KategorieGPW

Komisja Nadzoru Finansowego

Harmonogram publikacji raportów okresowych
Rodzaj dokumentu Termin
Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2022 r. 04.04.2023
Rozszerzony raport kwartalny skonsolidowany
za I kwartał 2023 r. 17.05.2023
za III kwartał 2023 r. 16.11.2023
Rozszerzony raport półroczny skonsolidowany za I półrocze 2023 r. 22.08.2023


Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, nie publikuje raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 r. oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2023 r. a także na podstawie § 62 ust. 1. i 3 niniejszego Rozporządzenia, nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości odrębnego kwartalnego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego i odrębnego półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania półrocznego. Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty okresowe (kwartalne i półroczne), zawierające odpowiednie skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.
Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.