Kategorie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Komisja Nadzoru Finansowego

Harmonogram publikacji raportów okresowych
Rodzaj dokumentu Termin
Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2019 r. 20.03.2020 r.
Rozszerzony raport kwartalny skonsolidowany
za I kwartał 2020 r. 15.05.2020 r.
za III kwartał 2020 r. 16.11.2020 r.
Rozszerzony raport półroczny skonsolidowany za I półrocze 2020 r. 21.08.2020 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 31.08.2020 r.


Zarząd Spółki ELZAB S.A. informuje, że zgodnie z par. 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, nie publikuje raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 r. oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2020 r. a także na podstawie § 62 ust. 1. i 3 niniejszego Rozporządzenia, nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości odrębnego kwartalnego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego i odrębnego półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania półrocznego. Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty okresowe (kwartalne i półroczne), zawierające odpowiednie skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.