitał zapasowy w celu pokrycia straty wartość nominalna akcji serii A została obniżona do 13,60 zł.
Prawo poboru: nie miało zastosowania

Akcje serii B
Podstawa prawna: Uchwała nr 1 NWZA z dnia 31.07.1997 r. na mocy której podwyższono kapitał akcyjny o kwotę 2 040 000 zł w drodze emisji 150 000 akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 13,60 zł. Cena emisyjna została ustalona na poziomie wartości nominalnej.
Emisja została skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i pracowników Spółki.
Prawo poboru: zostało wyłączone

Akcje serii C Podstawa prawna: Uchwała nr 1 NWZA z dnia 25.09.1997 r. na mocy której podwyższono kapitał akcyjny do kwotę 17 217 600 zł w drodze emisji 306 000 akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej 13,60 zł.
Cena emisyjna akcji wyniosła 72,00 zł.
Akcje zostały zaoferowane w Publicznej Subskrypcji.
Prawo poboru: zostało wyłączone

Akcje serii D
Podstawa prawna: Uchwała nr 1 NWZA z dnia 07.05.2004 r. na mocy której kapitał akcyjny do kwotę miał być podwyższony do kwoty nie większej niż 27 430 207,20 zł w drodze emisji nie więcej niż 750 927 akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej 13,60 zł.
Cena emisyjna akcji wyniosła 15,30 zł.
Akcje zostały zaoferowane w Publicznej Subskrypcji.
Prawo poboru: zostało wyłączone

Ostatecznie kapitał akcyjny został podwyższony o kwotę 4 925 362,40 zł, co odpowiadało objęciu 362 159 akcji serii D.


Skup akcji własnych

 1. W dniu 28.01.1999 r. NWZA ELZAB S.A. podjęło Uchwałę nr 1, na mocy której przeznaczono część kapitału zapasowego pochodzącego z zysku za 1997 r. w wysokości od 1 mln zł do 2 mln zł na skup akcji Spółki w celu ich umorzenia.

  Łącznie zostało skupionych 14 454 akcji. Zgodnie z Uchwałą Nr 9 WZA ELZAB SA z dnia 08.06.2000 r. akcje zostały umorzone. W dniu 17.08.2000 r. Sąd Rejonowy w Katowicach zarejestrował zmiany kapitału zakładowego wynikające z umorzenia akcji.
 2. W 2008 r. ELZAB S.A. wykonując Uchwałę nr 4 NWZ z dnia 07.01.2008 r. dotyczącą skupu akcji własnych w celu umorzenia rozpoczął skup akcji z dniem 31.01.2008 r. W dniu 29.07.2008 r. Zarząd podjął Uchwałę Nr 31/2008 na mocy której, w związku z treścią uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 4 z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, postanowił zakończyć z dniem 31 lipca 2008 r. skup akcji własnych w celu ich umorzenia.

  Z dniem 31 lipca 2008 r. zamknięty został "Program nabywania akcji własnych przez Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w celu ich umorzenia", przyjęty uchwałą Zarządu nr 6/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r., a następnie zmieniony uchwałą Zarządu nr 29/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. ELZAB S.A. nabył łącznie 405 662 sztuk akcji własnych w celu umorzenia, stanowiących 2,514 % kapitału zakładowego i dających 405 662 głosy (2,291 %) na WZA. Średnia cena zakupionych akcji wyniosła 4,913 zł.
  Akcje nie zostały jeszcze umorzone.
 3. W 2009 r., zgodnie z Uchwałą nr 2 NWZ ELZAB S.A. z dnia 29.04.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki realizowane na podstawie art. 362 par. 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych, w dniu 30.06.2009 r. Zarząd ELZAB S.A. podjął uchwałę o przyjęciu „Programu nabywania akcji własnych przez Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu, ul. Kruczkowskiego 39 w celu ich odsprzedaży lub innym celu związanym z realizacją strategii Spółki”.
  Skup akcji własnych został zakończony w dniu 15 grudnia 2009 r.
  W ramach realizacji Programu Spółka nabyła 104 610 akcji własnych za łączną kwotę 252 134,40 zł. Średnia cena zakupionych akcji wyniosła 2,41 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,65% kapitału zakładowego i 0,59% głosów na WZ.
  Nie została podjęta decyzja o odsprzedaży lub wykorzystaniu skupionych akcji do realizacji innego celu związanego z realizacją Strategii Spółki.
 4. W III kwartale 2013 r. Spółka realizując uchwałę ZWZ nr 23/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. nabyła w ramach powszechnego skupu akcji własnych 663.483 akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 902.336,88 złotych, stanowiących 4.11% kapitału zakładowego i uprawniających do 663.483 głosów, co stanowi 4.07% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, po średniej jednostkowej cenie nabycia 4,00 złote za jedną akcję.

  W wyniku nabycia akcji własnych Spółka posiada łącznie 1.173.755 akcji stanowiących 7,27% kapitału zakładowego i uprawniających do 1.173.755 głosów, co stanowi 7,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

  Nie została podjęta decyzja o odsprzedaży lub wykorzystaniu skupionych akcji do realizacji innego celu związanego z realizacją Strategii Spółki.

  W wyniku przeprowadzonych w dniu 21 grudnia 2017 r. transakcji pakietowych na rynku regulowanym, rozliczonych w dniu 27 grudnia 2017 r. Spółka zbyła 768.093 akcji własnych Spółki na okaziciela, stanowiących 4,76% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 768.093 głosów, co stanowiło 4,72% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po przeprowadzonej transakcji Spółka posiada:
  405.662 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 2,51% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 405.662 głosów, co stanowi 2,49% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Konwersje akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela oraz split akcji imiennych uprzywilejowanych

Lp Liczba akcji konwertowanych Stan akcji uprzywilejowanych po konwersji Data konwersji Data asymilacji i wprowadzenia do obrotu giełdowego
Liczba akcji uprzywilejowanych imiennych przed konwersjami: 150 000
1 75 149 925 03.09.2007 14.09.2008
2 105 619 44 306 05.11.2007 22.11.2008
3 75 44 231 01.02.2008 19.02.2008
  split akcji 1:10 442 310 30.04.2008  
4 49 770 392 540 01.07.2008 28.07.2008
5 356 070 36 470 06.04.2011 23.05.2011